Thi Thiên: Chương 134

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB19C134)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Hỡi các tôi tớ Đức Giê-hô-va, là kẻ ban đêm đứng tại nhà Ngài, Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va!
2. Hãy giơ tay lên hướng về nơi thánh, Và ngợi khen Đức Giê-hô-va!
3. Nguyện Đức Giê-hô-va, là Đấng dựng nên trời đất. Từ Si-ôn ban phước cho ngươi!

Bản Dịch 2011

Kêu Gọi Những Người Phục Vụ Ðền Thờ Ban Ðêm Ca Ngợi CHÚA

Bài ca đi lên đền thánh

1 Hỡi tất cả tôi tớ CHÚA,

Những người phục vụ trong nhà CHÚA ban đêm,

Xin hãy chúc tụng CHÚA.

2 Xin đưa cao đôi tay quý vị lên trong nơi thánh và chúc tụng CHÚA.

3 Nguyện CHÚA, Ðấng dựng nên trời và đất, ban phước cho quý vị từ Si-ôn.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu