Thi Thiên: Chương 108

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB19C108)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Thơ của Ða-vít

1. Ðức Chúa Trời ôi! Lòng con đã quyết: Con sẽ hát, sẽ ca ngợi và tôn vinh. 2. Con sẽ trỗi dậy vào lúc bình minh. Đàn hạc và đàn cầm ơi, hãy trỗi dậy!

3. Ðức Giê-hô-va ôi! Con sẽ tạ ơn Ngài giữa các dân. Con sẽ ca tụng Ngài giữa các nước, 4. bởi vì tình thương của Ngài cao hơn các tầng trời, và đức thành tín của Ngài trỗi hơn các tầng mây.

5. Ðức Chúa Trời ôi! Ngài được tôn cao hơn các tầng trời. Nguyện vinh hiển của Ngài được tôn cao trên khắp đất, 6. để những người yêu dấu của Ngài được giải cứu. Xin lắng nghe con và giải cứu con bằng tay phải của Ngài.

7. Đức Chúa Trời đã phán trong nơi thánh của Ngài rằng: “Ta sẽ vui vẻ phân chia Si-chem và đo đạc thung lũng Su-cốt. 8. Ga-la-át thuộc về Ta, Ma-na-se thuộc về Ta, Ép-ra-im là nơi bảo vệ của đầu Ta, Giu-đa là vương trượng của Ta, 9. Mô-áp là cái chậu dùng để rửa của Ta, Ta sẽ liệng giày của Ta trên Ê-đôm, và sẽ đắc thắng Phi-li-tin."

10. Ai sẽ đem con vào một thành kiên cố? Ai sẽ dẫn con đến Ê-đôm? 11. Ðức Chúa Trời ôi! Không lẽ Ngài đã từ bỏ chúng con rồi sao? Ðức Chúa Trời ôi! Ngài không đi với quân đội của chúng con nữa hay sao? 12. Xin hãy giúp chúng con trong hoạn nạn, bởi vì sự giúp đỡ của loài người chỉ là vô dụng. 13. Nhờ Đức Chúa Trời, chúng con sẽ dũng cảm, bởi vì chính Ngài sẽ giày đạp những kẻ thù của chúng con.

Bản Dịch 1925

1. Hỡi Đức Chúa Trời, lòng tôi vững chắc; Tôi sẽ hát, phải, linh hồn tôi sẽ hát ngợi khen.
2. Hỡi cầm sắt, hãy tỉnh thức! Chính mình tôi sẽ tỉnh thức thật sớm.
3. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi sẽ cảm tạ Ngài giữa các dân, Hát ngợi khen Ngài trong các nước.
4. Vì sự nhân từ Chúa lớn cao hơn các từng trời, Sự chân thật Chúa đến tận các mây.
5. Hỡi Đức Chúa Trời, nguyện Chúa được tôn cao hơn các từng trời; Nguyện sự vinh hiển Chúa trổi cao hơn cả trái đất!
6. Xin hãy lấy tay hữu Chúa mà cứu rỗi, và hãy đáp lời chúng tôi; Hầu cho kẻ yêu dấu của Chúa được giải thoát.
7. Đức Chúa Trời đã phán trong sự thánh Ngài rằng: Ta sẽ hớn hở; Ta sẽ chia Si-chem và đo trũng Su-cốt.
8. Ga-la-át thuộc về ta, Ma-na-se cũng vậy; Ép-ra-im là đồn lũy của đầu ta; Giu-đa là cây phủ việt ta;
9. Mô-áp là cái chậu nơi ta tắm rửa; Ta sáng dép ta trên Ê-đôm; Ta cất tiếng reo mừng về đất Phi-li-tin.
10. Ai sẽ đưa tôi vào thành vững bền? Ai sẽ dẫn tôi đến Ê-đôm?
11. Hỡi Đức Chúa Trời, há chẳng phải Chúa, là Đấng đã bỏ chúng tôi sao? Hỡi Đức Chúa Trời, Chúa không còn ra trận với đạo binh chúng tôi nữa.
12. Xin Chúa giúp đỡ chúng tôi khỏi sự gian truân; Vì sự giúp đỡ của loài người là hư không.
13. Nhờ Đức Chúa Trời chúng tôi sẽ làm những việc cả thể; Vì chính Ngài sẽ giày đạp các cừu địch chúng tôi.

Bản Dịch 2011

Chúc Tụng CHÚA và Cầu Xin Ngài Ban Chiến Thắng

Thơ của Ða-vít

1 Ðức Chúa Trời ôi, lòng con đã quyết;

Con sẽ hát, sẽ chúc tụng, và dâng vinh hiển lên Ngài.

2 Hãy trỗi dậy, hỡi hạc cầm và đàn lia!

Con sẽ dậy sớm để ca ngợi Ngài.

3 CHÚA ôi, con sẽ tạ ơn Ngài giữa các dân;

Con sẽ ca tụng Ngài giữa các nước,

4 Vì tình thương của Ngài cao hơn các tầng trời;

Ðức thành tín của Ngài trỗi hơn các tầng mây.

5 Ðức Chúa Trời ôi, nguyện Ngài được tôn cao hơn các tầng trời;

Nguyện vinh hiển Ngài trỗi cao trên khắp đất.

6 Xin dùng cánh tay phải Ngài cứu giúp và đáp lời con,

Hầu kẻ Ngài thương được giải cứu.

7 Ðức Chúa Trời đã phán trong nơi thánh Ngài,

“Ta lấy làm đắc chí;

Ta sẽ chia khu Si-chem,

Và phân lô Thung Lũng Su-cốt.

8 Ghi-lê-át là của Ta;

Ma-na-se là của Ta;

Ép-ra-im là mũ sắt của đầu Ta;

Giu-đa là vương trượng của Ta;

9 Mô-áp là chậu rửa của Ta;

Ê-đôm là chỗ Ta thảy giày mình;

Phi-li-tin là nơi Ta reo mừng chiến thắng!”

10 Ai sẽ đem con vào thành kiên cố?

Ai sẽ dẫn đưa con vào Ê-đôm?

11 Ðức Chúa Trời ôi, chẳng lẽ Ngài bỏ chúng con rồi sao?

Ðức Chúa Trời ôi, lẽ nào Ngài không đi với quân đội chúng con sao?

12 Xin giúp chúng con đối phó với quân thù,

Vì loài người giúp đỡ cũng như không.

13 Nhờ Ðức Chúa Trời chúng ta sẽ chiến đấu anh dũng;

Vì chính Ngài sẽ giày đạp quân thù của chúng ta.

Tài Liệu