Thi Thiên: Chương 133

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB19C133)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Kìa, anh em ăn ở hòa thuận nhau Thật tốt đẹp thay!
2. Ấy khác nào dầu quí giá đổ ra trên đầu, Chảy xuống râu, tức râu của A-rôn, Chảy đến trôn áo người;
3. Lại khác nào sương móc Hẹt-môn Sa xuống các núi Si-ôn; Vì tại đó Đức Giê-hô-va đã ban phước, Tức là sự sống cho đến đời đời.

Bản Dịch 2011

Anh Chị Em Sống Hòa Thuận

Bài ca đi lên đền thánh của Ða-vít

1 Kìa, tốt đẹp thay và phước hạnh thay khi anh chị em sống hòa thuận với nhau!

2 Ðiều ấy chẳng khác gì dầu quý báu từ trên đầu chảy xuống,

Chảy xuống râu,

Chảy xuống râu của A-rôn,

Rồi tiếp tục chảy xuống vạt áo ông.

3 Ðiều ấy giống như sương móc từ Núi Hẹt-môn sa xuống các rặng núi Si-ôn,

Vì tại đó CHÚA ban phước,

Phước của sự sống đời đời.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu