Thi Thiên: Chương 67

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB19C067)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Nguyện Đức Chúa Trời thương xót chúng tôi, và ban phước cho chúng tôi, Soi sáng mặt Ngài trên chúng tôi.
2. Để đường lối Chúa được biết trên đất, Và sự cứu rỗi của Chúa được biết giữa các nước.
3. Hỡi Đức Chúa Trời, nguyện các dân ngợi khen Chúa! Nguyện muôn dân ca tụng Chúa!
4. Các nước khá vui vẻ và hát mừng rỡ; Vì Chúa sẽ dùng sự ngay thẳng mà đoán xét các dân, Và cai trị các nước trên đất.
5. Hỡi Đức Chúa Trời, nguyện các dân ngợi khen Chúa! Nguyện muôn dân ca tụng Ngài!
6. Đất đã sanh hoa lợi nó, Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời chúng tôi, sẽ ban phước cho chúng tôi.
7. Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho chúng tôi, Và các đầu cùng đất đều sẽ kính sợ Ngài.

Bản Dịch 2011

Kêu Gọi Các Dân Ca Ngợi CHÚA

Cho Trưởng Ban Nhạc

Dùng với nhạc khí bằng dây

1 Cầu xin Ðức Chúa Trời bày tỏ lòng thương xót của Ngài đối với chúng con và ban phước cho chúng con,

Cầu xin Ngài chiếu sáng mặt Ngài trên chúng con, (Sê-la)

2 Ðể đường lối của Ngài được biết đến trên đất,

Và ơn cứu rỗi của Ngài được phổ cập giữa các dân.

3 Ðức Chúa Trời ôi, nguyện muôn dân ca ngợi Ngài;

Nguyện tất cả các dân ca ngợi Ngài.

4 Nguyện các dân các nước vui mừng và hân hoan ca hát,

Vì Ngài xét đoán muôn dân một cách công minh,

Và Ngài trị vì các quốc gia trên đất. (Sê-la)

5 Ðức Chúa Trời ôi, nguyện muôn dân ca ngợi Ngài;

Nguyện tất cả các dân ca ngợi Ngài.

6 Ðất sẽ sinh sản hoa màu;

Ðức Chúa Trời là Thần của chúng ta,

Chính Ngài sẽ ban phước cho chúng ta.

7 Nguyện Ðức Chúa Trời tiếp tục ban phước cho chúng ta,

Ðể mọi người ở tận cùng trái đất kính sợ Ngài.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu