Thi Thiên: Chương 132

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB19C132)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Bài ca thăng tiến

1. Đức Giê-hô-va ôi! Xin nhớ lại Đa-vít, cùng tất cả những khổ nạn của người. 2. Người đã thề với Đức Giê-hô-va và hứa nguyện với Đấng Toàn Năng của Gia-cốp rằng: 3. “Chắc chắn con sẽ không vào nơi sảnh thất trong nhà của con, cũng không lên chỗ nghĩ ngơi trên giường của con, 4. con sẽ không cho mắt của con được ngủ, cũng không cho mí mắt của con nhắm lại, 5. cho đến khi nào con tìm được một chỗ cho Đức Giê-hô-va - Một nơi ngự cho Đấng Toàn Năng của Gia-cốp.”

6. Kìa chúng con có nghe nói về điều đó tại Ép-ra-ta, và tìm thấy nó trong những cánh đồng ở giữa rừng. 7. Chúng ta hãy cùng nhau đến nơi Ngài đang ngự. Chúng ta hãy cùng nhau thờ phượng nơi bệ chân của Ngài. 8. Đức Giê-hô-va ôi! Xin hãy trỗi dậy! Xin Ngài và Rương Giao Ước quyền năng của Ngài vào nơi an nghỉ của Ngài. 9. Nguyện các tư tế của Ngài được trang phục bằng sự công chính. Nguyện những người thánh của Ngài ca hát cách vui mừng.

10. Vì cớ Ða-vít, là tôi tớ của Ngài, xin đừng ngoảnh mặt khỏi người đã được xức dầu của Ngài. 11. Đức Giê-hô-va đã thề hứa với Đa-vít rằng Ngài sẽ không bao giờ lìa khỏi sự thật đó là: “Ta sẽ đặt trên ngai của ngươi một kết quả từ thân thể của ngươi. 12. Nếu con cháu của ngươi vâng giữ giao ước của Ta và những chứng ngôn mà Ta sẽ dạy, thì con cháu của chúng cũng sẽ ngồi trên ngai của ngươi mãi mãi.”

13. Bởi vì Đức Giê-hô-va đã chọn Si-ôn, Ngài muốn nơi đó làm nơi ngự của Ngài: 14. “Ðây là nơi an nghỉ đời đời của Ta. Ta sẽ ngự tại đây vì Ta muốn như vậy. 15. Ta sẽ ban phước cho nó được dồi dào lương thực, những kẻ nghèo của nó sẽ có bánh thỏa thuê. 16. 9. Các tư tế của nó sẽ trang phục bằng sự cứu chuộc, và những người thánh của nó sẽ reo vang cách vui mừng. 17. Tại đó, Ta sẽ khiến sừng của Đa-vít vươn lên. Ta đã chuẩn bị một ngọn đèn cho Đấng được xức dầu của Ta. 18. Ta sẽ mặc cho những kẻ thù của người sự hổ nhục, nhưng vương miện trên đầu người sẽ tỏa sáng."

Bản Dịch 1925

1. Đức Giê-hô-va ôi! xin nhớ lại Đa-vít, Và các sự khổ nạn của người;
2. Thể nào người thề cùng Đức Giê-hô-va, Và hứa nguyện với Đấng Toàn năng của Gia-cốp:
3. Tôi hẳn không vào trại mình ở, Chẳng lên giường tôi nghỉ,
4. Không cho mắt tôi ngủ, Cũng không cho mí mắt tôi nghỉ nhọc,
5. Cho đến chừng tôi tìm được một chỗ cho Đức Giê-hô-va, Một nơi ở cho Đấng Toàn năng của Gia-cốp!
6. Kìa, chúng tôi có nghe nói về hòm giao ước tại Ê-phơ-rát, Có tìm đặng hòm ấy trong đồng bằng Gia-a.
7. Chúng tôi sẽ vào nơi ở Ngài, Thờ lạy trước bệ chân Ngài.
8. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy chỗi dậy đặng vào nơi an nghỉ Ngài, Với hòm về sự năng lực Ngài!
9. Nguyện thầy tế lễ Chúa được mặc sự công bình, Kẻ thánh của Chúa reo mừng.
10. Vì cớ Đa-vít, là kẻ tôi tớ Chúa, Xin chớ xô đẩy mặt đấng chịu xức dầu của Chúa.
11. Đức Giê-hô-va đã thề quyết với Đa-vít, Ngài cũng chẳng hề bội, mà rằng: Ta sẽ đặt trên ngôi ngươi một con ngươi sanh ra.
12. Nếu con cái ngươi giữ giao ước ta, Và những chứng cớ mà ta sẽ dạy cho chúng nó, Thì con cái chúng nó cũng sẽ Ngồi trên ngôi ngươi đến đời đời.
13. Vì Đức Giê-hô-va đã chọn Si-ôn; Ngài ước Si-ôn làm nơi ở của Ngài;
14. Đây là nơi an nghỉ ta đời đời; Ta sẽ ngụ ở đây, vì ta có ước ao như thế.
15. Ta sẽ ban phước cho lương thực Si-ôn được dư dật, Cho những kẻ nghèo của thành ấy được ăn bánh no nê.
16. Ta cũng sẽ mặc sự cứu rỗi cho thầy tế lễ thành ấy, Và các thánh nó sẽ reo mừng.
17. Tại đó ta sẽ khiến sừng Đa-vít đâm chồi; Ta đã sắm sửa ngọn đèn cho đấng chịu xức dầu của ta.
18. Ta sẽ lấy sự hổ thẹn mặc cho kẻ thù nghịch người; Còn mão triều người sẽ rực rỡ trên đầu người.

Bản Dịch 2011

Cầu Xin CHÚA Ban Phước Nơi Thánh

Bài ca đi lên đền thánh

1 CHÚA ôi, xin Ngài nhớ lại Ða-vít,

Và những khổ nạn ông ấy đã chịu.

2 Thể nào ông ấy đã thề với CHÚA,

Và nguyện với Ðấng Toàn Năng của Gia-cốp rằng,

3 “Chắc chắn con sẽ không vào nhà con;

Con sẽ không lên giường con để nghỉ;

4 Con sẽ không cho phép mình chợp mắt,

Hoặc cho mí mắt con sụp xuống ngủ,

5 Cho đến khi con tìm được một nơi cho CHÚA,

Một chỗ ở cho Ðấng Toàn Năng của Gia-cốp.”

6 Kìa, chúng tôi đã nghe báo Rương Giao Ước đang ở Ép-ra-tha;

Người ta đã tìm được Rương ấy trong cánh đồng của Gia-a.

7 “Chúng ta hãy cùng nhau đến nơi Ngài ngự;

Chúng ta hãy cùng nhau thờ lạy nơi bệ chân Ngài.”

8 CHÚA ôi, xin trỗi dậy để vào nơi nghỉ ngơi của Ngài;

Xin Ngài và Rương Giao Ước quyền năng của Ngài.

9 Nguyện các tư tế của Ngài mặc lấy đức công chính;

Nguyện những người thánh của Ngài cất tiếng reo mừng.

10 Vì cớ Ða-vít tôi tớ Ngài,

Xin đừng ngoảnh mặt khỏi người được xức dầu của Ngài.

11 CHÚA đã thề với Ða-vít,

Một lời thề Ngài sẽ không rút lại:

“Ta sẽ đặt trên ngai ngươi một đứa con do ngươi sinh ra.

12 Nếu con cháu ngươi vâng giữ các giao ước Ta,

Và vâng giữ các chứng ngôn Ta dạy bảo,

Thì con cháu của chúng cũng sẽ ngồi trên ngai của ngươi mãi mãi.”

13 Quả thật CHÚA đã chọn Si-ôn;

Ngài muốn nơi ấy làm nơi Ngài ngự.

14 “Ðây là nơi Ta nghỉ ngơi đời đời;

Nơi đây Ta sẽ ngự, vì Ta muốn nơi ấy.

15 Ta sẽ ban phước cho nó được dồi dào lương thực;

Ta sẽ cho những người nghèo của nó có cơm bánh no đầy.

16 Các tư tế của nó Ta sẽ mặc cho sự cứu rỗi;

Những người thánh của nó sẽ lớn tiếng ca mừng.

17 Tại đó Ta sẽ làm cho sừng của Ða-vít mọc lên;

Ta đã chuẩn bị một cây đèn cho người được xức dầu của Ta.

18 Ta sẽ mặc nỗi sỉ nhục cho quân thù của nó,

Nhưng vương miện trên đầu nó thì sẽ rạng ngời.”

Tài Liệu