Thi Thiên: Chương 107

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB19C107)
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, vì Ngài là thiện; Sự nhân từ Ngài còn đến đời đời.
2. Các người Đức Giê-hô-va đã chuộc Khỏi tay kẻ hà hiếp hãy nói điều đó,
3. Tức là các người Ngài đã hiệp lại từ các xứ; Từ phương đông, phương tây, phương bắc, phương nam.
4. Họ lưu lạc nơi đồng vắng, trong con đường hiu quạnh, Không tìm thành ở được;
5. Họ bị đói khát, Linh hồn bèn nao sờn trong mình họ.
6. Bấy giờ trong cơn gian truân họ kêu cầu Đức Giê-hô-va; Ngài bèn giải cứu họ khỏi điều gian nan,
7. Dẫn họ theo đường ngay thẳng, Đặng đi đến một thành ở được.
8. Nguyện người ta ngợi khen Đức Giê-hô-va vì sự nhân từ Ngài, Và vì các công việc lạ lùng Ngài làm cho con loài người!
9. Vì Ngài làm cho lòng khao khát được thỏa thích, Khiến cho hồn đói được đầy dẫy vật tốt.
10. Những kẻ ở trong tối tăm và bóng sự chết, Bị khốn khổ và xích sắt bắt buộc,
11. Bởi vì đã bội nghịch lời Đức Chúa Trời, Và khinh dể sự khuyên dạy của Đấng Chí cao.
12. Nhân đó Ngài lấy sự lao khổ hạ lòng họ xuống; Họ vấp ngã không ai giúp đỡ.
13. Bấy giờ trong cơn gian truân họ kêu cầu Đức Giê-hô-va; Ngài bèn giải cứu họ khỏi điều gian nan,
14. Rút họ khỏi sự tối tăm và bóng sự chết, Cũng bẻ gãy xiềng của họ.
15. Nguyện người ta ngợi khen Đức Giê-hô-va vì sự nhân từ Ngài, Và vì các công việc lạ lùng Ngài làm cho con loài người!
16. Vì Ngài đã phá cửa đồng, Và gãy các song sắt.
17. Kẻ ngu dại bị khốn khổ Vì sự vi phạm và sự gian ác mình;
18. Lòng chúng nó gớm ghê các thứ đồ ăn; Họ đến gần cửa sự chết.
19. Bấy giờ trong cơn gian truân họ kêu cầu Đức Giê-hô-va, Ngài bèn giải cứu họ khỏi điều gian nan.
20. Ngài ra lịnh chữa họ lành, Rút họ khỏi cái huyệt.
21. Nguyện người ta ngợi khen Đức Giê-hô-va vì sự nhân từ Ngài, Và vì các công việc lạ lùng Ngài làm cho con loài người!
22. Nguyện chúng dâng của lễ thù ân, Lấy bài hát vui mừng mà thuật các công việc Ngài.
23. Có người đi xuống tàu trong biển, Và làm việc nơi nước cả;
24. Kẻ ấy thấy công việc Đức Giê-hô-va, Xem phép lạ Ngài trong nước sâu.
25. Ngài biểu, bèn có trận gió bão, Nổi các lượn sóng lên.
26. Đưa cao đến các từng trời, rồi hụp xuống tới vực sâu: Lòng họ tiêu tan vì khốn khổ.
27. Họ choáng váng xiêu tó như một người say, Sự khôn ngoan họ đều mất hết.
28. Bấy giờ trong cơn gian truân họ kêu cầu Đức Giê-hô-va, Ngài bèn giải cứu họ khỏi điều gian nan.
29. Ngài ngừng bão-tố, đổi nó ra bình tịnh, Và sóng êm lặng.
30. Họ bèn vui mừng vì sóng êm lặng; Chúa dẫn họ vào bến họ ước ao.
31. Nguyện người ta ngợi khen Đức Giê-hô-va vì sự nhân từ Ngài, Và vì các công việc lạ lùng Ngài làm cho con loài người!
32. Người ta cũng hãy tôn cao Ngài trong hội dân sự, Và ngợi khen, Ngài tại nơi hiệp tập các trưởng lão.
33. Ngài đổi sông ra đồng vắng, Suối nước thành đất khô,
34. Và đất màu mỡ ra đất mặn, Vì cớ sự gian ác của dân ở tại đó.
35. Ngài biến đồng vắng thành ao nước, Đất khô ra những suối nước;
36. Ngài làm cho những kẻ đói được ở tại đó, Họ xây lập thành đặng ở.
37. Họ gieo ruộng và trồng nho, Ruộng và nho sanh bông trái.
38. Đức Chúa Trời ban phước cho họ đến đỗi họ sanh sản nhiều thêm; Ngài không để cho súc vật họ bị hao hớt.
39. Họ lại bị hạ số và phải cực lòng Vì sự hà hiếp, sự gian nan, và sự buồn rầu.
40. Ngài đổ sự nhuốc nhơ trên vua chúa, Khiến họ phải lưu lạc trong nơi vắng vẻ không đường.
41. Nhưng Ngài vớt kẻ thiếu thốn khỏi hoạn nạn, Làm cho người ấy được gia quyến đông như bầy chiên.
42. Các người ngay thẳng sẽ thấy điều ấy, và vui vẻ, Còn các kẻ ác đều phải ngậm miệng lại.
43. Phàm kẻ nào khôn ngoan sẽ chú ý về điều nầy, Và suy gẫm sự nhân từ của Đức Giê-hô-va.

Bản Dịch 2011

TẬP THỨ NĂM
(Bài 107-150)
CHÚA Cứu Loài Người Khỏi Nhiều Cảnh Khổ
1. Hãy cảm tạ CHÚA, vì Ngài thật tốt,
Vì tình thương của Ngài còn đến đời đời.
2. Nguyện những người được cứu chuộc của CHÚA nói như vậy,
Ấy là những người được Ngài cứu khỏi tay kẻ thù của họ,
3. Rồi gom nhóm họ từ các nước trở về,
Từ phương đông và phương tây, phương bắc và phương nam.
4. Họ lang thang trong đồng hoang và trong nơi vắng vẻ;
Họ chẳng tìm được đường về một thành ở được.
5. Họ đói khát;
Linh hồn họ mòn mỏi nao sờn.
6. Bấy giờ trong cơn khốn khổ, họ kêu cầu CHÚA;
Ngài đã giải cứu họ ra khỏi cảnh khốn cùng.
7. Ngài đã dẫn họ vào đường ngay nẻo chánh,
Ðể họ đến một thành ở được.
8. Hãy để họ cảm tạ CHÚA, vì tình thương của Ngài,
Và vì những việc lạ lùng Ngài làm cho con cái loài người,
9. Vì Ngài đã làm thỏa mãn linh hồn khao khát,
Và làm no nê linh hồn đói lả bằng các thức ăn ngon.
10. Có những kẻ sống trong tối tăm, trong bóng của tử thần;
Họ bị giam cầm trong khổ đau và xiềng xích,
11. Bởi vì họ đã chống lại lời của Ðức Chúa Trời,
Và họ đã khinh bỉ lời chỉ dạy của Ðấng Tối Cao.
12. Vì thế Ngài đã lấy gian lao hạ lòng họ xuống;
Họ đã bị ngã nhào, và chẳng ai giúp họ đứng lên.
13. Bấy giờ trong cơn khốn khổ, họ kêu cầu CHÚA;
Ngài đã giải cứu họ ra khỏi cảnh khốn cùng.
14. Ngài đã đem họ ra khỏi cảnh tối tăm và bóng của tử thần;
Ngài đã tháo bỏ xiềng xích ra khỏi thân thể họ.
15. Hãy để họ cảm tạ CHÚA, vì tình thương của Ngài,
Và vì những việc lạ lùng Ngài làm cho con cái loài người,
16. Vì Ngài đã phá tan các cổng bằng đồng,
Và Ngài đã cắt bỏ những song bằng sắt.
17. Có những kẻ dại dột phải chuốc lấy đau khổ,
Vì nếp sống bội nghịch và tội lỗi của họ.
18. Linh hồn họ đã ghê tởm mọi thứ thức ăn;
Họ đã bị kéo đến gần cổng của tử thần.
19. Bấy giờ trong cơn khốn khổ, họ kêu cầu CHÚA;
Ngài đã giải cứu họ ra khỏi cảnh khốn cùng.
20. Ngài đã ban lời Ngài và chữa lành họ;
Ngài đã giải cứu họ khỏi miệng của phần mộ.
21. Hãy để họ cảm tạ CHÚA, vì tình thương của Ngài,
Và vì những việc lạ lùng Ngài làm cho con cái loài người.
22. Cũng hãy để họ dâng những của lễ cảm tạ lên Ngài,
Và dùng những lời ca ngợi vui mừng thuật lại các công việc của Ngài.
23. Có những kẻ xuống tàu vượt đại dương,
Ấy là những người làm ăn trên biển cả;
24. Họ đã thấy những việc làm của CHÚA,
Và những việc lạ lùng của Ngài ở giữa biển sâu,
25. Vì Ngài chỉ phán một tiếng, gió bão liền nổi lên cuồn cuộn,
Cuồng phong nâng cao những ngọn sóng lớn kinh hồn.
26. Sóng dâng cao lên tận trời, rồi trụt xuống tận đáy biển;
Giữa cảnh khốn cùng, họ hồn phi phách tán.
27. Họ bị quay cuồng đảo điên như người say rượu;
Mọi tài trí khôn ngoan đều biến mất.
28. Bấy giờ trong cơn khốn khổ, họ kêu cầu CHÚA;
Ngài đã giải cứu họ ra khỏi cảnh khốn cùng.
29. Ngài đã khiến bão tố yên lặng như tờ;
Những ngọn sóng lớn im lìm hạ xuống.
30. Họ rất đỗi vui mừng vì biển êm gió lặng;
Rồi Ngài đưa họ đến bến bờ họ mong ước.
31. Hãy để họ cảm tạ CHÚA, vì tình thương của Ngài,
Và vì những việc lạ lùng Ngài làm cho con cái loài người.
32. Hãy để họ tôn cao Ngài giữa đại hội,
Và ca tụng Ngài giữa sảnh đường của hội đồng trưởng lão.
33. Ngài đã biến các dòng sông trở thành sa mạc hoang vu;
Ngài đã biến các dòng suối thành vùng đất khô khan;
34. Ðất đai màu mỡ thành miền hoang vu đất mặn,
Bởi vì sự gian ác của dân cư ở đó.
35. Ngài cũng đã biến đồng hoang thành ao hồ,
Và vùng khô khan thành nơi có suối nước ngọt;
36. Ngài đã cho những kẻ đói khát đến cư ngụ tại đó,
Ðể họ xây dựng một thành mà an cư lạc nghiệp;
37. Họ gieo mạ ngoài đồng và trồng tỉa vườn nho,
Rồi thu hoạch hoa màu sung túc.
38. Ngài ban phước cho họ, và dân số họ cứ gia tăng;
Ngài chẳng để bầy súc vật của họ bị giảm thiểu.
39. Có lúc dân số của họ giảm đi, và họ phải cúi đầu khuất phục,
Vì bị áp bức, khổ đau, và sầu não,
40. Ngài trút đổ ô nhục trên những người quyền quý của họ,
Khiến họ lang thang trong nơi hoang vắng không đường,
41. Nhưng Ngài lại cất những người nghèo ra khỏi cảnh lầm than,
Và cho con cháu họ được gia tăng đông đúc.
42. Những người ngay thật thấy thế bèn vui mừng;
Còn những kẻ gian ác thảy đều câm miệng lại.
43. Hỡi ai là người khôn ngoan, xin hãy suy gẫm những điều ấy,
Rồi sẽ hiểu được thế nào là tình thương của CHÚA.

Tài Liệu