Thi Thiên: Chương 122

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB19C122)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi rằng: Ta hãy đi đến nhà Đức Giê-hô-va.
2. Hỡi Giê-ru-sa-lem, chân chúng ta dừng lại Trong các cửa ngươi.
3. Giê-ru-sa-lem là cái thành Được cất vững bền, kết nhau tề-chỉnh.
4. Các chi phái của Đức Giê-hô-va lên nơi ấy, Tùy theo thường lệ truyền cho Y-sơ-ra-ên.
5. Vì tại đó có lập các ngôi đoán xét, Tức là các ngôi nhà Đa-vít.
6. Hãy cầu hòa bình cho Giê-ru-sa-lem; Phàm kẻ nào yêu mến ngươi sẽ được thới thạnh.
7. Nguyện sự hòa bình ở trong vách tường ngươi, Sự thới thạnh trong các cung ngươi!
8. Vì cớ anh em ta và bậu bạn ta, Ta nói rằng: Nguyện sự hòa bình ở trong ngươi!
9. Nhân vì nhà Giê-hô-va, Đức Chúa Trời chúng ta, Ta sẽ cầu phước cho ngươi.

Bản Dịch 2011

Cầu Xin Cho Giê-ru-sa-lem

Bài ca đi lên đền thánh của Ða-vít

1 Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi rằng,

“Chúng ta hãy đi đến nhà CHÚA.”

2 Hỡi Giê-ru-sa-lem,

Chân chúng ta đang đứng bên trong cổng thành ngươi.

3 Giê-ru-sa-lem đã được xây dựng thành một kinh đô,

Các tòa nhà trong thành nối kết nhau chặt chẽ.

4 Các chi tộc đi lên thành ấy,

Tức các chi tộc của CHÚA,

Theo như luật định cho I-sơ-ra-ên,

Ðể cảm tạ danh CHÚA,

5 Vì tại đó các ngai xét đoán được thiết lập,

Ðó là các ngai của nhà Ða-vít.

6 Hãy cầu hòa bình cho Giê-ru-sa-lem:

“Nguyện những ai yêu mến ngươi được thịnh vượng.

7 Nguyện bình an ở phía trong tường ngươi.

Nguyện giàu sang phú quý ở trong các cung điện ngươi.”

8 Nay vì cớ anh chị em ta và các bạn hữu ta,

Ta cầu chúc ngươi rằng, “Chúc ngươi luôn được bình an thịnh vượng.”

9 Vì cớ nhà CHÚA, Ðức Chúa Trời chúng ta,

Ta cầu phước cho ngươi.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu