Thi Thiên: Chương 126

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB19C126)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Khi Đức Giê-hô-va dẫn các phu tù của Si-ôn về, Thì chúng tôi khác nào kẻ nằm chiêm bao.
2. Bấy giờ miệng chúng tôi đầy sự vui-cười, Lưỡi chúng tôi hát những bài mừng rỡ. Trong các dân ngoại người ta nói rằng: Đức Giê-hô-va đã làm cho họ những việc lớn.
3. Đức Giê-hô-va đã làm cho chúng tôi những việc lớn; Nhân đó chúng tôi vui mừng.
4. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin dẫn phu tù chúng tôi về, Như các suối miền nam chảy nước lại.
5. Kẻ nào gieo giống mà giọt lệ, Sẽ gặt hái cách vui mừng.
6. Người nào vừa đi vừa khóc đem giống ra rải, Ắt sẽ trở về cách vui mừng, mang bó lúa mình.

Bản Dịch 2011

Cảm Tạ CHÚA Vì Những Người Bị Lưu Ðày Ðược Hồi Hương

Bài ca đi lên đền thánh

1 Khi CHÚA đem những người của Si-ôn bị lưu đày trở về,

Chúng tôi như người nằm mơ.

2 Miệng chúng tôi vui cười không ngớt;

Lưỡi chúng tôi lớn tiếng reo mừng.

Bấy giờ người ta bàn tán với nhau giữa các dân rằng,

“CHÚA đã làm những việc lớn lao cho họ.”

3 CHÚA đã làm những việc lớn lao cho chúng tôi;

Chúng tôi rất đỗi vui mừng!

4 Lạy CHÚA, xin tiếp tục cho những người bị lưu đày trở về,

Như nước mưa đổ vào những dòng suối cạn ở Miền Nam.

5 Những người gieo giống trong nước mắt,

Ắt sẽ gặt hái trong tiếng reo mừng.

6 Người nào vừa đi vừa khóc đem giống ra rải,

Chắc chắn sẽ trở về với tiếng reo mừng,

Mang đầy những bó lúa chín vàng.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu