Thi Thiên: Chương 51

Từ Thư Viện Tin Lành
(đổi hướng từ KTB19C051)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Cho Trưởng Ban Nhạc - Thơ của Ða-vít - Viết lúc Tiên Tri Na-than đến gặp ông, sau khi ông đã đến cùng Bát-sê-ba

1. Đức Chúa Trời ôi! Xin thương xót con tùy theo tình thương của Ngài. Xin xóa những vi phạm của con tùy theo sự nhân từ của Ngài. 2. Xin rửa con thật sạch khỏi sự gian ác của con, và thanh tẩy con khỏi tội lỗi của con. 3. Bởi vì con nhận biết các vi phạm của con; tội lỗi của con luôn ở trước mặt con. 4. Con đã phạm tội cùng Ngài, chỉ với một mình Ngài. Con đã làm điều ác trước mặt Ngài; vì vậy Ngài công chính khi phán quyết, và chính đáng khi xét xử.

5. Hãy xem, con đã gian ác từ khi được sinh ra; con đã tội lỗi từ khi được hoài thai trong lòng mẹ. 6. Hãy xem, Ngài muốn sự chân thật từ bên trong; Ngài đã làm cho con thấu hiểu sự khôn ngoan tại trong nơi sâu thẳm. 7. Xin dùng nhánh bài hương thanh lọc con, để con được sạch; xin hãy tẩy rửa con, để con trở nên trắng hơn tuyết. 8. Xin cho con nghe được tiếng hớn hở và reo vui. Xin cho những xương cốt mà Ngài đã bẻ gãy được hoan lạc. 9. Xin Ngài ngoảnh mặt khỏi những tội lỗi của con, và bôi xóa tất cả những gian ác của con.

10. Đức Chúa Trời ôi! Xin dựng nên trong con một tấm lòng trong sạch, và làm mới lại trong con một tâm linh ngay thẳng. 11. Xin đừng đuổi con xa khỏi mặt Ngài; xin đừng cất Thánh Linh của Ngài khỏi con. 12. Xin phục hồi cho con niềm vui về sự cứu rỗi của Ngài, và lấy tinh thần khoan dung mà nâng đỡ con. 13. Ðể con sẽ dạy cho những người vi phạm biết đường lối của Ngài, và tội nhân sẽ trở về cùng Ngài.

14. Đức Chúa Trời ôi! Xin giải cứu con khỏi tội làm đổ huyết. Đức Chúa Trời cứu rỗi của con! Lưỡi con sẽ ca ngợi sự công chính của Ngài. 15. Chúa ôi! Xin mở các môi của con thì miệng của con sẽ truyền ra sự tôn ngợi Ngài. 16. Bởi vì Ngài không vui thích sinh tế, nếu không con đã dâng. Ngài cũng không thích tế lễ thiêu. 17. Sinh tế đẹp lòng Đức Chúa Trời đó là một tâm linh tan vỡ. Đức Chúa Trời ôi! Ngài không xem thường một tấm lòng ăn năn tan vỡ.

18. Bởi ân huệ tốt đẹp của Ngài, nguyện Ngài làm điều tốt cho Si-ôn. Nguyện các bức tường của Giê-ru-sa-lem được xây dựng. 19. Và rồi Ngài sẽ vui lòng về các tế lễ công chính, tức là tế lễ thiêu và tế lễ toàn thiêu. Và rồi những bò đực sẽ được dâng trên bàn thờ của Ngài.

Bản Dịch 1925

1. Đức Chúa Trời ôi! xin hãy thương xót tôi tùy lòng nhân từ của Chúa; Xin hãy xóa các sự vi phạm tôi theo sự từ bi rất lớn của Chúa.
2. Xin hãy rửa tôi cho sạch hết trọi gian ác, Và làm tôi được thanh khiết về tội lỗi tôi.
3. Vì tôi nhận biết các sự vi phạm tôi, Tội lỗi tôi hằng ở trước mặt tôi.
4. Tôi đã phạm tội cùng Chúa, chỉ cùng một mình Chúa thôi, Và làm điều ác trước mặt Chúa; Hầu cho Chúa được xưng công bình khi Chúa phán, Và được thanh sạch khi Chúa xét đoán.
5. Kìa, tôi sanh ra trong sự gian ác, Mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi.
6. Nầy, Chúa muốn sự chân thật nơi bề trong; Chúa sẽ làm cho tôi được biết sự khôn ngoan trong nơi bí mật của lòng tôi.
7. Xin hãy lấy chùm kinh giới tẩy sạch tội lỗi tôi, thì tôi sẽ được tinh sạch; Cầu Chúa hãy rửa tôi, thì tôi sẽ nên trắng hơn tuyết,
8. Hãy cho tôi nghe sự vui vẻ mừng rỡ, Để các xương cốt mà Chúa đã bẻ gãy được khoái lạc.
9. Xin Chúa ngảnh mặt khỏi các tội lỗi tôi, Và xóa hết thảy sự gian ác tôi.
10. Đức Chúa Trời ôi! xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch, Và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng.
11. Xin chớ từ bỏ tôi khỏi trước mặt Chúa, Cũng đừng cất khỏi tôi Thánh Linh Chúa.
12. Xin hãy ban lại cho tôi sự vui vẻ về sự cứu rỗi của Chúa, Dùng thần linh sẵn lòng mà nâng đỡ tôi.
13. Bấy giờ tôi sẽ dạy đường lối Chúa cho kẻ vi phạm, Và kẻ có tội sẽ trở về cùng Chúa.
14. Hỡi Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi, Xin giải tôi khỏi tội làm đổ huyết, Thì lưỡi tôi sẽ hát ngợi khen sự công bình của Chúa.
15. Chúa ơn, xin mở môi tôi, Rồi miệng tôi sẽ truyền ra sự ngợi khen Chúa.
16. Vì Chúa không ưa thích của lễ, bằng vậy, tôi chắc đã dâng; Của lễ thiêu cũng không đẹp lòng Chúa:
17. Của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là tâm thần đau thương: Đức Chúa Trời ôi! lòng đau thương thống hối Chúa không khinh dể đâu.
18. Cầu xin Chúa hãy làm lành cho Si-ôn tùy ý tốt Ngài; Hãy xây cất các vách tường của Giê-ru-sa-lem.
19. Bấy giờ Chúa sẽ ưa thích các của lễ công bình, Của lễ thiêu, và các con sinh dâng trọn; Bấy giờ người ta sẽ dâng bò đực trên bàn thờ của Chúa.

Bản Dịch 2011

Cầu Xin CHÚA Tha Thứ

Lời Cầu Nguyện của Người Thật Lòng Ăn Năn Sám Hối

Thơ của Ða-vít

Cho Trưởng Ban Nhạc

Cảm tác khi Tiên Tri Na-than đến gặp ông,

sau khi ông đã phạm tội với bà Bát-sê-ba

1 Ðức Chúa Trời ôi, xin thương xót con theo tình thương của Ngài;

Xin xóa bỏ các vi phạm con theo lòng thương xót lớn lao của Ngài.

2 Xin rửa sạch con khỏi mọi gian ác của con;

Xin tẩy sạch con khỏi mọi tội lỗi của con,

3 Vì con nhận biết các vi phạm con;

Tội lỗi con hằng ở trước mặt con.

4 Con đã phạm tội đối với Ngài và chỉ đối với Ngài mà thôi;

Con đã làm điều ác trước mặt Ngài;

Vì thế Ngài thật đúng khi Ngài phán xét;

Khi Ngài tuyên án, con không thể trách Ngài được.

5 Kìa, vừa mới sinh ra, con đã là người có tội;

Con đã là tội nhân từ lúc con được thụ thai trong lòng mẹ con.

6 Kìa, Ngài muốn sự thật trong đáy lòng con;

Trong nơi sâu thẳm nhất của tâm hồn, Ngài dạy con biết lẽ khôn ngoan.

7 Xin dùng nhánh bài hương tẩy rửa con, để con được sạch;

Xin thanh tẩy con, để con trở nên trắng hơn tuyết.

8 Xin cho con được hưởng niềm vui và niềm hoan hỉ của người được tha thứ,

Ðể các xương con đã bị Ngài bẻ gãy được vui mừng.

9 Xin che mặt Ngài để khỏi nhìn thấy các tội lỗi con,

Xin xóa sạch mọi gian ác của con.

10 Ðức Chúa Trời ôi, xin dựng nên trong con một lòng trong sạch,

Và làm mới lại trong con một tâm linh ngay thẳng.

11 Xin đừng quăng con ra khỏi thánh nhan Ngài;

Xin đừng cất Ðức Thánh Linh của Ngài khỏi con.

12 Xin khôi phục cho con niềm vui của ơn cứu rỗi Ngài;

Và xin giữ con luôn có tinh thần đầu phục,

13 Ðể con sẽ chỉ cho những ai vi phạm biết đường lối Ngài,

Rồi những kẻ tội lỗi sẽ quay về với Ngài.

14 Ðức Chúa Trời ôi, xin giải cứu con khỏi tội làm đổ máu,

Lạy Ðức Chúa Trời, Ðấng Giải Cứu của con,

Ðể lưỡi con sẽ vui mừng ca ngợi ơn cứu rỗi của Ngài.

15 CHÚA ôi, xin mở môi con,

Ðể miệng con truyền ra những lời ca tụng Ngài,

16 Vì Ngài không vui thích của tế lễ,

Bởi nếu Ngài thích, con đã dâng rồi;

Dù con dâng của lễ thiêu, Ngài cũng chẳng vui lòng.

17 Của lễ đẹp lòng Ðức Chúa Trời là một tâm linh tan vỡ;

Ðức Chúa Trời ôi, một tấm lòng tan vỡ và thống hối Ngài sẽ chẳng khinh thường.

18 Cầu xin Ngài làm điều tốt cho Si-ôn theo ý tốt của Ngài;

Cầu xin Ngài dựng lại các tường thành của Giê-ru-sa-lem.

19 Bấy giờ Ngài sẽ vui lòng về các của lễ dâng lên để được xưng công chính,

Tức các của lễ thiêu và các của lễ toàn thiêu;

Rồi các bò đực tơ sẽ được hiến dâng trên bàn thờ Ngài.

Tài Liệu