Thi Thiên: Chương 97

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB19C097)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Đức Giê-hô-va cai trị: đất hãy mừng rỡ; Các cù lao vô số khá vui vẻ.
2. Mây và tối tăm ở chung quanh Ngài; Sự công bình và sự ngay thẳng làm nền của ngôi Ngài.
3. Lửa bay đi trước mặt Ngài, Thiêu đốt hết cừu địch bốn bên.
4. Sự chớp nhoáng Ngài soi sáng thế gian: Trái đất thấy, bèn rúng động.
5. Các núi tan chảy như sáp trước mặt Đức Giê-hô-va, Trước mặt Chúa của khắp thế gian.
6. Các từng trời truyền ra sự công bình Ngài, Muôn dân đã thấy sự vinh hiển Ngài.
7. Nguyện hết thảy kẻ hầu việc tượng chạm, Và khoe mình về các hình tượng, đều bị hổ thẹn. Hỡi các thần, khá thờ lạy Đức Giê-hô-va.
8. Hỡi Đức Giê-hô-va, Si-ôn nghe, bèn vui vẻ, Và các con gái Giu-đa đều nức lòng mừng rỡ, Vì cớ sự đoán xét của Ngài.
9. Vì, Đức Giê-hô-va ơi, Ngài là Đấng Chí cao trổi cao hơn cả trái đất; Ngài được tôn cao tuyệt các thần.
10. Hỡi những kẻ yêu mến Đức Giê-hô-va, hãy ghét sự ác: Ngài bảo hộ linh hồn của các thánh Ngài, Và giải cứu họ khỏi tay kẻ dữ.
11. Ánh sáng được bủa ra cho người công bình, Và sự vui vẻ cho người có lòng ngay thẳng.
12. Hỡi người công bình, hãy vui mừng nơi Đức Giê-hô-va, Cảm tạ sự kỷ niệm thánh của Ngài.

Bản Dịch 2011

Ca Ngợi Quyền Uy của CHÚA

1 CHÚA trị vì!

Hỡi trái đất, hãy vui mừng;

Hỡi muôn ngàn hải đảo, hãy hân hoan.

2 Mây dày và bóng tối mù mịt bao quanh Ngài;

Công chính và công lý là nền tảng của ngai Ngài.

3 Lửa hừng đi trước mặt Ngài,

Thiêu hủy mọi kẻ chống nghịch chung quanh.

4 Các tia chớp của Ngài lóe lên rực sáng khắp thế gian;

Ðất thấy vậy run lên lẩy bẩy.

5 Các núi đồi tan chảy như sáp trước mặt CHÚA,

Tức trước thánh nhan của Ðấng Chúa Tể toàn cầu.

6 Các tầng trời rao truyền đức công chính Ngài;

Tất cả các dân đều thấy vinh quang Ngài.

7 Hãy để mọi kẻ thờ lạy các hình tượng bị xấu hổ,

Tức những kẻ khoe mình về các hình tượng vô tri của chúng.

Hỡi tất cả các thần, hãy sấp mình xuống thờ lạy Ngài.

8 Si-ôn nghe thế bèn vui mừng,

Các ái nữ của Giu-đa đều vui vẻ,

Vì những phán quyết của Ngài, CHÚA ôi;

9 Vì Ngài, CHÚA ôi, là Ðấng Tối Cao trên khắp đất;

Ngài vượt trỗi bỏ xa tất cả các thần.

10 Hỡi những người yêu mến CHÚA, hãy ghét điều ác;

Ngài bảo vệ sinh mạng các thánh đồ của Ngài khỏi tay kẻ ác.

11 Ánh sáng tỏa rạng trên người ngay lành,

Và niềm vui cho người có lòng ngay thẳng.

12 Hỡi những người ngay lành, hãy vui mừng trong CHÚA;

Hãy dâng lòng biết ơn lên danh thánh của Ngài.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu