Thi Thiên: Chương 130

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB19C130)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Đức Giê-hô-va ôi! từ nơi sâu thẩm tôi cầu khẩn Ngài.
2. Chúa ôi! xin nghe tiếng tôi; Nguyện tai Chúa lắng nghe Tiếng nài xin của tôi.
3. Hỡi Đức Giê-hô-va, nếu Ngài cố chấp sự gian ác. Thì, Chúa ôi! ai sẽ còn sống?
4. Nhưng Chúa có lòng tha thứ cho, Để người ta kính sợ Chúa.
5. Tôi trông đợi Đức Giê-hô-va, linh hồn tôi trông đợi Ngài; Tôi trông cậy lời của Ngài.
6. Linh hồn tôi trông đợi Chúa Hơn người lính canh trông đợi sáng, Thật, hơn người lính canh trông đợi sáng.
7. Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy trông cậy nơi Đức Giê-hô-va; Vì Đức Giê-hô-va có lòng nhân từ, Nơi Ngài có sự cứu rỗi nhiều;
8. Chính Ngài sẽ chuộc Y-sơ-ra-ên Khỏi các sự gian ác người.

Bản Dịch 2011

Hy Vọng Vào Ơn Tha Thứ của CHÚA

Bài ca đi lên đền thánh

1 Lạy CHÚA, từ chốn vực sâu con kêu cầu Ngài.

2 Chúa ôi, xin nghe tiếng cầu xin của con;

Xin lắng tai nghe lời cầu nguyện của con.

3 Lạy CHÚA, nếu Ngài ghi nhớ mọi tội lỗi của chúng con,

Chúa ôi, còn ai đứng nổi trước mặt Ngài?

4 Nhưng vì Ngài sẵn lòng ban ơn tha thứ,

Nên chúng con càng kính sợ Ngài hơn.

5 Tôi trông đợi CHÚA, linh hồn tôi trông đợi Ngài;

Tôi đặt trọn hy vọng nơi lời Ngài.

6 Linh hồn tôi trông đợi Chúa hơn người lính canh trông đợi sáng,

Thật hơn người lính canh trông đợi sáng.

7 Hỡi I-sơ-ra-ên, hãy đặt trọn hy vọng nơi CHÚA,

Vì nơi CHÚA có tình thương;

Ngài ban ơn cứu chuộc cách dồi dào.

8 Ngài sẽ cứu chuộc I-sơ-ra-ên khỏi mọi tội lỗi của họ.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu