Thi Thiên: Chương 135

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB19C135)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Ha-lê-lu-gia! Hãy ca ngợi danh của Đức Giê-hô-va. Hỡi những đầy tớ của Đức Giê-hô-va, hãy ca ngợi Ngài. 2. Quý vị - là những người đứng trong nhà của Đức Giê-hô-va, trong sân đền thờ Ðức Chúa Trời của chúng ta: 3. Hãy ha-lê-lu-gia bởi vì Đức Giê-hô-va là thiện - Hãy ca ngợi danh của Ngài, bởi vì đó là điều tốt đẹp. 4. Vì Đức Giê-hô-va đã chọn Gia-cốp cho chính Ngài, và Y-sơ-ra-ên làm tài sản của Ngài.

5. Vì tôi biết rằng Đức Giê-hô-va là vĩ đại - Chúa của chúng ta lớn hơn tất cả các thần. 6. Đức Giê-hô-va thực hiện tất cả những gì mà Ngài hài lòng ở trên trời, dưới đất, trên biển và trong tất cả những nơi sâu thẳm. 7. Ngài khiến hơi nước nổi lên từ tận cùng của trái đất, làm sấm chớp cùng với mưa, mang gió từ những kho chứa của Ngài.

8. Ngài đã hủy diệt những con đầu lòng tại Ai Cập, từ loài người cho đến loài thú. 9. Hỡi Ai-cập! Ngài đã sai những dấu kỳ và phép lạ đến giữa ngươi, để trừng phạt Pha-ra-ôn và tất cả những tôi tớ của người. 10. Ngài đã đánh bại nhiều quốc gia và giết những vua hùng mạnh - 11. tức Si-hôn - vua của dân A-mô-rít, Óc - vua của Ba-san, và tất cả những vương quốc tại Ca-na-an, 12. rồi ban đất của họ để làm sản nghiệp - là sản nghiệp cho Y-sơ-ra-ên, dân của Ngài.

13. Đức Giê-hô-va ôi! Danh Ngài còn đến đời đời. Đức Giê-hô-va ôi! Danh tiếng của Ngài sẽ được ghi nhớ từ đời nọ đến đời kia. 14. Bởi vì Đức Giê-hô-va sẽ phân xử cho dân của Ngài, và bày tỏ lòng thương xót đối với những tôi tớ của Ngài. 15. Những thần tượng của các dân bằng làm bạc và vàng là sản phẩm do bàn tay của con người làm ra. 16. Chúng có miệng nhưng không nói được, có mắt nhưng không thấy được, 17. có tai nhưng không nghe được, thật vậy không có hơi thở trong miệng của chúng. 18. Nguyện những kẻ tạo nên chúng và bất cứ ai tin cậy chúng đều sẽ giống như chúng.

19. Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va! Hỡi nhà A-rôn, hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va! 20. Hỡi nhà Lê-vi, hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va! Hỡi những người kính sợ Đức Giê-hô-va, hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va! 21. Đức Giê-hô-va, là Đấng ngự tại Giê-ru-sa-lem, được chúc tụng từ Si-ôn. Ha-lê-lu-gia!

Bản Dịch 1925

1. Ha-lê-lu-gia! Hãy ngợi khen danh Đức Giê-hô-va: Hỡi các tôi tớ Đức Giê-hô-va,
2. Là kẻ đứng trong nhà Đức Giê-hô-va, Tại hành lang của nhà Đức Chúa Trời chúng ta, hãy ngợi khen Ngài!
3. Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, vì Đức Giê-hô-va là thiện; Khá hát ngợi khen danh Ngài, vì ấy là vui.
4. Vì Đức Giê-hô-va đã chọn Gia-cốp cho mình, Lấy Y-sơ-ra-ên làm cơ nghiệp riêng của Ngài.
5. Tôi biết rằng Đức Giê-hô-va là lớn, Chúa chúng tôi trổi cao hơn hết các thần.
6. Điều nào đẹp ý Đức Giê-hô-va làm, Ngài bèn làm điều nấy, Hoặc trên trời, dưới đất, Trong biển, hay là trong các vực sâu.
7. Ngài khiến mây bay lên từ nơi cùng-đầu đất, Làm chớp-nhoáng theo mưa, Khiến gió ra từ các kho tàng của Ngài.
8. Ngài đánh giết các con đầu lòng xứ Ê-díp-tô, Từ loài người cho đến loài thú vật;
9. Sai đến giữa Ê-díp-tô những dấu kỳ phép lạ Hại Pha-ra-ôn và hết thảy các tôi tớ người;
10. Cũng đánh bại lắm dân tộc lớn, Và giết các vua mạnh mẽ,
11. Từc là Si-hôn, Vua dân A-mô-rít, Óc, vua Ba-san, Và hết thảy vua xứ Ca-na-an.
12. Ngài ban xứ chúng nó làm sản nghiệp Cho Y-sơ-ra-ên, là dân sự Ngài.
13. Hỡi Đức Giê-hô-va, danh Ngài còn đến đời đời; Kỷ niệm Ngài trải qua đời nầy đến đời kia.
14. Vì Đức Giê-hô-va sẽ đoán xét dân sự Ngài, Và đổi ý về việc những kẻ tôi tớ Ngài.
15. Hình tượng của các dân bằng bạc và bằng vàng, Là công việc tay loài người làm ra.
16. Hình tượng có miệng mà không nói, Có mắt mà chẳng thấy,
17. Có tai mà không nghe, Và miệng nó không hơi thở.
18. Phàm kẻ nào làm hình tượng, và nhờ cậy nơi nó, Đều giống như nó.
19. Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va! Hỡi nhà A-rôn, hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va!
20. Hỡi nhà Lê-vi, hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va! Hỡi các người kính sợ Đức Giê-hô-va, khá chúc tụng Đức Giê-hô-va!
21. Đáng từ Si-ôn chúc tụng Đức Giê-hô-va, Là Đấng ngự tại Giê-ru-sa-lem! Ha-lê-lu-gia!

Bản Dịch 2011

Ca Tụng CHÚA và Nhận Xét về Thần Tượng

1 Hãy ca ngợi CHÚA! Hãy ca ngợi danh CHÚA!

Hỡi các tôi tớ CHÚA, hãy ca ngợi Ngài.

2 Hỡi các bạn, những người đứng trong nhà CHÚA,

Những người đứng trong sân đền thờ Ðức Chúa Trời chúng ta,

3 Hãy ca ngợi CHÚA, vì CHÚA thật tốt;

Hãy ca tụng danh Ngài, vì danh Ngài đáng kính yêu;

4 Vì CHÚA đã chọn Gia-cốp cho Ngài,

I-sơ-ra-ên làm tài sản riêng của Ngài.

5 Vì tôi biết rằng CHÚA thật vĩ đại;

Chúa của chúng ta vĩ đại hơn tất cả thần thánh của loài người.

6 Bất cứ điều gì CHÚA muốn, Ngài làm điều ấy,

Bất kể trên trời hay dưới đất, trong lòng biển hay trong các vực sâu.

7 Ngài khiến mây trồi lên từ những nơi tận cùng trái đất;

Ngài làm cho sấm sét nổ vang khi trời đổ cơn mưa;

Ngài sai gió bay ra từ các kho lẫm của Ngài.

8 Ngài đánh hạ các con đầu lòng của Ai-cập,

Con của loài người và con của súc vật.

9 Hỡi Ai-cập, Ngài sai các dấu kỳ và phép lạ đến giữa ngươi,

Ðể trừng phạt Pha-ra-ôn và các tôi tớ của ông ta.

10 Ngài đánh bại nhiều dân tộc,

Và tiêu diệt các vua mạnh mẽ;

11 Si-hôn vua dân A-mô-ri, Óc vua Ba-san,

Và tất cả các vương quốc ở Ca-na-an.

12 Ngài ban xứ của họ để làm sản nghiệp,

Một sản nghiệp cho dân I-sơ-ra-ên của Ngài.

13 CHÚA ôi, danh Ngài sẽ trường tồn mãi mãi;

CHÚA ôi, công ơn Ngài sẽ được ghi nhớ từ đời nọ đến đời kia,

14 Vì CHÚA sẽ xét đoán dân Ngài;

Ngài sẽ tỏ lòng thương xót đối với các tôi tớ Ngài.

15 Các thần tượng của các dân chẳng qua là bạc và vàng;

Chúng chỉ là sản phẩm do tay người làm ra.

16 Chúng có miệng mà chẳng nói;

Chúng có mắt mà chẳng thấy;

17 Chúng có tai mà chẳng nghe;

Không có chút hơi thở nào trong miệng chúng.

18 Nguyện những kẻ làm thần tượng sẽ trở nên như chúng,

Và những ai tin cậy vào thần tượng cũng giống như vậy.

19 Hỡi nhà I-sơ-ra-ên, hãy chúc tụng CHÚA!

Hỡi nhà A-rôn, hãy chúc tụng CHÚA!

20 Hỡi nhà Lê-vi, hãy chúc tụng CHÚA!

Hỡi các bạn, những người kính sợ CHÚA, hãy chúc tụng CHÚA!

21 Hỡi những người sống ở Si-ôn, hãy chúc tụng CHÚA, Ðấng ngự tại Giê-ru-sa-lem!

Hãy ca ngợi CHÚA!

Tài Liệu