Thi Thiên: Chương 82

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB19C082)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Đức Chúa Trời đứng trong hội Đức Chúa Trời; Ngài đoán xét giữa các thần.
2. Các ngươi sẽ đoán xét chẳng công bình, Và tây vị kẻ ác cho đến chừng nào?
3. Hãy đoán xét kẻ khốn cùng và người mồ côi; Hãy xử công bình cho người buồn rầu và kẻ túng ngặt.
4. Khá cứu vớt kẻ khốn cùng và người thiếu thốn, Giải họ khỏi tay kẻ ác.
5. Chúng nó không biết chi, cũng chẳng hiểu chi; Chúng nó đi qua đi lại trong sự tối tăm: Các nền trái đất đều rúng động.
6. Ta đã nói: Các ngươi là thần, Hết thảy đều là con trai của Đấng Chí cao.
7. Dầu vậy, các ngươi sẽ chết như loài người, sa ngã như một quan trưởng.
8. Hỡi Đức Chúa Trời, hãy chỗi dậy, đoán xét thế gian; Vì Chúa sẽ được muôn dân làm cơ nghiệp.

Bản Dịch 2011

Khuyên Hãy Xét Xử theo Công Lý

Thơ của A-sáp

1 Ðức Chúa Trời chủ trì cuộc họp giữa các đấng bậc có quyền;

Ngài đoán xét giữa các thần.

2 “Các ngươi cứ xét xử một cách bất công,

Và thiên vị kẻ gian ác cho đến bao giờ mới thôi? (Sê-la)

3 Khá minh oan cho người nghèo khó và kẻ mồ côi;

Hãy thực thi công lý cho người bị áp bức và kẻ khốn cùng.

4 Khá cứu giúp người nghèo khó và kẻ khốn cùng;

Hãy giải thoát họ khỏi tay những kẻ gian ác.”

5 Họ chẳng biết chi và chẳng hiểu chi;

Họ cứ miệt mài đi trong bóng tối;

Tất cả nền móng của thế gian đều chao đảo chệch đường.

6 Ta nói, “Các ngươi là các thần,

Tất cả các ngươi đều là con của Ðấng Tối Cao.

7 Dầu vậy các ngươi sẽ chết như mọi người

Và sẽ ngã xuống như mọi kẻ quyền thế khác.”

8 Ðức Chúa Trời ôi, xin trỗi dậy để đoán xét thế gian,

Vì mọi dân mọi nước đều là cơ nghiệp của Ngài.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu