Thi Thiên: Chương 57

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB19C057)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Đức Chúa Trời ôi! xin thương xót tôi, xin thương xót tôi, Vì linh hồn tôi nương náu nơi Chúa! Phải, tôi nương náu mình dưới bóng cánh của Chúa, Cho đến chừng tai họa đã qua.
2. Tôi sẽ kêu cầu cùng Đức Chúa Trời Chí cao, Tức là Đức Chúa Trời làm thành mọi việc cho tôi.
3. Lúc kẻ muốn ăn nuốt tôi làm sỉ nhục, Thì Ngài sẽ từ trời sai ơn cứu tôi. Phải, Đức Chúa Trời sẽ sai đến sự nhân từ và sự chân thật của Ngài.
4. Linh hồn tôi ở giữa các sư tử; Tôi nằm giữa những kẻ thổi lửa ra, Tức là các con loài người có răng giống như giáo và tên, Và lưỡi chúng nó khác nào gươm nhọn bén.
5. Hỡi Đức Chúa Trời, nguyện Chúa được tôn cao hơn các từng trời; Nguyện sự vinh hiển Chúa trổi cao hơn cả trái đất!
6. Chúng nó đã gài lưới cho chân tôi, Linh hồn tôi sờn ngã: Chúng nó đào hầm trước mặt tôi, Song lại bị sa xuống đó.
7. Hỡi Đức Chúa Trời, lòng tôi vững chắc, lòng tôi vững chắc; Tôi sẽ hát, phải, tôi sẽ hát ngợi khen.
8. Hỡi sự vinh hiển ta, hãy tỉnh thức! Hỡi cầm sắt, hãy tỉnh thức! Chính mình tôi sẽ tỉnh thức thật sớm.
9. Hỡi Chúa, tôi sẽ cảm tạ Chúa giữa các dân, Hát ngợi khen Chúa trong các nước.
10. Vì sự nhân từ Chúa lớn đến tận trời, Sự chân thật Chúa cao đến các từng mây.
11. Hỡi Đức Chúa Trời, nguyện Chúa được tôn cao hơn các từng trời. Nguyện sự vinh hiển Chúa trổi cao hơn cả trái đất!

Bản Dịch 2011

Xin CHÚA Giữ Gìn Ðể Khỏi Bị Bắt

Thơ của Ða-vít

Cảm tác trong ngày ông chạy trốn Sau-lơ và ẩn núp trong hang núi

Cho Trưởng Ban Nhạc

Theo điệu “Xin Ðừng Hủy Diệt”

1 Xin thương xót con, Ðức Chúa Trời ôi, xin thương xót con,

Vì linh hồn con tin cậy Ngài;

Thật vậy con nương náu mình dưới bóng cánh Ngài cho đến khi những cơn hủy diệt đã qua.

2 Tôi kêu cầu với Ðức Chúa Trời Tối Cao,

Tôi kêu cầu với Ðức Chúa Trời, Ðấng thực hiện ý định của Ngài cho tôi.

3 Từ trời Ngài ban ơn và cứu giúp tôi;

Ngài làm cho những kẻ chà đạp tôi phải hổ thẹn. (Sê-la)

Ðức Chúa Trời sẽ thể hiện tình thương và đức thành tín của Ngài.

4 Linh hồn tôi ở giữa một bầy sư tử;

Tôi nằm giữa những kẻ hung dữ như lửa chực thiêu đốt,

Những kẻ có răng như giáo mác và tên nhọn,

Và lưỡi chúng sắc bén như gươm đao.

5 Ðức Chúa Trời ôi, nguyện Ngài được tôn cao trên khắp trời!

Nguyện vinh hiển Ngài luôn trỗi cao trên khắp đất!

6 Chúng đã giăng lưới để đón bắt các bước chân con,

Khiến linh hồn con phải cúi xuống lo âu;

Chúng đã đào hầm đằng trước con,

Nhưng chúng đã bị sa ngay vào giữa hầm đó! (Sê-la)

7 Lòng con vững rồi, Ðức Chúa Trời ôi, lòng con vững rồi;

Con sẽ ca hát, thật vậy, con sẽ ca hát chúc tụng Ngài.

8 Hỡi linh hồn ta, hãy thức dậy!

Hỡi đàn lia và hạc cầm, hãy trỗi lên!

Tôi sẽ thức dậy từ lúc bình minh để ca ngợi Ngài!

9 Chúa ôi, con sẽ cảm tạ Ngài giữa mọi người;

Con sẽ hát ca tôn ngợi Ngài giữa các dân,

10 Vì tình thương của Ngài cao đến tận trời,

Ðức thành tín của Ngài vượt quá các tầng mây.

11 Ðức Chúa Trời ôi, nguyện Ngài được tôn cao trên các tầng trời!

Nguyện vinh hiển Ngài trỗi cao trên khắp đất!

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu