Thi Thiên: Chương 58

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB19C058)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Thơ của Ða-vít - Cho Trưởng Ban Nhạc - Theo điệu Ðừng Hủy Diệt

1. Hỡi các con trai của loài người! Khi im lặng, các ngươi có thể nói lên sự công chính được sao? Các ngươi có thể phán xét công minh hay sao? 2. Không đâu! Lòng của các ngươi toan tính điều gian ác, tay của các ngươi cân nhắc những chuyện tàn bạo trên đất.

3. Kẻ ác sai lầm từ trong tử cung, chúng sai lạc từ khi lọt lòng mẹ, vừa biết nói, chúng đã nói dối. 4. Nọc độc của chúng như nọc độc của rắn. Chúng như rắn hổ mang đóng kín tai lại, 5. vì vậy chúng không nghe được tiếng của người dụ rắn, cho dù người dụ rắn có tạo ra âm thanh quyến rũ như thế nào.

6. Ðức Chúa Trời ôi! Xin bẻ gãy những răng trong miệng của chúng. Đức Giê-hô-va ôi! Xin bẻ gãy những răng nanh của các sư tử tơ. 7. Nguyện chúng nó bị đùa đi như nước chảy. Khi người nào nạp tên để giương cung, nguyện những mũi tên bị gãy thành từng mảnh. 8. Nguyện hắn như ốc sên bị tiêu biến lúc đang bò đi; như một bào thai của một phụ nữ bị sẩy không hề thấy mặt trời!

9. Trước khi những cái nồi của các ngươi cảm nhận được sức nóng của củi gai, Ngài đã quét sạch các ngươi cho dù còn xanh hay còn đang cháy.

10. Người công chính sẽ vui mừng khi thấy sự báo thù, người sẽ rửa chân của mình trong máu của kẻ ác. 11. Do đó nhiều người sẽ nói: “Chắc chắn có phần thưởng cho người công chính! Chắc chắn Đức Chúa Trời đang xét xử trên đất.”

Bản Dịch 1925

1. Hỡi các con trai loài người, các ngươi làm thinh há công bình sao? Các ngươi há xét đoán ngay thẳng ư?
2. Không, thật trong lòng các ngươi phạm sự gian ác, Tại trong xứ các ngươi cân nhắc sự hung bạo của tay các ngươi.
3. Kẻ ác bị sai lầm từ trong tử cung. Chúng nó nói dối lầm lạc từ khi mới lọt lòng mẹ.
4. Nọc độc chúng nó khác nào nọc độc con rắn; Chúng nó tợ như rắn hổ mang điếc lấp tai lại.
5. Chẳng nghe tiếng thầy dụ nó, Dẫu dụ nó giỏi đến ngần nào.
6. Hỡi Đức Chúa Trời, xin hãy bẻ răng trong miệng chúng nó; Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy gãy nanh của các sư tử tơ.
7. Nguyện chúng nó tan ra như nước chảy! Khi người nhắm tên mình, nguyện tên đó dường như bị chặt đi!
8. Nguyện chúng nó như con ốc tiêu mòn và mất đi, Như thể một con sảo của người đàn bà không thấy mặt trời!
9. Trước khi vạc các ngươi chưa nghe biết những gai, Thì Ngài sẽ dùng trận trốt cất đem chúng nó đi, bất luận còn xanh hay cháy.
10. Người công bình sẽ vui vẻ khi thấy sự báo thù; Người sẽ rửa chân mình trong huyết kẻ ác.
11. Người ta sẽ nói rằng: Quả hẳn có phần thưởng cho kẻ công bình, Quả hẳn có Đức Chúa Trời xét đoán trên đất.

Bản Dịch 2011

Xin CHÚA Phạt Kẻ Ác

Thơ của Ða-vít

Cho Trưởng Ban Nhạc

Theo điệu “Xin Ðừng Hủy Diệt”

1 Hỡi những người quyền thế, khi các người im lặng, các người có thể nói lên được công lý sao?

Hỡi con cái loài người, các người có thể phán xét cách chính trực sao?

2 Không, trong lòng các người toan tính điều bất chính;

Các người ra tay thực hiện những việc bạo tàn trên đất.

3 Kẻ ác sai lầm từ trong tử cung;

Chúng sai lạc từ khi lọt lòng mẹ,

Vừa biết nói, chúng đã nói dối rồi.

4 Chúng có nọc độc như nọc của rắn độc;

Giống như rắn hổ mang, tuy có lỗ tai nhưng hoàn toàn điếc đặc,

5 Vì thế chúng chẳng nghe được tiếng của người dụ rắn,

Dù người ấy tạo ra âm thanh quyến rũ đến thế nào.

6 Ðức Chúa Trời ôi, xin bẻ gãy răng trong miệng chúng.

Lạy CHÚA, xin bẻ gãy những răng nanh của các sư tử tơ.

7 Xin làm cho chúng bị đùa đi như nước chảy;

Khi chúng giương cung nhắm bắn, nguyện các mũi tên đó trở nên như bị gãy từng khúc.

8 Nguyện chúng sẽ như con ốc sên bị tan đi;

Như thai sảo của phụ nữ không hề thấy ánh sáng mặt trời,

9 Như ngọn lửa của cọng gai tàn lụi trước khi đụng đáy nồi.

Nguyện Ngài dùng cơn lốc đùa chúng đi, bất kể cọng còn xanh hay cọng còn đang cháy.

10 Người ngay lành sẽ vui mừng khi thấy mình được báo trả;

Người ấy sẽ rửa chân mình trong máu kẻ ác.

11 Bấy giờ người ta sẽ nói rằng,

“Quả thật có phần thưởng cho người ngay lành;

Quả thật có Ðức Chúa Trời, Đấng đoán xét thế gian.”

Tài Liệu