Thi Thiên: Chương 71

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB19C071)
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi nương náu mình nơi Ngài: Chớ hề để tôi bị hổ thẹn.
2. Xin hãy lấy công bình Chúa giải cứu tôi, và làm tôi được thoát khỏi; Hãy nghiêng tai qua tôi, và cứu tôi.
3. Xin Chúa làm hòn đá dùng làm chỗ ở cho tôi, Hầu cho tôi được vào đó luôn luôn; Chúa đã ra lịnh cứu tôi, Vì Chúa là hòn đá và là đồn lũy tôi.
4. Hỡi Đức Chúa Trời tôi, xin hãy cứu tôi khỏi tay kẻ ác, Khỏi tay kẻ bất nghĩa và người hung bạo.
5. Vì, Chúa Giê-hô-va ôi, Chúa là sự trông đợi tôi, Và là sự tin cậy tôi từ buổi thơ ấu.
6. Tôi nương dựa trên Chúa từ lúc mới lọt lòng; Ấy là Chúa đã đem tôi ra khỏi lòng mẹ tôi: Tôi sẽ ngợi khen Chúa luôn luôn.
7. Tôi như sự lạ lùng cho nhiều người; Nhưng Chúa là nơi nương náu vững bền cho tôi,
8. Hằng ngày miệng tôi đầy sự ngợi khen Và sự tôn vinh Chúa.
9. Xin Chúa chớ từ bỏ tôi trong thì già cả; Cũng đừng lìa khỏi tôi khi sức tôi hao mòn.
10. Vì những kẻ thù nghịch nói nghịch tôi, Những kẻ rình rập linh hồn tôi đồng mưu cùng nhau,
11. Mà rằng: Đức Chúa Trời đã bỏ hắn; Hãy đuổi theo bắt hắn, vì chẳng có ai giải cứu cho.
12. Đức Chúa Trời ôi! xin chớ đứng xa tôi; Đức Chúa Trời tôi ôi! xin mau mau đến giúp đỡ tôi.
13. Nguyện những cừu địch linh hồn tôi bị hổ thẹn và tiêu diệt đi; Nguyện kẻ nào tìm làm hại tôi, bị bao phủ sỉ nhục và nhuốc nhơ.
14. Nhưng tôi sẽ trông cậy luôn luôn, Và ngợi khen Chúa càng ngày càng thêm.
15. Hằng ngày miệng tôi sẽ thuật sự công bình và sự cứu rỗi của Chúa; Vì tôi không biết số nó được.
16. Tôi sẽ đến thuật công việc quyền năng của Chúa Giê-hô-va; Tôi sẽ nói về sự công bình của Chúa, chỉ nói đến sự công bình của Chúa mà thôi.
17. Hỡi Đức Chúa Trời, Chúa đã dạy tôi từ buổi thơ ấu; Cho đến bây giờ tôi đã rao truyền các công việc lạ lùng của Chúa.
18. Hỡi Đức Chúa Trời, dầu khi tôi đã già và tóc bạc rồi, Xin chớ bỏ tôi, Cho đến chừng tôi đã truyền ra cho dòng dõi sau sức lực của Chúa, Và quyền thế Chúa cho mỗi người sẽ đến.
19. Hỡi Đức Chúa Trời, sự công bình Chúa rất cao. Chính Chúa đã làm công việc cả thể, Hỡi Đức Chúa Trời, ai giống như Chúa?
20. Chúa là Đấng đã cho chúng tôi thấy vô số gian truân đắng cay, Sẽ làm cho chúng tôi được sống lại, Và đem chúng tôi lên khỏi vực sâu của đất.
21. Chúa sẽ gia thêm sự sang trọng cho tôi, Trở lại an ủi tôi.
22. Hỡi Đức Chúa Trời tôi, tôi cũng sẽ dùng đàn cầm mà ngợi khen Chúa, Tán mĩ sự chân thật của Chúa; Hỡi Đấng thánh của Y-sơ-ra-ên, tôi sẽ dùng đàn sắt mà ca tụng Ngài.
23. Môi và linh hồn tôi mà Chúa đã chuộc lại, Sẽ reo mừng khi tôi ca tụng Chúa.
24. Cả ngày lưỡi tôi cũng sẽ nói lại sự công bình của Chúa; Vì những kẻ tìm làm hại tôi đã bị mất cỡ và hổ thẹn cả.

Bản Dịch 2011

Lời Cầu Nguyện của Người Cao Niên
1. CHÚA ôi, con nương náu nơi Ngài,
Xin đừng để con bị hổ thẹn.
2. Xin giải nguy con và giải cứu con vì đức công chính của Ngài;
Xin nghiêng tai nghe con và cứu con.
3. Xin làm vầng đá cho con trú ẩn, nơi con sẽ đến đó luôn luôn;
Xin ban lịnh giải cứu con, vì Ngài là vầng đá và thành trì kiên cố của con.
4. Ðức Chúa Trời của con ôi, xin giải cứu con khỏi tay kẻ ác,
Tức khỏi tay kẻ bất chính và bạo tàn,
5. Vì Ngài là nguồn hy vọng của con;
Lạy CHÚA Hằng Hữu, Ðấng con tin cậy từ thuở ấu thơ,
6. Con đã nhờ cậy Ngài từ lúc chào đời;
Ngài đã tạo thành con, rồi đem con ra khỏi lòng mẹ con,
Nên con sẽ ca ngợi Ngài mãi mãi.
7. Con đã trở thành một chuyện lạ cho nhiều người;
Dù vậy Ngài vẫn là nơi nương náu vững chắc của con.
8. Miệng con tràn đầy những lời ca ngợi Ngài;
Hằng ngày con không ngớt ca tụng vinh hiển của Ngài.
9. Xin đừng lìa khỏi con trong buổi già nua;
Xin đừng từ bỏ con khi sức lực con không còn nữa.
10. Vì những kẻ thù ghét con đang nói những lời chống lại con;
Những kẻ rình rập mạng sống con đang bàn luận với nhau;
11. Chúng nói rằng, “Ðức Chúa Trời đã lìa bỏ nó rồi;
Hãy đuổi theo và bắt nó, vì chẳng ai giải cứu nó đâu.”
12. Ðức Chúa Trời ôi, xin đừng xa con;
Ðức Chúa Trời của con ôi, xin mau đến giúp đỡ con!
13. Nguyện những kẻ thù của con sẽ bị hủy diệt trong sỉ nhục.
Nguyện những kẻ tìm cách hại con sẽ bị bao phủ bằng nhục nhã và nhuốc nhơ.
14. Nhưng về phần con, con sẽ tiếp tục hy vọng;
Con sẽ ca ngợi Ngài càng ngày càng thêm.
15. Miệng con sẽ nói ra đức công chính của Ngài;
Con sẽ thuật lại ơn cứu rỗi của Ngài suốt ngày,
Vì con không biết sẽ phải nói bao nhiêu cho đủ.
16. Con sẽ ra đi trong quyền năng của CHÚA Hằng Hữu;
Con sẽ nói ra đức công chính của Ngài, chỉ của Ngài mà thôi.
17. Ðức Chúa Trời ôi, Ngài đã dạy con từ thuở còn thơ,
Ðến bây giờ con vẫn còn rao báo những việc diệu kỳ của Ngài.
18. Ðức Chúa Trời ôi, giờ đây con đã già yếu và tóc con đã bạc,
Xin Ngài đừng lìa bỏ con, cho đến khi con truyền xong cho thế hệ kế tiếp những việc quyền năng của Ngài,
Và nói cho thế hệ đến sau biết quyền phép lạ lùng của Ngài.
19. Vì Ðức Chúa Trời ôi, đức công chính của Ngài cao tận trời;
Ngài đã làm những việc thật lớn lao vĩ đại.
Ðức Chúa Trời ôi, nào ai giống như Ngài?
20. Ngài đã cho con kinh nghiệm những gian khổ và buồn đau;
Sau đó Ngài đã làm cho con được sống lại.
Ngài đã đem con lên từ vực sâu của lòng đất.
21. Xin Ngài gia thêm sự tôn trọng cho con;
Xin Ngài quay lại để vỗ về an ủi con.
22. Ðức Chúa Trời của con ôi, con sẽ dùng đàn lia ca ngợi đức thành tín của Ngài;
Lạy Chúa, Ðấng Thánh của I-sơ-ra-ên, con sẽ hòa theo hạc cầm ca hát chúc tụng Ngài.
23. Môi con sẽ reo mừng khi con ca hát tôn ngợi Ngài,
Vì Ngài đã cứu chuộc linh hồn con.
24. Lưỡi con sẽ nói ra đức công chính của Ngài suốt ngày,
Vì những kẻ tìm cách hại con đã bị làm cho xấu hổ và sỉ nhục.

Tài Liệu