Thi Thiên: Chương 72

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB19C072)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Hỡi Đức Chúa Trời, xin ban cho vua sự xét đoán của Chúa, Và ban cho vương tử sự công bình của Ngài.
2. Người sẽ đoán xét dân sự Chúa cách công bình, Xử kẻ khốn cùng cách ngay thẳng.
3. Nhân vì sự công bình, các núi và gò nỗng Sẽ đem bình an đến cho dân sự.
4. Người sẽ đoán xét kẻ khốn cùng của dân, Cứu con cái người thiếu thốn, và chà nát kẻ hà hiếp.
5. Hễ mặt trời, mặt trăng còn có bao lâu, Thì chúng nó kính sợ Chúa bấy lâu, cho đến muôn đời.
6. Vua sẽ giáng xuống như mưa trên cỏ mới phát, Khác nào giọt của trận mưa tưới đất vậy.
7. Trong ngày vua ấy, người công bình sẽ hưng thạnh, Cũng sẽ có bình an dư dật cho đến chừng mặt trăng không còn.
8. Người sẽ quản hạt từ biển nầy tới biển kia, Từ sông cho đến cùng trái đất.
9. Những người ở đồng vắng sẽ cúi lạy trước mặt người; Còn các kẻ thù nghịch người sẽ liếm bụi đất.
10. Các vua Ta-rê-si và những cù lao sẽ cống thuế cho người. Vua Sa-ba và vua Sê-ba sẽ cống lễ cho người.
11. Phải, hết thảy các vua sẽ sấp mình xuống trước mặt người; Các nước sẽ phục sự người.
12. Vì người sẽ giải kẻ thiếu thốn khi nó kêu cầu, Và cứu người khốn cùng không có ai giúp đỡ.
13. Người sẽ thương xót kẻ khốn cùng, người thiếu thốn, Và cứu linh hồn của người thiếu thốn.
14. Người sẽ chuộc linh hồn họ khỏi sự hà hiếp và sự hung bạo; Cũng sẽ xem huyết họ là quí báu.
15. Người sẽ được sống, và thiên hạ sẽ dâng vàng Sa-ba cho người, Người ta sẽ cầu nguyện cho người luôn luôn, và hằng ngày chúc phước cho người.
16. Sẽ có dư dật ngũ cốc trên đất và trên đỉnh các núi; Bông trái nó sẽ lào xào như Li-ban; Còn người ở thành thị sẽ hưng thạnh như cỏ của đất.
17. Danh người sẽ còn mãi mãi, Hễ mặt trời còn đến chừng nào, danh người sẽ noi theo chừng nấy: Người ta sẽ nhân danh người mà chúc phước nhau! Các nước đều sẽ xưng người là có phước.
18. Đáng ngợi khen Giê-hô-va Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, Chỉ một mình Ngài làm những sự lạ lùng!
19. Đáng ngợi khen danh vinh hiển Ngài đến đời đời! Nguyện khắp trái đất được đầy sự vinh hiển của Ngài! A-men! A-men!
20. Chung các bài cầu nguyện của Đa-vít, con trai Y-sai.

Bản Dịch 2011

Sự Trị Vì của Vua Công Chính

Thơ của Sa-lô-môn

1 Ðức Chúa Trời ôi, xin ban cho vua công lý của Ngài,

Và ban cho con của vua lẽ công chính của Ngài.

2 Ðể người xét đoán dân Ngài theo sự công chính,

Và xét xử kẻ khốn khổ theo lẽ công bình.

3 Nguyện các núi đem hòa bình đến cho toàn dân,

Và các đồi đem công chính đến cho họ.

4 Nguyện người giải oan cho kẻ bị khốn khổ trong dân,

Nguyện người cứu con cái của những người nghèo khó,

Và chà nát những kẻ cậy quyền cậy thế bức hại dân lành.

5 Hễ mặt trời còn bao lâu, nguyện họ kính sợ Ngài bấy lâu,

Và kéo dài mãi như mặt trăng hiện hữu, trải qua bao thế hệ.

6 Nguyện người ngự đến như mưa rơi trên cỏ,

Như mưa rào rơi xuống tưới mặt đất khắp nơi.

7 Trong đời người trị vì, nguyện người ngay lành được hưng thịnh,

Và hòa bình được lâu bền cho đến khi mặt trăng không còn nữa.

8 Nguyện người trị vì từ đại dương này đến đại dương kia,

Từ Sông Lớn đến tận cùng trái đất.

9 Nguyện các dân du mục trong sa mạc cúi lạy trước mặt người;

Nguyện những kẻ thù của người sẽ phải liếm bụi đất.

10 Nguyện các vua ở Tạt-si và các hải đảo sẽ triều cống người,

Còn các vua ở Sê-ba và Se-ba sẽ đem lễ vật đến cho người.

11 Nguyện các vua sấp mình xuống trước mặt người,

Và các nước phục vụ người.

12 Bởi vì người giải cứu kẻ nghèo khó khi họ kêu cứu,

Người cứu giúp kẻ khốn cùng và kẻ không được ai giúp đỡ.

13 Người cảm thương những kẻ nghèo nàn và cùng khốn,

Người cứu mạng những kẻ nghèo khó để họ được sống.

14 Người giải cứu đời sống họ khỏi cảnh áp bức và bạo tàn;

Trước mặt người máu của họ thật quý báu biết bao.

15 Nguyện người được cao niên trường thọ;

Nguyện người ta đem vàng ở Sê-ba đến dâng cho người;

Nguyện họ cầu nguyện cho người luôn luôn;

Nguyện họ cầu phước cho người suốt ngày.

16 Nguyện lúa gạo dư dật khắp nơi trong nước, thậm chí những người sống trên các đỉnh núi cũng có lúa gạo đầy tràn;

Nguyện hoa quả nhiều như cây cối trên rừng Li-băng;

Nguyện những người sống ở thành thị phát đạt như cỏ lan trong đồng nội.

17 Nguyện người được lưu danh mãi mãi;

Hễ mặt trời tồn tại bao lâu, nguyện danh người còn lại bấy lâu;

Nguyện người ta lấy danh người chúc phước cho nhau;

Nguyện mọi dân ca tụng rằng, “Người ấy thật có phước.”

18 Chúc tụng CHÚA Ðức Chúa Trời, Thần của I-sơ-ra-ên,

Ðấng duy nhất làm những việc lạ lùng.

19 Danh vinh hiển của Ngài thật đáng được ca tụng đời đời;

Nguyện khắp đất đầy dẫy vinh quang Ngài.

A-men và A-men.

20 Những lời cầu nguyện của Ða-vít con trai Giê-se kết thúc ở đây.

Tài Liệu