Thi Thiên: Chương 109

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB19C109)
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Hỡi Đức Chúa Trời mà tôi ngợi khen, xin chớ nín lặng.
2. Vì miệng kẻ ác và miệng kẻ gian lận Hả ra nghịch tôi: Chúng nó nói nghịch tôi bằng lưỡi láo xược.
3. Vây phủ tôi bằng lời ghen ghét, Và tranh đấu với tôi vô cớ.
4. Vì tình thương của tôi, chúng nó lại trở cừu địch tôi; Nhưng tôi chỉ chuyên lòng cầu nguyện.
5. Chúng nó lấy dữ trả lành, Lấy ghét báo thương.
6. Hãy đặt một kẻ ác cai trị nó, Cho kẻ cừu địch đứng bên hữu nó.
7. Khi nó bị đoán xét, nguyện nó ra kẻ có tội, Và lời cầu nguyện nó bị kể như tội lỗi.
8. Nguyện số các ngày nó ra ít. Nguyện kẻ khác chiếm lấy chức phận nó đi.
9. Nguyện con cái nó phải mồ côi, Và vợ nó bị góa bụa.
10. Nguyện con cái nó hoang đàng và ăn mày, Phải đi xin ăn xa khỏi nhà hoang của chúng nó.
11. Nguyện chủ nợ tận thủ mọi vật nó có. Kẻ ngoại cướp lấy huê lợi về công lao nó.
12. Nguyện chẳng ai làm ơn cho nó, Không ai có lòng thương xót con mồ côi nó.
13. Nguyện dòng dõi nó bị diệt đi, Tên chúng nó bị xóa mất trong đời kế sau.
14. Nguyện sự gian ác tổ phụ nó bị nhắc lại trước mặt Đức Giê-hô-va; Nguyện tội lỗi mẹ nó không hề bôi bỏ được.
15. Nguyện các tội ác ấy hằng ở trước mặt Đức Giê-hô-va, Để Ngài cất kỷ niệm chúng nó khỏi đất;
16. Bởi vì người không nhớ làm ơn, Song bắt bớ người khốn cùng thiếu thốn, Và kẻ có lòng đau thương, đặng giết đi.
17. Nó ưa sự rủa sả, sự rủa sả bèn lâm vào nó; Cũng không thích chúc phước; phước bèn cách xa nó.
18. Nó cũng mặc mình bằng sự rủa sả khác nào bằng cái áo; Sự rủa sả chun thấm vào thân nó như nước, Vô xương cốt như dầu.
19. Nguyện sự rủa sả vì nó làm như cái áo để đắp mình, Như cái đai để thắt lưng luôn luôn.
20. Đức Giê-hô-va sẽ báo trả như vậy cho kẻ cừu địch tôi, Và cho những kẻ nói hành linh hồn tôi.
21. Nhưng, hỡi Chúa Giê-hô-va, nhân danh Chúa, xin hãy hậu đãi tôi; Vì sự nhân từ Chúa là tốt; xin hãy giải cứu tôi;
22. Vì tôi khốn cùng thiếu thốn, Lòng tôi bị đau thương trong mình tôi.
23. Tôi qua đời như bóng ngã dài, Bị đuổi đây đuổi đó khác nào cào cào.
24. Gối tôi run yếu vì kiêng ăn, Thịt tôi ra ốm, không còn mập nữa.
25. Tôi cũng thành sự sỉ nhục cho chúng nó; Hễ chúng nó thấy tôi bèn lắc đầu.
26. Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi ôi! xin giúp đỡ tôi, Cứu tôi theo sự nhân từ Chúa;
27. Hầu cho người ta biết rằng ấy đây là tay Chúa, Chính Ngài, Đức Giê-hô-va ơi, đã làm điều đó.
28. Chúng nó thì rủa sả, nhưng Chúa lại ban phước. Khi chúng nó dấy lên, ắt sẽ bị hổ thẹn, Còn kẻ tôi tớ Chúa sẽ được vui vẻ.
29. Nguyện kẻ cừu địch tôi phải mặc mình bằng sự sỉ nhục, Bao phủ mình bằng sự hổ thẹn nó khác nào bằng cái áo.
30. Bấy giờ miệng tôi sẽ hết sức cảm tạ Đức Giê-hô-va, Ngợi khen Ngài ở giữa đoàn đông;
31. Vì Ngài đứng bên hữu người thiếu thốn, Đặng giải cứu người khỏi kẻ đoán xét linh hồn người.

Bản Dịch 2011

Xin CHÚA Báo Trả Kẻ Thù
Thơ của Ða-vít
Cho Trưởng Ban Nhạc
1. Lạy Ðức Chúa Trời, Ðấng con ca ngợi,
Cầu xin Ngài đừng nín lặng nữa,
2. Vì những kẻ gian ác và giả dối đã mở miệng chống lại con;
Chúng dùng lưỡi dối trá chống đối con.
3. Chúng bao vây con bằng những lời thù hằn ghen ghét;
Chẳng có lý do gì mà chúng cứ liên tục tấn công con.
4. Ðể đáp lại tình thương của con dành cho chúng, chúng trở mặt vu cáo con đủ thứ;
Còn con, con chỉ biết yên lặng cầu nguyện.
5. Thật chúng đã lấy điều ác báo đáp điều thiện,
Lấy thù ghét báo trả tình thương.
6. Nguyện Ngài chỉ định một kẻ ác cầm quyền trên nó;
Nguyện Ngài đặt một kẻ tố cáo đứng bên phải nó.
7. Nguyện nó bị kết án là kẻ có tội khi nó bị xét xử.
Nguyện lời cầu nguyện của nó trở thành lời buộc tội.
8. Nguyện những ngày của đời nó bị thu ngắn lại;
Nguyện một người khác thay thế chức vụ nó.
9. Nguyện con cái nó trở nên mồ côi cha;
Nguyện vợ nó trở thành người góa bụa.
10. Nguyện con cái nó đi lang thang ăn mày;
Nguyện chúng bỏ nhà cửa điêu tàn đi tha phương cầu thực.
11. Nguyện các chủ nợ tịch thu gia sản nó;
Nguyện những kẻ xa lạ cướp lấy kết quả của công lao nó.
12. Nguyện chẳng có người nào tỏ lòng nhân từ với nó;
Nguyện không ai khoan dung độ lượng với các con côi nó.
13. Nguyện con cái nó bị tuyệt tự;
Nguyện tên tuổi nó bị xóa đi trong thế hệ kế sau.
14. Nguyện tội lỗi của cha ông nó bị nhớ lại trước mặt CHÚA;
Nguyện tội lỗi của mẹ nó không bị xóa đi.
15. Nguyện những điều ấy luôn ở trước mặt CHÚA
Ðể Ngài xóa bỏ kỷ niệm của chúng khỏi mặt đất,
16. Bởi vì nó đã quên rằng nó phải tỏ lòng nhân đối với người khác,
Nhưng nó cứ bách hại người khốn khó và cùng đường,
Và nhẫn tâm sát hại người có lòng trĩu nặng buồn đau.
17. Nó ưa thích nguyền rủa, nên nguyền rủa giáng trên nó;
Nó khinh bỉ việc cầu phước, nên phước hạnh dang xa nó.
18. Vì nó lấy sự nguyền rủa che thân nó như áo choàng,
Nên nguyện sự nguyền rủa sẽ như nước thấm ướt người nó,
Và như dầu thấm sâu vào xương nó.
19. Nguyện sự nguyền rủa thành áo choàng nó mặc,
Và như đai nịt lưng nó luôn đeo quanh mình.
20. Cầu xin CHÚA báo trả điều ấy cho những kẻ vu khống con,
Và cho những kẻ nói hành nói xấu con.
21. Nhưng Ngài, CHÚA ôi, là Chúa của con,
Xin đối xử với con cách nhân từ, vì cớ danh Ngài;
Xin giải cứu con, vì tình thương của Ngài quá tốt,
22. Bởi vì con đang khốn khó và cùng đường;
Tâm hồn con đang bị thương tổn trong con.
23. Con đi qua cuộc đời nhanh như chiếc bóng về chiều;
Con bị giũ đi quá lẹ như con cào cào búng nhảy.
24. Gối con rũ riệt vì kiêng ăn;
Da thịt con gầy còm, chẳng còn chút mỡ.
25. Con đã trở thành đối tượng để thiên hạ cười chê;
Khi người ta thấy con, họ lắc đầu khinh miệt.
26. Lạy CHÚA, Ðức Chúa Trời của con, xin giúp đỡ con;
Xin giải cứu con theo tình thương của Ngài.
27. Xin cho thiên hạ biết rằng con bị thế nầy là vì tay Ngài;
CHÚA ôi, vì chính Ngài đã làm điều ấy cho con.
28. Họ rủa con mặc họ, nhưng xin Ngài cứ ban phước cho con,
Ðể khi họ nổi lên công kích con, họ sẽ bị hổ thẹn,
Còn đầy tớ Ngài sẽ được dịp vui mừng.
29. Nguyện những kẻ vu cáo con mặc lấy hổ nhục nhuốc nhơ;
Nguyện chúng mặc lấy sỉ nhục như mặc áo choàng.
30. Tôi sẽ dùng miệng tôi để cảm tạ CHÚA thật nhiều;
Tôi sẽ ca ngợi Ngài giữa một đại hội đông người,
31. Vì Ngài đứng bên phải người khốn cùng,
Ðể cứu người ấy khỏi những kẻ lên án người ấy.

Tài Liệu