Thi Thiên: Chương 91

Từ Thư Viện Tin Lành
(đổi hướng từ KTB19C091)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Người nào ở nơi kín giấu của Ðấng Chí Cao, sẽ được hằng ở dưới bóng của Ðấng Toàn Năng. 2. Tôi thưa với Đức Giê-hô-va rằng: “Ngài là nơi nương náu của con và là thành trì của con. Ngài là Ðức Chúa Trời của con - Con tin cậy Ngài.”

3. Thật vậy Ngài sẽ giải cứu bạn khỏi bẫy chim và khỏi dịch lệ độc hại. 4. Ngài sẽ lấy lông của Ngài mà che chở bạn, và bạn sẽ được nương náu dưới cánh của Ngài. Sự thành tín của Ngài là thuẫn khiên, là mộc chắn của bạn. 5. Bạn sẽ không sợ sự kinh khiếp trong ban đêm hay tên bay giữa ban ngày, 6. hoặc dịch lệ lan ra trong tối tăm, hay là sự hủy diệt tàn hại đang lúc trưa. 7. Sẽ có ngàn người sa ngã bên cạnh bạn, và vạn người sa ngã bên phải bạn, nhưng tai họa sẽ không đến gần bạn. 8. Bạn chỉ lấy mắt nhìn, rồi thấy sự báo trả cho những kẻ ác. 9. Bởi vì bạn đã chọn Đức Giê-hô-va làm nơi nương náu của mình và Đấng Chí Cao làm nơi cư trú của mình, 10. cho nên sẽ không có tai họa gì xảy đến với bạn, và cũng không có ôn dịch nào tới gần chỗ ở của bạn.

11. Bởi vì Ngài sẽ truyền lệnh cho các thiên sứ coi sóc bạn và gìn giữ mọi đường lối của bạn. 12. Họ sẽ nâng bạn trên tay của họ để chân bạn không vấp phải đá. 13. Bạn sẽ giẫm trên sư tử và rắn hổ mang, và bạn sẽ giày đạp sư tử tơ và rắn.

14. Bởi vì người kính mến Ta nên Ta sẽ giải cứu người; Ta sẽ bảo vệ người bởi vì người biết danh Ta. 15. Người sẽ kêu cầu Ta, Ta sẽ đáp lời người; trong lúc gian truân, Ta sẽ ở cùng người, giải cứu người, và tôn quý người. 16. Ta sẽ cho người thỏa lòng sống lâu và chỉ cho người thấy sự cứu rỗi của Ta.

Bản Dịch 1925

1. Người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí cao, Sẽ được hằng ở dưới bóng của Đấng Toàn năng.
2. Tôi nói về Đức Giê-hô-va rằng: Ngài là nơi nương náu tôi, và là đồn lũy tôi; Cũng là Đức Chúa Trời tôi, tôi tin cậy nơi Ngài.
3. Ngài sẽ giải cứu ngươi khỏi bẫy chim, Và khỏi dịch lệ độc-hại.
4. Ngài sẽ lấy lông Ngài mà che chở ngươi, Và dưới cánh Ngài, ngươi sẽ được nương náu mình; Sự chân thật Ngài là cái khiên và cái can của ngươi.
5. Ngươi sẽ chẳng sợ hoặc sự kinh khiếp ban đêm, Hoặc tên bay ban ngày,
6. Hoặc dịch lệ lây ra trong tối tăm, Hay là sự tàn diệt phá hoại đang lúc trưa.
7. Sẽ có ngàn người sa ngã bên ngươi, Và muôn người sa ngã bên hữu ngươi. Song tai họa sẽ chẳng đến gần ngươi.
8. Ngươi chỉn lấy mắt mình nhìn xem, Và sẽ thấy sự báo trả cho kẻ ác.
9. Bởi vì ngươi đã nhờ Đức Giê-hô-va làm nơi nương náu mình, Và Đấng Chí cao làm nơi ở mình,
10. Nên sẽ chẳng có tai họa gì xảy đến ngươi, Cũng chẳng có ôn dịch nào tới gần trại ngươi.
11. Vì Ngài sẽ ban lịnh cho thiên sứ Ngài, Bảo gìn giữ ngươi trong các đường lối ngươi.
12. Thiên sứ sẽ nâng ngươi trên bàn tay mình, E chân ngươi vấp nhằm hòn đá chăng.
13. Ngươi sẽ bước đi trên sư tử và rắn hổ mang; Còn sư tử tơ và con rắn, ngươi sẽ giày đạp dưới chân.
14. Bởi vì người tríu mến ta, nên ta sẽ giải cứu người; Ta sẽ đặt người lên nơi cao, bởi vì người biết danh ta.
15. Người sẽ kêu cầu ta, ta sẽ đáp lời người; Trong sự gian truân, ta sẽ ở cùng người, Giải cứu người, và tôn vinh người.
16. Ta sẽ cho người thỏa lòng sống lâu, Và chỉ cho người thấy sự cứu rỗi của ta.

Bản Dịch 2011

Sự An Ninh của Người Tin Cậy CHÚA

1 Người nào ở nơi kín đáo của Ðấng Tối Cao

Sẽ được hằng ở dưới bóng của Ðấng Toàn Năng.

2 Tôi thưa với CHÚA rằng,

“Ngài là nơi ẩn náu của con và là thành trì của con;

Ngài là Ðức Chúa Trời của con; con tin cậy nơi Ngài.”

3 Thật vậy Ngài sẽ giải cứu bạn khỏi cạm bẫy nguy hiểm

Và khỏi ôn dịch chết người.

4 Ngài sẽ lấy lông Ngài bao phủ bạn;

Dưới cánh Ngài bạn sẽ tìm được nơi nương náu an toàn.

Ðức thành tín Ngài là thuẫn khiên và mộc che của bạn.

5 Bạn sẽ chẳng sợ dù sự khủng bố xảy đến ban đêm,

Hoặc tên bay ban ngày,

6 Hoặc ôn dịch lan truyền trong đêm khuya,

Hoặc sự hủy diệt tàn phá lúc giữa trưa.

7 Hằng ngàn người có thể ngã xuống bên cạnh bạn,

Hằng vạn người gục ngã bên phải bạn,

Nhưng nguy hiểm sẽ chẳng đến gần bạn.

8 Bạn sẽ nhìn thấy tận mắt mình;

Bạn sẽ thấy kẻ ác bị báo trả.

9 Vì bạn đã lấy CHÚA làm nơi nương náu mình,

Lấy Ðấng Tối Cao làm nơi trú ngụ mình,

10 Nên sẽ chẳng có tai họa gì xảy đến với bạn,

Cũng chẳng có ôn dịch nào tới gần nhà bạn;

11 Vì Ngài sẽ ra lịnh cho các thiên sứ Ngài gìn giữ bạn,

Ðể bảo vệ bạn trong mọi đường bạn đi.

12 Các thiên sứ sẽ nâng bạn trên đôi tay họ,

Kẻo chân bạn vấp phải đá chăng.

13 Bạn sẽ giẫm lên sư tử và rắn hổ mang;

Bạn sẽ chà đạp dưới chân sư tử tơ và rắn độc.

14 Vì người ấy yêu kính Ta, nên Ta sẽ giải cứu người ấy;

Ta sẽ đặt người ấy lên nơi cao, vì người ấy biết danh Ta.

15 Khi người ấy kêu cầu Ta, Ta sẽ đáp lời người ấy;

Trong lúc nguy nan, Ta sẽ ở cùng người ấy;

Ta sẽ giải cứu người ấy và làm cho người ấy được tôn trọng.

16 Ta sẽ cho người ấy được thỏa lòng sống lâu,

Và chỉ cho người ấy ơn cứu rỗi của Ta.

Tài Liệu