Thi Thiên: Chương 125

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB19C125)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Những người tin cậy nơi Đức Giê-hô-va Khác nào núi Si-ôn không rúng động, Hằng còn đến đời đời.
2. Các núi vây quanh Giê-ru-sa-lem thể nào, Đức Giê-hô-va vây phủ dân sự Ngài thể ấy. Từ rày cho đến đời đời.
3. Vì cây gậy kẻ ác sẽ không được đặt Trên sản nghiệp người công bình; Hầu cho người công bình không đưa tay ra về sự gian ác.
4. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy làm điều lành cho người lành, Và cho kẻ có lòng ngay thẳng.
5. Còn về những kẻ trở đi theo đường cong quẹo, Đức Giê-hô-va sẽ dẫn chúng nó đi ra chung với kẻ làm ác. Nguyện bình an giáng trên Y-sơ-ra-ên!

Bản Dịch 2011

CHÚA Bảo Vệ Dân Ngài

Bài ca đi lên đền thánh

1 Phàm ai tin cậy CHÚA sẽ như Núi Si-ôn,

Chẳng hề rúng động nhưng cứ bền vững muôn đời.

2 Như các rặng núi bao quanh Giê-ru-sa-lem thể nào,

CHÚA bao quanh dân Ngài thể ấy,

Từ nay cho đến đời đời.

3 Vì gậy cầm quyền của kẻ ác không được phép hành sử trên địa phận của người ngay lành,

Nên tay người ngay lành không bị buộc phải tham dự vào việc ác. 

4 CHÚA ôi, xin ban phước cho những người tốt,

Và cho những người có lòng ngay thẳng thật thà.

5 Nhưng đối với những kẻ bỏ Ngài để đi theo con đường lươn lẹo,

Xin CHÚA trục xuất chúng chung với những kẻ làm điều ác.

Nguyện hòa bình thịnh vượng đến trên I-sơ-ra-ên.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu