Thi Thiên: Chương 111

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB19C111)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Ha-lê-lu-gia! Tôi sẽ hết lòng ngợi khen Đức Giê-hô-va Trong đám người ngay thẳng và tại hội chúng.
2. Công việc Đức Giê-hô-va đều lớn lao; Phàm ai ưa thích, ắt sẽ tra sát đến;
3. Công việc Ngài có vinh hiển oai nghi; Sự công bình Ngài còn đến đời đời.
4. Ngài lập sự kỷ niệm về công việc lạ lùng của Ngài. Đức Giê-hô-va hay làm ơn và có lòng thương xót.
5. Ban vật thực cho kẻ kính sợ Ngài, Và nhớ lại sự giao ước mình luôn luôn.
6. Ngài đã tỏ cho dân sự Ngài quyền năng về công việc Ngài, Đặng ban cho họ sản nghiệp của các nước.
7. Công việc tay Ngài là chân thật và công bình; Các giềng mối Ngài đều là chắc chắn,
8. Được lập vững bền đời đời vô cùng, Theo sự chân thật và sự ngay thẳng.
9. Ngài đã sai cứu chuộc dân Ngài, Truyền lập giao ước Ngài đến đời đời. Danh Ngài là thánh, đáng kính sợ.
10. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự khôn ngoan; Phàm kẻ nào giữ theo điều răn Ngài có trí hiểu. Sự ngợi khen Ngài còn đến đời đời.

Bản Dịch 2011

Ca Ngợi Lòng Tốt của CHÚA

(Theo mẫu tự Hê-bơ-rơ)

1 Hãy ca ngợi CHÚA!

Tôi sẽ hết lòng cảm tạ CHÚA,

Giữa đại hội của người chính trực và giữa hội chúng.

2 Những công việc của CHÚA thật lớn lao thay.

Phàm ai ái mộ ắt phải suy nghĩ.

3 Công việc Ngài thật huy hoàng và tráng lệ.

Ðức công chính Ngài còn đến đời đời.

4 Những việc lạ lùng Ngài làm sẽ được ghi nhớ mãi.

CHÚA là Ðấng khoan dung độ lượng và thương xót.

5 Ngài ban thực phẩm cho những người kính sợ Ngài.

Ngài ghi nhớ giao ước Ngài mãi mãi.

6 Ngài bày tỏ cho dân Ngài mãnh lực của công việc Ngài,

Khi Ngài ban cho họ sản nghiệp của các dân.

7 Các việc của tay Ngài đều chính đáng và công bình.

Tất cả giới luật Ngài đều đáng tin cậy hoàn toàn.

8 Các giới luật ấy được vững lập đời đời vô cùng,

Và được thực thi cách chân thành và ngay thẳng.

9 Ngài đã ban ơn cứu chuộc cho con dân Ngài.

Ngài đã lập giao ước Ngài để nó trường tồn mãi mãi.

Danh Ngài là thánh và đáng tôn kính thay!

10 Kính sợ CHÚA là khởi đầu của khôn ngoan.

Tất cả những ai làm thế đều là người thông sáng.

Nguyện sự ca ngợi Ngài tồn tại đời đời.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu