Thi Thiên: Chương 121

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB19C121)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Bài Ca Thăng Tiến
Tôi sẽ ngước mắt lên những ngọn đồi:
Sự cứu giúp tôi đến từ đâu?
2. Sự cứu giúp tôi đến từ Đức Giê-hô-va
Là Đấng tạo dựng trời và đất.
3. Ngài không để cho chân ngươi lay động;
Đấng gìn giữ ngươi không hề buồn ngủ.
4. Kìa! Đấng gìn giữ Y-sơ-ra-ên
Không hề buồn ngủ hay ngủ.
5. Đức Giê-hô-va là Đấng gìn giữ ngươi;
Đức Giê-hô-va là bóng che ở bên phải ngươi.
6. Mặt trời sẽ không hại ngươi lúc ban ngày,
Mặt trăng cũng không hại ngươi trong ban đêm.
7. Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khỏi mọi tai họa.
Ngài sẽ gìn giữ linh hồn của ngươi.
8. Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khi ra và khi vào,
Từ nay cho đến đời đời.

Bản Dịch Đại Chúng

Bài Ca Thăng Tiến
Tôi sẽ ngước mắt lên những ngọn đồi:
Sự cứu giúp tôi đến từ đâu?
Sự cứu giúp tôi đến từ Đức Giê-hô-va
Là Đấng tạo dựng trời và đất.
Ngài không để cho chân ngươi lay động;
Đấng gìn giữ ngươi không hề buồn ngủ.
Kìa! Đấng gìn giữ Y-sơ-ra-ên
Không hề buồn ngủ hay ngủ.
Đức Giê-hô-va là Đấng gìn giữ ngươi;
Đức Giê-hô-va là bóng che ở bên phải ngươi.
Mặt trời sẽ không hại ngươi lúc ban ngày,
Mặt trăng cũng không hại ngươi trong ban đêm.
Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khỏi mọi tai họa.
Ngài sẽ gìn giữ linh hồn của ngươi.
Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khi ra và khi vào,
Từ nay cho đến đời đời.

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Bài Ca Thăng Tiến
Tôi sẽ ngước mắt lên những ngọn đồi:
Sự cứu giúp tôi đến từ đâu?
2. Sự cứu giúp tôi đến từ Đức Giê-hô-va
Là Đấng tạo dựng trời và đất.
3. Ngài không để cho chân ngươi lay động;
Đấng gìn giữ ngươi không hề buồn ngủ.
4. Kìa! Đấng gìn giữ Y-sơ-ra-ên
Không hề buồn ngủ hay ngủ.
5. Đức Giê-hô-va là Đấng gìn giữ ngươi;
Đức Giê-hô-va là bóng che ở bên phải ngươi.
6. Mặt trời sẽ không hại ngươi lúc ban ngày,
Mặt trăng cũng không hại ngươi trong ban đêm.
7. Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khỏi mọi tai họa.
Ngài sẽ gìn giữ linh hồn của ngươi.
8. Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khi ra và khi vào,
Từ nay cho đến đời đời.

Bản Dịch 1925

1. Tôi ngước mắt lên trên núi: Sự tiếp trợ tôi đến từ đâu?
2. Sự tiếp trợ tôi đến từ Đức Giê-hô-va, là Đấng đã dựng nên trời và đất.
3. Ngài không để cho chân ngươi xiêu tó; Đấng gìn giữ ngươi không hề buồn ngủ.
4. Đấng gìn giữ Y-sơ-ra-ên không hề nhắp mắt, cũng không buồn ngủ.
5. Đức Giê-hô-va là Đấng gìn giữ ngươi; Đức Giê-hô-va là bóng che ở bên hữu ngươi.
6. Mặt trời sẽ không giọi ngươi lúc ban ngày, mặt trăng cũng không hại ngươi trong ban đêm.
7. Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khỏi mọi tai họa. Ngài sẽ gìn giữ linh hồn ngươi.
8. Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khi ra khi vào, từ nay cho đến đời đời.

Bản Dịch 2011

CHÚA Là Ðấng Gìn Giữ

Bài ca đi lên đền thánh

1 Tôi ngước mắt nhìn lên đồi núi;

Sự giúp đỡ tôi đến từ đâu?

2 Sự giúp đỡ tôi đến từ CHÚA,

Ðấng dựng nên trời và đất.

3 Ngài sẽ không để cho chân bạn trợt ngã;

Ðấng gìn giữ bạn không hề buồn ngủ.

4 Thật vậy Ðấng gìn giữ I-sơ-ra-ên không hề buồn ngủ và không bao giờ ngủ.

5 CHÚA là Ðấng gìn giữ bạn;

CHÚA là bóng mát bên phải bạn.

6 Mặt trời sẽ không hại bạn ban ngày;

Mặt trăng sẽ không hại bạn ban đêm.

7 CHÚA sẽ gìn giữ bạn khỏi mọi tai họa;

Ngài sẽ gìn giữ mạng sống bạn.

8 CHÚA sẽ gìn giữ bạn khi ra khi vào,

Từ nay cho đến đời đời.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu