Thi Thiên: Chương 100

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB19C100)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Hỡi cả trái đất, Hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va!
2. Khá hầu việc Đức Giê-hô-va cách vui mừng, Hãy hát xướng mà đến trước mặt Ngài.
3. Phải biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời. Chính Ngài đã dựng nên chúng tôi, chúng tôi thuộc về Ngài; Chúng tôi là dân sự Ngài, là bầy chiên của đồng cỏ Ngài.
4. Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài, Hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài. Khá cảm tạ Ngài, chúc tụng danh của Ngài.
5. Vì Đức Giê-hô-va là thiện; sự nhân từ Ngài hằng có mãi mãi, Và sự thành tín Ngài còn đến đời đời.

Bản Dịch 2011

Kêu Gọi Ca Ngợi CHÚA

Bài ca cảm tạ

1 Hỡi cả thế giới,

Hãy lớn tiếng reo mừng tung hô CHÚA.

2 Hãy thờ phượng CHÚA cách vui mừng;

Hãy đến trước thánh nhan Ngài với tiếng hoan ca.

3 Khá biết rằng CHÚA là Ðức Chúa Trời.

Ấy là Ngài, Đấng dựng nên chúng ta;

Chúng ta thuộc về Ngài;

Chúng ta là con dân Ngài và bầy chiên của đồng cỏ Ngài.

4 Hãy cảm tạ mà vào các cổng Ngài;

Khá ngợi ca mà vào các sân Ngài;

Hãy tạ ơn Ngài, khá chúc tụng danh Ngài.

5 Vì CHÚA thật tốt;

Tình thương của Ngài hằng còn mãi mãi;

Ðức thành tín của Ngài còn đến muôn đời.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu