Thi Thiên: Chương 96

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB19C096)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Hãy hát một bài ca mới cho Đức Giê-hô-va; Hỡi cả trái đất, khá hát xướng cho Đức Giê-hô-va.
2. Hãy hát xướng cho Đức Giê-hô-va và chúc tụng danh Ngài; Từng ngày hãy truyền ra sự cứu rỗi của Ngài.
3. Hãy thuật sự vinh hiển Ngài giữa các nước, Truyền các công việc lạ lùng Ngài giữa các dân.
4. Vì Đức Giê-hô-va rất lớn, đáng được ngợi khen lắm lắm; Ngài đáng kính sợ hơn hết các thần.
5. Vì những thần của các dân đều là hình tượng; Còn Đức Giê-hô-va đã dựng nên các từng trời.
6. Sự tôn vinh và sự oai nghi ở trước mặt Ngài. Sự năng lực và sự hoa mỹ ở nơi thánh Ngài.
7. Hỡi các họ hàng của muôn dân, Đáng tôn vinh hiển và năng lực cho Đức Giê-hô-va.
8. Hãy tôn vinh xứng đáng cho danh Đức Giê-hô-va; Hãy đem lễ vật mà vào trong hành lang Ngài.
9. Hãy mặc trang sức thánh mà thờ lạy Đức Giê-hô-va; Hỡi cả trái đất, khá run sợ trước mặt Ngài.
10. Hãy nói giữa các nước rằng: Đức Giê-hô-va cai trị: Thế gian cũng được lập vững bền, không thế rúng động. Ngài sẽ lấy sự ngay thẳng mà xét đoán các dân.
11. Nguyện các từng trời vui vẻ và đất mừng rỡ, Nguyện biển và mọi vật ở trong biển nổi tiếng ầm ầm lên.
12. Nguyện đồng ruộng và mọi vật ở trong đó đều hớn hở; Bấy giờ những cây cối trong rừng đều sẽ hát mừng rỡ
13. Trước mặt Đức Giê-hô-va; vì Ngài đến, Ngài đến đặng đoán xét thế gian; Ngài sẽ lấy sự công bình đoán xét thế gian, Dùng sự ngay thẳng mà đoán xét muôn dân.

Bản Dịch 2011

Khuyên Hãy Thờ Phượng Ðấng Phán Xét Công Bình

1 Hãy ca ngợi CHÚA bằng một bài ca mới;

Hỡi cả thế giới, hãy ca ngợi CHÚA;

2 Hãy ca ngợi CHÚA, hãy chúc tụng danh Ngài;

Hãy rao truyền ơn cứu rỗi của Ngài hết ngày này sang ngày khác.

3 Hãy công bố vinh hiển Ngài trong các nước;

Hãy thuật lại những việc lạ lùng của Ngài giữa mọi dân,

4 Vì CHÚA thật vĩ đại thay! Chỉ Ngài mới đáng được ca ngợi;

Ngài thật đáng kính sợ hơn tất cả các thần.

5 Vì tất cả các thần của các dân chỉ là những hình tượng vô tri,

Còn CHÚA là Ðấng đã dựng nên các tầng trời.

6 Huy hoàng và uy nghi ở trước mặt Ngài;

Quyền năng và đẹp đẽ ở trong nơi thánh Ngài.

7 Hãy quy về cho CHÚA, hỡi các gia tộc của muôn dân;

Hãy quy về cho CHÚA vinh hiển và quyền năng.

8 Hãy quy về cho CHÚA vinh hiển xứng đáng với danh Ngài;

Hãy đem một của lễ vào các sân đền thờ Ngài.

9 Hãy tôn thờ CHÚA trong nơi thánh tráng lệ của Ngài;

Hỡi cả thế gian, khá run sợ trước mặt Ngài.

10 Hãy nói giữa các dân các nước rằng, “CHÚA trị vì!

Thế gian đã được lập vững; nó sẽ không bị lung lay.

Ngài sẽ phán xét muôn dân một cách công bình.”

11 Nguyện các tầng trời vui mừng; nguyện trái đất vui vẻ;

Nguyện đại dương và mọi vật trong nó gầm vang;

12 Nguyện đồng xanh và mọi vật trong nó mừng rỡ;

Nguyện mọi cây rừng hát ca vui vẻ

13 Ở trước mặt CHÚA, vì Ngài sắp đến,

Vì Ngài sắp đến để phán xét thế gian.

Ngài sẽ phán xét thế gian dựa theo công lý;

Ngài sẽ phán xét muôn dân theo chân lý của Ngài.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu