Thi Thiên: Chương 52

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB19C052)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Hỡi người mạnh dạn, sao ngươi tự khoe về sự dữ? Sự nhân từ của Đức Chúa Trời còn mãi mãi.
2. Lưỡi ngươi toan sự tà ác và làm điều giả dối, Khác nào dao-cạo bén.
3. Ngươi chuộng điều dữ hơn là điều lành, Thích sự nói dối hơn là nói sự công bình.
4. Hỡi lưỡi dối trá, Ngươi ưa mến các lời tàn hại.
5. Đức Chúa Trời cũng sẽ phá hại ngươi đời đời; Ngài sẽ bắt ngươi, rứt ngươi khỏi trại ngươi, Và nhổ ngươi khỏi đất kẻ sống.
6. Người công bình sẽ thấy, bèn bắt sợ, Và cười người, mà rằng:
7. Kìa, là người không nhờ Đức Chúa Trời làm sức lực mình, Song nhờ cậy nơi sự giàu có hiếm hiệm mình. Làm cho mình vững bền trong sự ác mình!
8. Còn tôi khác nào cây ô-li-ve xanh tươi trong nhà Đức Chúa Trời; Tôi nhờ cậy nơi lòng nhân từ của Đức Chúa Trời đến đời đời vô cùng.
9. Tôi sẽ cảm tạ Chúa đời đời, vì Ngài đã làm việc đó: Tôi sẽ trông cậy nơi danh Chúa Trước mặt các người thánh của Chúa, vì điều đó là tốt lành.

Bản Dịch 2011

Sự Phô Trương của Kẻ Ác Chỉ Là Phù Phiếm

Cho Trưởng Ban Nhạc

Giáo huấn ca của Ða-vít

Cảm tác khi Ðô-ê người Ê-đôm đến nói với Sau-lơ,

“Ða-vít đã vào nhà của A-hi-mê-léc.”

1 Hỡi kẻ có quyền lực, sao ngươi lại phô trương tính độc ác?

Đức nhân từ của Ðức Chúa Trời hằng còn mãi mãi.

2 Hỡi kẻ gian dối, lưỡi ngươi bàn tính việc hại người;

Lưỡi ngươi quả là một lưỡi dao cạo sắc bén.

3 Ngươi yêu mến gian ác hơn thánh thiện,

Thích nói dối hơn nói thật. (Sê-la)

4 Ngươi quả yêu mến mọi lời gây nên hủy diệt,

Hỡi lưỡi dối trá!

5 Chắc chắn Ðức Chúa Trời sẽ tiêu diệt ngươi vĩnh viễn;

Ngài sẽ dứt bỏ ngươi;

Ngài sẽ nhổ ngươi ra khỏi nhà ngươi;

Ngài sẽ bứng ngươi ra khỏi đất của người sống. (Sê-la)

6 Bấy giờ người ngay lành sẽ thấy và phát sợ;

Người ấy sẽ cười chê nó mà rằng,

7 “Kìa là kẻ không nhờ cậy Ðức Chúa Trời làm nơi nương náu mình,

Nhưng cậy vào tiền tài của cải mình,

Và ỷ vào khả năng tiêu diệt đối thủ của mình.”

8 Còn tôi, tôi như cây ô-liu xanh tươi trong nhà Ðức Chúa Trời;

Tôi tin cậy lòng thương xót của Ðức Chúa Trời đời đời mãi mãi.

9 Con sẽ cảm tạ Ngài cho đến đời đời về những gì Ngài đã làm;

Con sẽ đặt hy vọng vào danh Ngài, vì đó là điều tốt đẹp trước mặt những người thánh của Ngài.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu