Thi Thiên: Chương 103

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB19C103)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va! Mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài!
2. Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, Chớ quên các ân huệ của Ngài.
3. Ấy là Ngài tha thứ các tội ác ngươi, Chữa lành mọi bịnh tật ngươi,
4. Cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát, Lấy sự nhân từ và sự thương xót mà làm mão triều đội cho ngươi.
5. Ngài cho miệng ngươi được thỏa các vật ngon, Tuổi đang thì của ngươi trở lại như của chim phụng-hoàng.
6. Đức Giê-hô-va thi hành sự công bình Và sự ngay thẳng cho mọi người bị hà hiếp.
7. Ngài bày tỏ cho Môi-se đường lối Ngài, Và cho Y-sơ-ra-ên biết các công việc Ngài.
8. Đức Giê-hô-va có lòng thương xót, hay làm ơn, Chậm nóng giận, và đầy sự nhân từ.
9. Ngài không bắt tôi luôn luôn, Cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời.
10. Ngài không đãi chúng tôi theo tội lỗi chúng tôi, Cũng không báo trả chúng tôi tùy sự gian ác của chúng tôi.
11. Vì hễ các từng trời cao trên đất bao nhiêu, Thì sự nhân từ Ngài càng lớn cho kẻ nào kính sợ Ngài bấy nhiêu.
12. Phương đông xa cách phương tây bao nhiêu, Thì Ngài đã đem sự vi phạm chúng tôi khỏi xa chúng tôi bấy nhiêu.
13. Đức Giê-hô-va thương xót kẻ kính sợ Ngài, Khác nào cha thương xót con cái mình vậy.
14. Vì Ngài biết chúng tôi nắn nên bởi giống gì, Ngài nhớ lại rằng chúng tôi bằng bụi đất.
15. Đời loài người như cây cỏ; Người sanh trưởng khác nào bông hoa nơi đồng;
16. Gió thổi trên bông hoa, kìa nó chẳng còn, Chỗ nó không còn nhìn biết nó nữa.
17. Song sự nhân từ Đức Giê-hô-va hằng có đời đời. Cho những người kính sợ Ngài, Và sự công bình Ngài dành cho chắt chít của họ.
18. Tức là cho người nào giữ giao ước Ngài, Và nhớ lại các giềng mối Ngài đặng làm theo.
19. Đức Giê-hô-va đã lập ngôi Ngài trên các từng trời, Nước Ngài cai trị trên muôn vật.
20. Hỡi các thiên sứ của Đức Giê-hô-va, Là các đấng có sức lực làm theo mạng lịnh Ngài, Hay vâng theo tiếng Ngài, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va!
21. Hỡi cả cơ binh của Đức Giê-hô-va, Là tôi tớ Ngài làm theo ý chỉ Ngài, hãy ca tụng Đức Giê-hô-va!
22. Hỡi các công việc của Đức Giê-hô-va, Trong mọi nơi nước Ngài, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va! Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va!

Bản Dịch 2011

Ca Ngợi Lòng Tốt của CHÚA

Thơ của Ða-vít

1 Hỡi linh hồn ta, hãy ca ngợi CHÚA;

Hỡi tất cả những gì ở trong ta, hãy ca tụng danh thánh của Ngài.

2 Hỡi linh hồn ta, hãy ca ngợi CHÚA,

Chớ quên mọi phước hạnh của Ngài,

3 Ðấng tha thứ mọi tội lỗi ngươi;

Ðấng chữa lành mọi bịnh tật ngươi;

4 Ðấng cứu chuộc mạng sống ngươi thoát khỏi mộ phần;

Ðấng đội trên đầu ngươi tình thương và lòng thương xót;

5 Ðấng cho ngươi no thỏa với thức ăn ngon,

Nhờ đó sức lực ngươi trẻ lại như sức của phượng hoàng.

6 CHÚA thi hành sự công chính

Và công lý cho mọi người bị áp bức.

7 Ngài bày tỏ cho Môi-se các đường lối Ngài,

Cho dân I-sơ-ra-ên các công việc Ngài.

8 CHÚA hay thương xót và khoan dung độ lượng,

Chậm nóng giận và đầy dẫy tình thương.

9 Ngài không bắt tội luôn luôn;

Ngài cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời.

10 Ngài không đối xử với chúng ta theo các tội của chúng ta;

Ngài cũng không báo trả chúng ta theo các lỗi của chúng ta.

11 Vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu,

Tình thương của Ngài đối với những người kính sợ Ngài cũng cao lớn bấy nhiêu.

12 Phương đông xa cách phương tây bao nhiêu,

Ngài đem những vi phạm của chúng ta xa khỏi chúng ta cũng bấy nhiêu.

13 Như người cha thương xót các con mình thể nào,

CHÚA thương xót những người kính sợ Ngài cũng thể ấy.

14 Vì Ngài biết rõ chúng ta được dựng nên bằng những gì;

Ngài nhớ lại rằng chúng ta là bụi đất.

15 Về loài người, đời người như ngọn cỏ;

Nó thắm tươi như hoa dại ngoài đồng.

16 Một cơn gió thổi qua, kìa, nó chẳng còn;

Chỗ nó mọc lên cũng không còn biết nó nữa.

17 Nhưng tình thương của CHÚA thì còn mãi mãi cho những người kính sợ Ngài,

Và đức công chính Ngài dành cho con cháu chắt chít họ,

18 Tức cho những người giữ giao ước Ngài,

Và cho những người nhớ đến các điều răn Ngài mà làm theo.

19 CHÚA thiết lập ngai Ngài trên các tầng trời;

Vương quyền Ngài bao trùm cả vũ trụ.

20 Hãy ca ngợi CHÚA, hỡi các thiên sứ của Ngài,

Tức những đấng dũng mãnh siêu phàm,

Những đấng thi hành mệnh lệnh Ngài,

Những đấng vâng theo lời Ngài!

21 Hãy ca ngợi CHÚA, hỡi tất cả các đạo quân của Ngài,

Tức các đấng phục vụ Ngài và làm theo thánh ý Ngài.

22 Hãy ca ngợi CHÚA, hỡi tất cả các tạo vật của Ngài,

Ở mọi nơi dưới quyền trị vì của Ngài!

Hãy ca ngợi CHÚA, hỡi linh hồn ta!

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu