Thi Thiên: Chương 114

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB19C114)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Khi Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ê-díp-tô, Nhà Gia-cốp lìa bỏ một dân nói tiếng lạ,
2. Thì Giu-đa trở nên đền thánh Ngài, Và Y-sơ-ra-ên thành nước Ngài.
3. Biển thấy sự ấy, bèn chạy trốn; Sông Giô-đanh chảy trở lại sau;
4. Núi nhảy như chiên đực, Nổng nhảy khác nào chiên con.
5. Ớ biển, nhân sao ngươi chạy trốn? Ớ Giô-đanh, vì cớ gì mà ngươi chảy trở lại sau?
6. Ớ núi, nhân sao ngươi nhảy như chiên đực? Ớ nổng, vì cớ gì mà ngươi nhảy như chiên con?
7. Hỡi đất, hãy run rẩy trước mặt Chúa, Trước mặt Đức Chúa Trời của Gia-cốp,
8. Là Đấng biến hòn đá ra ao nước, Đổi đá cứng thành nguồn nước.

Bản Dịch 2011

Ðức Chúa Trời Giải Cứu Dân I-sơ-ra-ên Ra Khỏi Ai-cập

1 Khi dân I-sơ-ra-ên ra khỏi Ai-cập,

Nhà Gia-cốp ra khỏi một dân nói một ngôn ngữ lạ,

2 Giu-đa trở thành nơi thánh của Ngài,

I-sơ-ra-ên trở nên vương quốc của Ngài.

3 Nước đại dương trông thấy thế liền hoảng kinh chạy trốn;

Nước Sông Giô-đanh đã hỗn loạn chảy ngược về nguồn;

4 Các rặng núi nhảy lên như chiên đực;

Các dãy đồi nhảy cỡn như chiên con.

5 Ðiều gì đã khiến các ngươi làm như thế?

Hỡi nước đại dương, sao ngươi chạy trốn?

Hỡi nước Sông Giô-đanh, sao ngươi chảy ngược về nguồn?

6 Hỡi các rặng núi, sao các ngươi nhảy lên như chiên đực?

Hỡi các dãy đồi, sao các ngươi nhảy cỡn như chiên con?

7 Hỡi trái đất, khá run rẩy trước mặt Chúa,

Tức trước thánh nhan Ðức Chúa Trời của Gia-cốp,

8 Ðấng khiến nước từ một vầng đá tuôn ra thành ao hồ,

Từ tảng đá hoa cương, dòng nước ngọt lai láng trào ra.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu