Thi Thiên: Chương 131

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB19C131)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Hỡi Đức Giê-hô-va, lòng tôi không kiêu ngạo, Mắt tôi không tự cao, Tôi cũng không tìm tòi những việc lớn, Hoặc những việc cao kỳ quá cho tôi.
2. Tôi đã làm cho linh hồn tôi êm dịu an tịnh, Như con trẻ dứt sữa bên mẹ mình; Linh hồn ở trong mình tôi cũng như con trẻ dứt sữa vậy.
3. Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy trông cậy nơi Đức Giê-hô-va, Từ bây giờ cho đến đời đời.

Bản Dịch 2011

Tin Cậy CHÚA Như Một Trẻ Thơ

Bài ca đi lên đền thánh của Ða-vít

1 CHÚA ôi, lòng con không dám tự cao;

Mắt con chẳng dám kiêu kỳ;

Con không dám dự vào những việc lớn lao quá sức,

Hay tham dự vào những việc vượt quá khả năng mình.

2 Nhưng con đã tự trấn tĩnh và làm cho linh hồn mình lắng dịu,

Như trẻ thơ no sữa nép mình bên lòng mẹ;

Linh hồn con như một em bé vừa no sữa ở trong con.

3 Hỡi I-sơ-ra-ên, hãy hy vọng nơi CHÚA,

Từ nay cho đến đời đời.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu