Thi Thiên: Chương 81

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB19C081)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Hãy hát reo cho Đức Chúa Trời là sức lực chúng ta; Hãy cất tiếng la vui vẻ cho Đức Chúa Trời của Gia-cốp.
2. Hãy hát xướng và nổi tiếng trống cơm, Đàn cầm êm dịu với đàn sắt.
3. Hãy thổi kèn khi trăng non, Lúc trăng rầm, và nhằm các ngày lễ chúng ta.
4. Vì ấy là một luật cho Y-sơ-ra-ên, Một lệ do Đức Chúa Trời của Gia-cốp.
5. Ngài lập điều ấy làm chứng cớ nơi Giô-sép, Lúc Ngài ra đánh xứ Ê-díp-tô, Là nơi tôi nghe một thứ tiếng tôi chẳng hiểu.
6. Ta đã cất gánh nặng khỏi vai người; Tay người được buông khỏi cái giỏ.
7. Trong cơn gian truân ngươi kêu cầu, ta bèn giải cứu ngươi, Đáp lại ngươi từ nơi kín đáo của sấm sét, Và cũng thử thách ngươi nơi nước Mê-ri-ba.
8. Hỡi dân sự ta, hãy nghe, ta sẽ làm chứng cho ngươi: Ớ Y-sơ-ra-ên! chớ chi ngươi khứng nghe ta!
9. Giữa ngươi chẳng nên có thần lạ nào, Ngươi cũng chẳng nên thờ lạy thần kẻ ngoại.
10. Ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ngươi, Đấng đã đem ngươi lên khỏi xứ Ê-díp-tô: Hãy hả hoác miệng ngươi ra, thì ta sẽ làm đầy dẫy nó.
11. Nhưng dân sự ta không khứng nghe tiếng ta, Y-sơ-ra-ên không muốn vâng theo ta.
12. Vì vậy, ta buông chúng nó đi theo sự cứng lòng chúng nó, Để chúng nó đi theo mưu kế riêng chúng nó.
13. Ôi! chớ chi dân ta khứng nghe ta! Chớ chi Y-sơ-ra-ên chịu đi trong đường lối ta!
14. Thì chẳng bao lâu ta bắt suy phục các thù nghịch chúng nó, Trở tay ta nghịch những cừu địch chúng nó.
15. Những kẻ ghen ghét Đức Giê-hô-va ắt sẽ suy phục Ngài; Song dân ta sẽ còn đến đời đời.
16. Ta sẽ lấy màu mỡ ngũ cốc mà nuôi họ. Và làm cho ngươi được no nê bằng mật ong nơi hòn đá.

Bản Dịch 2011

Lòng Tốt của Ðức Chúa Trời Ðối Với Sự Lầm Lạc của Dân I-sơ-ra-ên

Thơ của A-sáp

Cho Trưởng Ban Nhạc

Theo điệu Ghi-tít

1 Hãy cất tiếng ca ngợi Ðức Chúa Trời, sức mạnh của chúng ta;

Hãy lớn tiếng vui vẻ ca tụng Ðức Chúa Trời của Gia-cốp.

2 Hãy trỗi nhạc, hãy đánh trống,

Hãy dùng đàn lia và hạc cầm hòa tấu với nhau.

3 Hãy thổi kèn vang lên vào Ngày Mồng Một,

Vào Ngày Rằm, và vào các ngày lễ trọng thể của chúng ta,

4 Vì ấy là một luật định cho I-sơ-ra-ên,

Một mạng lịnh của Ðức Chúa Trời của Gia-cốp.

5 Ngài đã lập điều ấy để làm một chứng tích giữa Giô-sép,

Khi Ngài đi trừng phạt trên đất Ai-cập,

Nơi tôi nghe một ngôn ngữ tôi chẳng hiểu.

6 “Ta đã cất gánh nặng của kẻ làm nô lệ khỏi vai nó;

Ðôi tay nó đã khỏi bưng thúng giỏ của kẻ lao nô.

7 Trong cơn hoạn nạn ngươi đã kêu cầu, và Ta đã giải cứu ngươi;

Từ trời cao huyền bí, nơi sấm sét phát ra, Ta đã đáp lời ngươi,

Ta đã thử lòng ngươi qua việc thiếu nước ở Mê-ri-ba. (Sê-la)

8 Hỡi dân Ta, hãy nghe, Ta khuyến cáo các ngươi;

Hỡi I-sơ-ra-ên, ước gì ngươi chịu nghe Ta!

9 Ở giữa ngươi chớ có thần lạ nào;

Ngươi chớ thờ lạy bất cứ thần nào khác.

10 Ta là CHÚA, Ðức Chúa Trời của ngươi,

Ðấng đã đem ngươi lên từ đất Ai-cập;

Hãy mở rộng miệng ngươi ra để Ta cho nó được no đầy.

11 Nhưng dân Ta chẳng nghe tiếng Ta;

I-sơ-ra-ên chẳng vâng lời Ta;

12 Nên Ta đã phó chúng cho tính bướng bỉnh của lòng chúng,

Ðể chúng cứ đi theo mưu ý của chúng.

13 Ôi, ước gì dân Ta chịu nghe Ta;

Ước gì I-sơ-ra-ên cứ đi trong đường lối Ta.

14 Chắc hẳn Ta đã mau lẹ triệt hạ những kẻ thù của chúng rồi,

Và dùng tay Ta đối phó những kẻ chống nghịch chúng rồi.”

15 Nguyện những kẻ ghét CHÚA phải phủ phục trước mặt Ngài,

Và số phận của chúng phải như thế đời đời,

16 Và nguyện Ngài nuôi con dân Ngài bằng gạo thơm ngon nhất,

Như lời Ngài, “Ta cho ngươi no thỏa bằng mật ngọt lấy ra từ vầng đá.”

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu