Thi Thiên: Chương 136

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB19C136)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va, vì Ngài là thiện - Vì tình thương của Ngài còn đến đời đời.

2. Hãy cảm tạ Đức Chúa Trời của các thần - Vì tình thương của Ngài còn đến đời đời.

3. Hãy cảm tạ Chúa của các chúa - Vì tình thương của Ngài còn đến đời đời.

4. Ngài là Ðấng duy nhất làm những việc diệu kỳ lớn lao - Vì tình thương của Ngài còn đến đời đời.

5. Ngài đã tạo dựng các tầng trời bằng sự khôn ngoan - Vì tình thương của Ngài còn đến đời đời.

6. Ngài đã trải đất ra trên nước - Vì tình thương của Ngài còn đến đời đời.

7. Ngài đã tạo dựng những vì sáng lớn - Vì tình thương của Ngài còn đến đời đời.

8. Mặt trời để cai trị ban ngày - Vì tình thương của Ngài còn đến đời đời.

9. Mặt trăng và các ngôi sao để cai trị ban đêm - Vì tình thương của Ngài còn đến đời đời.

10. Ngài đã đánh chết các con đầu lòng của dân Ai-cập - Vì tình thương của Ngài còn đến đời đời.

11. Và đem dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi những người đó - Vì tình thương của Ngài còn đến đời đời.

12. Bằng bàn tay quyền năng và cánh tay giang ra - Vì tình thương của Ngài còn đến đời đời.

13. Ngài chia Biển Đỏ làm hai - Vì tình thương của Ngài còn đến đời đời.

14. Ngài đem Y-sơ-ra-ên đi ngang qua đó - Vì tình thương của Ngài còn đến đời đời.

15. Nhưng Ngài đã quăng Pha-ra-ôn và đạo quân của người xuống biển - Vì tình thương của Ngài còn đến đời đời.

16. Ngài đã dẫn dân của Ngài xuyên qua hoang mạc - Vì tình thương của Ngài còn đến đời đời.

17. Ngài đã đánh bại các vua lớn - Vì tình thương của Ngài còn đến đời đời.

18. Ngài đã giết những vua hùng mạnh - Vì tình thương của Ngài còn đến đời đời.

19. Là Si-hôn, vua của dân A-mô-rít - Vì tình thương của Ngài còn đến đời đời.

20. Và Óc, vua của Ba-san - Vì tình thương của Ngài còn đến đời đời.

21. Ngài đã ban đất của họ làm sản nghiệp - Vì tình thương của Ngài còn đến đời đời.

22. Làm sản nghiệp cho Y-sơ-ra-ên, là đầy tớ của Ngài - Vì tình thương của Ngài còn đến đời đời.

23. Ngài đã nhớ đến thân phận thấp hèn của chúng ta - Vì tình thương của Ngài còn đến đời đời.

24. Đã giải cứu chúng ta khỏi những kẻ thù của chúng ta - Vì tình thương của Ngài còn đến đời đời.

25. Ngài ban thực phẩm cho mọi loài xác thịt - Vì tình thương của Ngài còn đến đời đời.

26. Hãy cảm tạ Ðức Chúa Trời của các tầng trời - Vì tình thương của Ngài còn đến đời đời.


Bản Dịch 1925

1. Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va, vì Ngài là thiện; Sự nhân từ Ngài còn đến đời đời.
2. Hãy cảm tạ Đức Chúa Trời của các thần, Vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời.
3. Hãy cảm tạ Chúa của muôn chúa; Vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời.
4. Chỉ một mình Ngài làm nên các phép lạ lớn lao, Vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời.
5. Ngài đã nhờ sự khôn sáng mà dựng nên các từng trời, Vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời.
6. Ngài trương đất ra trên các nước, Vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời.
7. Dựng nên những vì sáng lớn, Vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời.
8. Mặt trời đặng cai trị ban ngày, Vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời.
9. Mặt trăng và các ngôi sao đặng cai trị ban đêm, Vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời.
10. Ngài đã đánh giết các con đầu lòng xứ Ê-díp-tô, Vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời.
11. Đem Y-sơ-ra-ên ra khỏi giữa chúng nó, Vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời.
12. Dùng cánh tay quyền năng giơ thẳng ra, Vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời.
13. Ngài phân Biển đỏ ra làm hai, Vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời.
14. Khiến Y-sơ-ra-ên đi qua giữa biển ấy, Vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời.
15. Xô Pha-ra-ôn và cả đạo binh người xuống Biển đỏ, Vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời.
16. Ngài dẫn dân sự Ngài qua đồng vắng, Vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời.
17. Đánh bại các vua lớn, Vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời.
18. Đánh giết những vua có danh, Vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời.
19. Tức là si-hôn, vua dân A-mô-rít, Vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời.
20. Và Óc, vua Ba-san, Vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời.
21. Ngài ban xứ chúng nó làm sản nghiệp, Vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời.
22. Tức làm sản nghiệp cho Y-sơ-ra-ên, là kẻ tôi tớ Ngài, Vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời.
23. Ngài nhớ đến bực hèn hạ chúng tôi, Vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời.
24. Giải cứu chúng tôi khỏi kẻ cừu địch, Vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời.
25. Ngài cũng ban đồ ăn cho mọi loài xác thịt, Vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời.
26. Hãy cảm tạ Đức Chúa Trời của các từng trời! Vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời.

Bản Dịch 2011

Cảm Tạ CHÚA vì Tình Thương của Ngài

1 Hãy cảm tạ CHÚA vì Ngài rất tốt,

Vì tình thương của Ngài còn đến đời đời.

2 Hãy cảm tạ Thần của các thần,

Vì tình thương của Ngài còn đến đời đời.

3 Hãy cảm tạ Chúa của các chúa,

Vì tình thương của Ngài còn đến đời đời.

4 Ngài là Ðấng duy nhất làm những việc lạ lùng,

Vì tình thương của Ngài còn đến đời đời.

5 Ðấng dùng sự khôn ngoan dựng nên các tầng trời,

Vì tình thương của Ngài còn đến đời đời.

6 Ðấng trải đất ra trên các luồng nước biển,

Vì tình thương của Ngài còn đến đời đời.

7 Ðấng dựng nên những vì sáng lớn,

Vì tình thương của Ngài còn đến đời đời,

8 Mặt trời để chi phối ban ngày,

Vì tình thương của Ngài còn đến đời đời,

9 Mặt trăng và các ngôi sao để chi phối ban đêm,

Vì tình thương của Ngài còn đến đời đời.

10 Ðấng đánh hạ các con đầu lòng của Ai-cập,

Vì tình thương của Ngài còn đến đời đời.

11 Ðấng đem dân I-sơ-ra-ên ra khỏi xứ ấy,

Vì tình thương của Ngài còn đến đời đời,

12 Bằng bàn tay quyền năng và cánh tay đưa ra,

Vì tình thương của Ngài còn đến đời đời.

13 Ðấng rẽ Hồng Hải ra làm hai,

Vì tình thương của Ngài còn đến đời đời.

14 Ðấng đem dân I-sơ-ra-ên đi qua giữa biển ấy,

Vì tình thương của Ngài còn đến đời đời,

15 Nhưng Ngài lật đổ Pha-ra-ôn và đạo quân vua ấy xuống Hồng Hải,

Vì tình thương của Ngài còn đến đời đời.

16 Ðấng dẫn dắt dân Ngài đi qua đồng hoang,

Vì tình thương của Ngài còn đến đời đời.

17 Ðấng đánh bại các vua lớn,

Vì tình thương của Ngài còn đến đời đời,

18 Và tiêu diệt những vua mạnh,

Vì tình thương của Ngài còn đến đời đời,

19 Ðó là Si-hôn vua dân A-mô-ri,

Vì tình thương của Ngài còn đến đời đời,

20 Và Óc vua Ba-san,

Vì tình thương của Ngài còn đến đời đời,

21 Rồi ban xứ của họ để làm sản nghiệp,

Vì tình thương của Ngài còn đến đời đời,

22 Tức làm sản nghiệp cho I-sơ-ra-ên tôi tớ Ngài,

Vì tình thương của Ngài còn đến đời đời.

23 Ðấng nhớ đến thân phận thấp hèn của chúng ta,

Vì tình thương của Ngài còn đến đời đời,

24 Và giải cứu chúng ta khỏi những kẻ thù của chúng ta,

Vì tình thương của Ngài còn đến đời đời.

25 Ðấng ban thực phẩm cho mọi loài xác thịt,

Vì tình thương của Ngài còn đến đời đời.

26 Hãy cảm tạ Ðức Chúa Trời của các tầng trời,

Vì tình thương của Ngài còn đến đời đời.

Tài Liệu