Thi Thiên: Chương 92

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB19C092)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Một Thi Thiên - Một bài hát cho ngày Sa-bát

1. Thật tốt đẹp để cảm tạ Đức Giê-hô-va và ca tụng danh của Ngài - là Đấng Chí Cao. 2. Buổi sáng hãy rao truyền tình thương của Ngài, và buổi tối hãy ca ngợi đức thành tín của Ngài. 3. Hãy trổi thập huyền cầm và đàn cầm hòa với hạc cầm! 4. Bởi vì Đức Giê-hô-va ôi, chúng con được vui mừng nhờ công việc của Ngài, và con sẽ hân hoan về những công việc của tay Ngài.

5. Đức Giê-hô-va ôi! Công việc của Ngài thật vĩ đại biết bao! Tư tưởng Ngài sâu sắc là dường nào! 6. Người u mê không thể biết được, và kẻ ngu dại cũng không thể hiểu được. 7. Dù cho những kẻ ác mọc lên nhiều như cỏ, và tất cả những kẻ bất lương được phát đạt, nhưng chúng sẽ bị hủy diệt đời đời. 8. Nhưng Đức Giê-hô-va ôi, Ngài được tôn cao mãi mãi. 9. Bởi vì Đức Giê-hô-va ôi, hãy nhìn xem những kẻ thù của Ngài - Vì kìa, những kẻ thù của Ngài sẽ bị hư mất và tất cả những kẻ làm ác sẽ bị tản lạc.

10. Nhưng Ngài đã làm cho sừng của con được cất cao như sừng của bò rừng, và con được xức bằng dầu mới. 11. Mắt con đã thấy những kẻ thù của con, là những kẻ nổi lên chống lại con, và tai của con đã nghe những kẻ ác bị báo trả. 12. Nhưng người công chính sẽ mọc lên như cây kè, và phát triển như cây bá hương tại Li-ban. 13. Những người được trồng trong nhà của Đức Giê-hô-va sẽ mọc trong sân của đền thờ Ðức Chúa Trời của chúng ta. 14. Dù đến tuổi già vẫn kết quả, thịnh vượng và xanh tươi, 15. để công bố rằng Đức Giê-hô-va là chính trực - Ngài là vầng đá của con, và trong Ngài không có sự bất chính.

Bản Dịch 1925

1. Hỡi Đấng Chí cao, lấy làm tốt mà ngợi khen Đức Giê-hô-va, Và ca tụng danh của Ngài;
2. Buổi sáng tỏ ra sự nhân từ Chúa, Và ban đêm truyền ra sự thành tín của Ngài,
3. Trên nhạc khí mười dây và trên đàn cầm, Họa thinh với đàn sắt.
4. Vì, hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã làm cho tôi vui vẻ bởi công việc Ngài; Tôi sẽ mừng rỡ về các việc tay Ngài làm.
5. Hỡi Đức Giê-hô-va, công việc Ngài lớn biết bao! Tư tưởng Ngài rất sâu sắc:
6. Người u mê không biết được, Kẻ ngu dại cũng chẳng hiểu đến.
7. Khi người dữ mọc lên như cỏ, Và những kẻ làm ác được hưng thạnh, Ấy để chúng nó bị diệt đời đời.
8. Nhưng, Đức Giê-hô-va ơi, Ngài được tôn cao mãi mãi.
9. Vì, hỡi Đức Giê-hô-va, kìa, kẻ thù nghịch Ngài, Kìa, kẻ thù nghịch Ngài sẽ hư mất; Hết thảy kẻ làm ác đều sẽ bị tản lạc.
10. Nhưng Chúa làm cho sừng tôi ngước cao lên như sừng con bò tót; Tôi được xức bằng dầu mới.
11. Mắt tôi cũng vui thấy kẻ thù nghịch tôi bị phạt, Và tai tôi vui nghe kẻ ác dấy nghịch tôi bị báo lại.
12. Người công bình sẽ mọc lên như cây kè, Lớn lên như cây hương nam trên Li-ban.
13. Những kẻ được trồng trong nhà Đức Giê-hô-va Sẽ trổ bông trong hành lang của Đức Chúa Trời chúng ta.
14. Dầu đến buổi già bạc, họ sẽ còn sanh bông trái, Được thạnh mậu và xanh tươi,
15. Hầu cho tỏ ra Đức Giê-hô-va là ngay thẳng; Ngài là hòn đá tôi, trong Ngài chẳng có sự bất nghĩa.

Bản Dịch 2011

Ca Ngợi Lòng Tốt của CHÚA

Bài ca trong ngày Sa-bát

1 Lạy Ðấng Tối Cao, thật tốt đẹp biết bao khi chúng con tạ ơn CHÚA và ca ngợi danh Ngài,

2 Khi buổi sáng chúng con ca tụng lòng thương xót của Ngài,

Còn buổi tối chúng con ca ngợi đức thành tín của Ngài,

3 Cùng với thập huyền cầm và đàn lia,

Hòa với hạc cầm trỗi nhạc vang lừng,

4 Vì CHÚA ôi, Ngài đã làm cho con vui mừng vì công việc Ngài;

Những công việc của tay Ngài khiến cho con phải cất tiếng hoan ca.

5 CHÚA ôi, những công việc của Ngài thật lớn lao thay;

Những tư tưởng của Ngài thật vô cùng sâu sắc.

6 Kẻ gàn dở không sao biết được;

Kẻ dại khờ chẳng hiểu thấu đâu.

7 Dẫu những kẻ gian ác mọc lên nhiều như cỏ,

Và những kẻ làm những việc trái đạo lý được hưng thịnh một thời,

Nhưng rồi chúng sẽ bị diệt vong vĩnh viễn.

8 Còn Ngài, CHÚA ôi,

Ngài cứ được tôn cao đến đời đời.

9 Vì kìa, CHÚA ôi, những kẻ thù nghịch Ngài,

Vì kìa, những kẻ thù nghịch Ngài sẽ bị diệt vong;

Tất cả những kẻ làm những việc trái đạo lý sẽ bị tan tác.

10 Nhưng Ngài đã nhấc sừng con cao lên như sừng bò rừng;

Con đã được xức bằng dầu mới.

11 Mắt con đã chứng kiến cảnh những kẻ thù của con bị bại;

Tai con đã nghe tiếng than khóc của những kẻ gian ác chống lại con.

12 Người ngay lành sẽ hưng thịnh như cây chà là tươi tốt;

Người ấy sẽ lớn mạnh như cây bá hương ở Li-băng.

13 Họ được trồng trong khuôn viên của nhà CHÚA;

Họ sẽ đâm chồi nảy lộc trong sân đền thờ Ðức Chúa Trời chúng ta.

14 Dù đến tuổi cao niên họ vẫn còn ra trái;

Họ vẫn tràn trề nhựa sống và rất đỗi xanh tươi.

15 Ðiều đó chứng tỏ rằng CHÚA vẫn luôn luôn chính trực;

Ngài là vầng đá của tôi,

Và không có điều chi bất chính trong Ngài.

Tài Liệu