Thi Thiên: Chương 77

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB19C077)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Tôi sẽ kêu cầu cùng Đức Chúa Trời, Phát tiếng hướng cùng Đức Chúa Trời; Ngài ắt sẽ lắng tai nghe.
2. Trong Ngài gian truân tôi tìm cầu Chúa; Ban đêm tay tôi giơ thẳng lên không mỏi; Linh hồn tôi không chịu an ủi.
3. Tôi nhớ đến Đức Chúa Trời, bèn bồn chồn; Than thở, và thần linh tôi sờn mỏi.
4. Chúa giữ mí mắt tôi mở ra; Tôi bị bối rối, không nói được.
5. Tôi suy nghĩ về ngày xưa, Về các năm đã qua.
6. Ban đêm tôi nhắc lại bài hát tôi; Tôi suy gẫm trong lòng tôi, Và thần linh tôi tìm tòi kỹ càng.
7. Chúa há sẽ từ bỏ đến đời đời ư? Ngài há chẳng còn ban ơn nữa sao?
8. Sự nhân từ Ngài há dứt đến mãi mãi ư? Lời hứa của Ngài há không thành đời đời sao?
9. Đức Chúa Trời há quên làm ơn sao? Trong cơn giận Ngài há có khép lòng thương xót ư?
10. Tôi bèn nói: Đây là tật nguyền tôi; Nhưng tôi sẽ nhớ lại các năm về tay hữu của Đấng Chí cao.
11. Tôi sẽ nhắc lại công việc của Đức Giê-hô-va, Nhớ đến các phép lạ của Ngài khi xưa;
12. Cũng sẽ ngẫm nghĩ về mọi công tác Chúa, Suy gẫm những việc làm của Ngài.
13. Hỡi Đức Chúa Trời, chuyển động Chúa ở trong nơi thánh Có thần nào lớn bằng Đức Chúa Trời chăng?
14. Chúa là Đức Chúa Trời hay làm phép lạ, Đã tỏ cho biết quyền năng Chúa giữa các dân.
15. Chúa dùng cánh tay mình mà chuộc dân sự Chúa, Tức là con trai của Gia-cốp và của Giô-sép.
16. Hỡi Đức Chúa Trời, các nước đã thấy Chúa; Các nước đã thấy Chúa, bèn sợ; Những vực sâu cũng rúng động.
17. Các mây đổ ra nước, Bầu trời vang ra tiếng. Và các tên Chúa bay đây đó.
18. Tiếng sấm Chúa ở trong gió trốt; Chớp nhoáng soi sáng thế gian; Đất bèn chuyển động và rung rinh.
19. Con đường Chúa ở trong biển, Các lối Chúa ở trong nước sâu, Còn các dấu bước Chúa không ai biết đến.
20. Chúa cậy tay Môi-se và A-rôn Mà dẫn dắt dân sự Ngài như một đoàn chiên.

Bản Dịch 2011

Nhắc Lại Những Việc Lạ Lùng của CHÚA và Ðược An Ủi

Thơ của A-sáp

Cho Trưởng Ban Nhạc

Theo điệu Giê-đu-thun

1 Tôi cất tiếng kêu cầu Ðức Chúa Trời;

Tiếng tôi thấu đến Ðức Chúa Trời, và Ngài đã nghe tôi.

2 Trong ngày hoạn nạn, tôi tìm cầu Chúa;

Tay tôi cứ đưa lên, chẳng mỏi mệt giữa đêm dài;

Linh hồn tôi chẳng màng đến những lời người ta an ủi.

3 Tôi nhớ đến Ðức Chúa Trời rồi bối rối băn khoăn;

Tôi thở dài và tâm linh tôi dần dần kiệt quệ. (Sê-la)

4 Ngài giữ mí mắt con mở ra;

Con bị hoạn nạn đến nỗi chẳng thể nói thành lời.

5 Con nghĩ đến những ngày xa xưa;

Con nhớ đến những năm rất lâu về trước.

6 Con nhớ lại những bài thánh ca con đã từng hát giữa đêm khuya;

Lòng con suy gẫm, và tâm linh con cứ ray rứt khôn nguôi:

7 Chẳng lẽ Chúa sẽ bỏ mình vĩnh viễn hay sao?

Chẳng lẽ Ngài sẽ không bao giờ ban ơn trở lại sao?

8 Chẳng lẽ tình thương của Ngài đã ngừng mãi mãi rồi sao?

Chẳng lẽ lời hứa của Ngài không còn được thực hiện nữa sao?

9 Chẳng lẽ Ðức Chúa Trời đã quên ban ơn rồi sao?

Chẳng lẽ Ngài đã giận và thu hồi ơn thương xót của Ngài lại rồi sao? (Sê-la)

10 Rồi tôi tự nhủ, “Ðiều đau đớn cho tôi là

Cánh tay phải của Ðấng Tối Cao không còn phù hộ tôi nữa.”

11 Con sẽ nhớ lại những việc của CHÚA;

Thật vậy, con sẽ nhớ lại những việc lạ lùng của Ngài trước kia.

12 Con sẽ suy gẫm về những việc diệu kỳ của Ngài,

Và ngẫm nghĩ về những việc lớn lao của Ngài.

13 Ðức Chúa Trời ôi, đường lối Ngài thật là thánh thiện;

Có thần nào vĩ đại như Ðức Chúa Trời của chúng con chăng?

14 Ngài là Ðức Chúa Trời, Ðấng đã làm những việc lạ lùng;

Ngài bày tỏ quyền năng Ngài giữa muôn dân.

15 Ngài đã dùng cánh tay Ngài cứu chuộc con dân Ngài,

Tức các con cháu của Gia-cốp và Giô-sép. (Sê-la)

16 Ðức Chúa Trời ôi, khi các dòng nước thấy Ngài,

Khi các dòng nước thấy Ngài, chúng đều kinh hãi;

Thật vậy, các vực sâu run lên cầm cập;

17 Các tầng mây lật đật đổ mưa;

Bầu trời phát ra sấm sét ầm ầm;

Chớp lóe lên sáng rực khắp không trung.

18 Sấm nổ vang rền quyện trong gió hú;

Sét nhoáng lên rực sáng khắp thế gian;

Trái đất run lập cập và lắc lư chao đảo.

19 Con đường của Ngài chạy ngang qua biển cả;

Các lối của Ngài xuyên thẳng giữa các luồng nước của đại dương,

Dù các dấu chân Ngài chẳng ai biết được.

20 Ngài dẫn dắt con dân Ngài như dẫn dắt một đàn chiên

Bằng tay của Môi-se và A-rôn.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu