Thi Thiên: Chương 120

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB19C120)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Trong cơn gian truân tôi kêu cầu Đức Giê-hô-va; Ngài bèn đáp lời tôi.
2. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy giải cứu linh hồn tôi khỏi môi dối trá, Khỏi lưỡi phỉnh gạt.
3. Ớ lưỡi phỉnh gạt, người ta sẽ ban cho ngươi chi? Thêm cho ngươi điều gì nữa?
4. Ắt là tên nhọn của dõng sĩ, Và than đỏ hực của cây giêng-giếng.
5. Khốn nạn cho tôi vì tôi ngụ trong Mê-siếc, Và ở dưới các trại Kê-đa.
6. Lâu lắm linh hồn tôi chung ở Với kẻ ghét sự hòa bình.
7. Tôi muốn sự hòa bình; nhưng khi tôi nói đến, Chúng nó bèn muốn sự giặc giã.

Bản Dịch 2011

Xin CHÚA Cứu Khỏi Kẻ Giả Dối

1 Trong cơn hoạn nạn tôi kêu cầu với CHÚA,

Và Ngài đã đáp lời tôi.

2 CHÚA ôi, xin giải cứu con khỏi môi dối trá,

Và khỏi lưỡi dối lừa.

3 Hỡi lưỡi dối trá, Ngài sẽ làm gì cho ngươi?

Ngài sẽ làm gì nữa cho ngươi?

4 Ngài sẽ dùng những tên nhọn của người dũng sĩ,

Và những than lửa hừng của bụi cây chổi cho ngươi.

5 Khốn thay cho tôi vì tôi trú ngụ ở Mê-séc,

Vì tôi cư ngụ giữa các trại của Kê-đa.

6 Linh hồn tôi đã sống quá lâu

với những kẻ ghét hòa bình.

7 Tôi yêu chuộng hòa bình,

Nhưng khi tôi nói đến hòa bình, chúng chỉ muốn chiến tranh.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu