Thi Thiên: Chương 128

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB19C128)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va, Đi trong đường lối Ngài!
2. Vì ngươi sẽ hưởng công việc của tay mình, Được phước, may mắn.
3. Vợ ngươi ở trong nhà ngươi Sẽ như cây nho thạnh mậu; Con cái ngươi ở chung quanh bàn ngươi Khác nào những chồi ô-li-ve.
4. Kìa, người nào kính sợ Đức Giê-hô-va Sẽ được phước là như vậy.
5. Nguyện Đức Giê-hô-va từ Si-ôn ban phước cho ngươi; Nguyện trọn đời mình ngươi được thấy sự phước lành của Giê-ru-sa-lem.
6. Nguyện ngươi được thấy con cháu mình! Nguyện sự bình an giáng trên Y-sơ-ra-ên!

Bản Dịch 2011

Phước Hạnh của Người Kính Sợ CHÚA

Bài ca đi lên đền thánh

1 Phước cho người kính sợ CHÚA,

Người đi trong đường lối Ngài.

2 Bạn sẽ hưởng hoa lợi của tay mình;

Bạn sẽ được phước và thịnh vượng.

3 Vợ bạn sẽ như cây nho sai trái trong nhà bạn;

Con cái bạn sẽ như các chồi ô-liu quanh bàn bạn.

4 Kìa, người nào kính sợ CHÚA sẽ được phước như vậy.

5 Nguyện CHÚA ban phước cho bạn từ Si-ôn.

Nguyện suốt đời bạn chứng kiến những phước hạnh của Giê-ru-sa-lem.

6 Nguyện bạn được nhìn thấy con cháu của con cái bạn.

Nguyện hòa bình thịnh vượng đến trên I-sơ-ra-ên.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu