Thi Thiên: Chương 115

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB19C115)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Hỡi Đức Giê-hô-va, nhân vì sự nhân từ và sự chân thật Ngài, Sự vinh hiển chớ về chúng tôi, chớ về chúng tôi, Bèn là đáng về danh Ngài.
2. Vì sao các ngoại bang nói rằng: Đức Chúa Trời chúng nó ở đâu?
3. Đức Chúa Trời chúng tôi ở trên các từng trời; Phàm điều gì vừa ý Ngài, thì Ngài đã làm,
4. Hình tượng chúng nó bằng bạc bằng vàng, Là công việc tay người ta làm ra.
5. Hình tượng có miệng mà không nói; Có mắt mà chẳng thấy;
6. Có tai mà không nghe; Có lỗ mũi mà chẳng ngửi;
7. Có tay, nhưng không rờ rẫm; Có chân, nào biết bước đi; Cuống họng nó chẳng ra tiếng nào.
8. Phàm kẻ nào làm hình tượng, và nhờ cậy nơi nó. Đều giống như nó.
9. Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy nhờ cậy nơi Đức Giê-hô-va; Ngài là sự tiếp trợ và cái khiên của họ.
10. Hỡi nhà A-rôn, hãy nhờ cậy nơi Đức Giê-hô-va: Ngài là sự tiếp trợ và cái khiên của họ.
11. Hỡi các người kính sợ Đức Giê-hô-va, hãy nhờ cậy nơi Giê-hô-va: Ngài là sự tiếp trợ và cái khiên của họ.
12. Đức Giê-hô-va đã nhớ đến chúng tôi: Ngài sẽ ban phước, Ban phước cho nhà Y-sơ-ra-ên, Cũng sẽ ban phước cho nhà A-rôn.
13. Ngài sẽ ban phước cho những kẻ kính sợ Đức Giê-hô-va, Hoặc nhỏ hay lớn đều cũng vậy.
14. Nguyện Đức Giê-hô-va gia thêm phước Ngài Cho các ngươi và cho con cháu các ngươi.
15. Đức Giê-hô-va, là Đấng dựng nên trời đất, Đã ban phước cho các ngươi.
16. Các từng trời thuộc về Đức Giê-hô-va; Nhưng Ngài đã ban đất cho con cái loài người.
17. Kẻ chết hoặc kẻ xuống cõi nín lặng chẳng ngợi khen Đức Giê-hô-va.
18. Nhưng chúng tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va, Từ bây giờ cho đến đời đời. Ha-lê-lu-gia!

Bản Dịch 2011

So Sánh Thần Tượng của Loài Người với Ðức Chúa Trời

1 Không phải để cho chúng con, CHÚA ôi, nguyện vinh hiển không phải để cho chúng con,

Nhưng để cho danh Ngài, vì tình thương của Ngài và vì đức thành tín của Ngài.

2 Sao các dân ngoại có thể nói rằng,

“Ðức Chúa Trời của họ đâu rồi?”

3 Ðức Chúa Trời chúng ta ở trên trời;

Ngài làm bất cứ điều gì Ngài muốn.

4 Các thần tượng là những thứ làm bằng bạc và bằng vàng,

Là sản phẩm do tay loài người làm ra.

5 Các thần tượng có miệng mà chẳng nói,

Có mắt mà chẳng thấy,

6 Có tai mà chẳng nghe,

Có mũi mà chẳng ngửi,

7 Có tay mà chẳng sờ,

Có chân mà chẳng đi,

Cổ họng chúng chẳng phát ra được âm thanh nào.

8 Nguyện những kẻ làm thần tượng giống như chúng,

Và những ai tin cậy thần tượng cũng như vậy.

9 Hỡi I-sơ-ra-ên, hãy tin cậy CHÚA!

Ngài là Đấng giúp đỡ và thuẫn khiên của họ.

10 Hỡi nhà A-rôn, hãy tin cậy CHÚA!

Ngài là Đấng giúp đỡ và thuẫn khiên của họ.

11 Hỡi anh chị em, những người kính sợ CHÚA, hãy tin cậy CHÚA!

Ngài là Đấng giúp đỡ và thuẫn khiên của họ.

12 CHÚA đã nhớ lại chúng ta;

Ngài sẽ ban phước cho chúng ta;

Ngài sẽ ban phước cho nhà I-sơ-ra-ên;

Ngài sẽ ban phước cho nhà A-rôn.

13 Ngài sẽ ban phước cho những người kính sợ CHÚA,

Cả nhỏ lẫn lớn.

14 Nguyện CHÚA gia tăng phước hạnh cho anh chị em,

Cho anh chị em và cho con cháu anh chị em.

15 Nguyện anh chị em được phước của CHÚA,

Ðấng dựng nên trời và đất.

16 Trời của các tầng trời đều thuộc về CHÚA;

Nhưng đất lại được Ngài ban cho con cái loài người.

17 Chẳng phải những kẻ đã chết sẽ ca ngợi CHÚA,

Chẳng phải những kẻ xuống cõi im lặng sẽ ca ngợi Ngài,

18 Nhưng ấy là chúng ta;

Chúng ta sẽ ca ngợi CHÚA từ nay cho đến đời đời.

Hãy ca ngợi CHÚA!

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu