Thi Thiên: Chương 70

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB19C070)
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Đức Chúa Trời ôi! xin mau mau giải cứu tôi; Đức Giê-hô-va ôi! xin mau mau giúp đỡ tôi.
2. Nguyện những kẻ tìm hại mạng sống tôi. Đều phải bị hổ thẹn và nhuốc nhơ; Nguyện những kẻ vui vẻ về sự thiệt hại tôi Phải thối lại sau, và bị mất cỡ.
3. Những kẻ nói rằng: Ha ha! ha ha! Nguyện chúng nó phải thối lại sau, vì cớ sự hổ thẹn chúng nó.
4. Nguyện hết thảy người nào tìm cầu Chúa, Được mừng rỡ vui vẻ nơi Chúa; Nguyện những kẻ yêu mến sự cứu rỗi của Chúa Hằng nói rằng: Đáng tôn Đức Chúa Trời oai nghi thay!
5. Còn tôi bị khốn cùng và thiếu thốn; Đức Chúa Trời ôi! xin hãy mau mau đến cùng tôi: Chúa là sự giúp đỡ tôi, Đấng giải cứu tôi; Đức Giê-hô-va ôi! chớ chậm trễ.

Bản Dịch 2011

Cầu Xin CHÚA Giải Cứu Khỏi Kẻ Bách Hại
Thơ của Ða-vít
Cho Trưởng Ban Nhạc
Bài cầu nguyện để tưởng nhớ
1. Ðức Chúa Trời ôi, xin mau mau giải cứu con;
CHÚA ôi, xin nhanh chóng đến giúp đỡ con.
2. Nguyện những kẻ tìm cách hại con sẽ bị hổ thẹn và bối rối;
Nguyện những kẻ mong con bị tàn rụi sẽ bỏ đi trong sỉ nhục.
3. Nguyện những kẻ nhạo cười con rằng, “Ha ha! Ha ha!” sẽ rút lui vì nhục nhã.
4. Nguyện những ai tìm kiếm Ngài sẽ vui vẻ và mừng rỡ trong Ngài;
Nguyện những ai yêu mến ơn cứu rỗi của Ngài sẽ nói mãi, “Ðức Chúa Trời thật vĩ đại thay!”
5. Còn con, con đang gặp cảnh khốn khổ và cùng đường;
Ðức Chúa Trời ôi, xin mau mau đến với con.
Ngài là Ðấng Giúp Ðỡ và Ðấng Giải Cứu của con;
CHÚA ôi, xin đừng trì hoãn.

Tài Liệu