Thi Thiên: Chương 99

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB19C099)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Đức Giê-hô-va cai trị: các dân hãy run sợ; Ngài ngự trên các chê-ru-bin: trái đất khá rúng động.
2. Tại Si-ôn Đức Giê-hô-va lớn thay, Ngài cao hơn hết thảy các dân.
3. Nguyện chúng ngợi khen danh rất lớn đáng sợ của Chúa. Ngài là thánh!
4. Vua có quyền năng, cũng yêu mến sự công bình; Ngài lập vững bền sự ngay thẳng, Thi hành sự đoán xét và sự công bình trong Gia-cốp.
5. Hãy tôn cao Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi, Và thờ lạy trước bệ chân Ngài: Ngài là thánh!
6. Trong vòng các thầy tế lễ Ngài có Môi-se và A-rôn; Trong vòng các người cầu khẩn danh Ngài có Sa-mu-ên; Họ đã kêu cầu Đức Giê-hô-va, và Ngài đáp lại cho.
7. Ngài ở trong trụ mây phán với họ: Họ giữ các chứng cớ Ngài, Và luật lệ mà Ngài ban cho.
8. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi, Chúa đã đáp lời cho họ: Chúa là Đức Chúa Trời đã tha thứ cho họ, Dẫu Chúa báo trả công việc của họ.
9. Hãy tôn cao Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi, Và thờ lạy trên núi thánh Ngài; Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là thánh!

Bản Dịch 2011

Ca Tụng CHÚA Vì Sự Gắn Bó của Ngài với I-sơ-ra-ên

1 CHÚA trị vì, muôn dân hãy run sợ!

Ngài ngự giữa các chê-ru-bim, trái đất khá rung rinh.

2 CHÚA thật vĩ đại ở Si-ôn;

Ngài được tôn cao hơn tất cả các dân các nước.

3 Nguyện họ ca tụng danh lớn lao và đáng sợ của Ngài.

Ngài là Thánh!

4 Lạy Vua quyền năng,

Ðấng yêu công lý;

Ngài lập sự công bằng;

Ngài thi hành công lý và công chính trong Gia-cốp.

5 Hãy tôn cao CHÚA, Ðức Chúa Trời chúng ta;

Hãy thờ lạy nơi bệ chân Ngài;

Ngài là Thánh!

6 Môi-se và A-rôn là những người trong vòng các tư tế;

Sa-mu-ên ở trong số những người cầu khẩn danh Ngài;

Họ kêu cầu CHÚA, và Ngài đã đáp lời họ.

7 Từ trong đám mây, Ngài phán với họ;

Họ tuân giữ các mạng lịnh Ngài và vâng theo các luật lệ Ngài ban cho họ.

8 Lạy CHÚA, Ðức Chúa Trời chúng con, Ngài đã đáp lời họ;

Khi đối xử với họ Ngài thật là Ðức Chúa Trời hay dung thứ,

Dẫu Ngài có sửa phạt họ vì những sai phạm của họ.

9 Hãy tôn cao CHÚA, Ðức Chúa Trời chúng ta;

Hãy thờ phượng Ngài trên núi thánh của Ngài,

Vì CHÚA, Ðức Chúa Trời chúng ta, là thánh.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu