Thi Thiên: Chương 117

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB19C117)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Hỡi các nước, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va; Hỡi các dân, khá ca tụng Ngài!
2. Vì sự nhân từ Ngài rất lớn cho chúng ta; Sự chân thật Đức Giê-hô-va còn đến đời đời. Ha-lê-lu-gia!

Bản Dịch 2011

Kêu Gọi Muôn Dân Ca Ngợi CHÚA

1 Hỡi các nước, hãy ca ngợi CHÚA;

Hỡi muôn dân, khá tôn ngợi Ngài!

2 Vì tình thương của Ngài đối với chúng ta rất lớn,

Và đức thành tín của CHÚA hằng còn đến đời đời.

Hãy ca ngợi CHÚA!

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu