Thi Thiên: Chương 50

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB19C050)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Đấng quyền năng, là Đức Chúa Trời, là Đức Giê-hô-va, đã phán, và gọi thiên hạ Từ hướng mặt trời mọc cho đến hướng mặt trời lặn.
2. Từ Si-ôn tốt đẹp toàn vẹn, Đức Chúa Trời đã sáng chói ra.
3. Đức Chúa Trời chúng tôi đến, không nín lặng đâu. Trước mặt Ngài có đám lửa cháy thiêu, Chung quanh Ngài một trận bão dữ dội.
4. Ngài kêu các từng trời trên cao, Và đất ở dưới đặng đoán xét dân sự Ngài:
5. Hãy nhóm lại cùng ta các người thánh ta, Là những người đã dùng của tế lễ lập giao ước cùng ta.
6. Các từng trời sẽ rao truyền sự công bình Ngài, Vì chính Đức Chúa Trời là quan xét.
7. Hỡi dân ta, hãy nghe, ta sẽ nói: Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy nghe, ta sẽ làm chứng nghịch ngươi: Ta là Đức Chúa Trời, tức là Đức Chúa Trời ngươi.
8. Ta sẽ chẳng trách ngươi vì cớ các của tế lễ ngươi, Cũng chẳng quở ngươi tại vì những của lễ thiêu hằng ở trước mặt ta.
9. Ta sẽ không bắt bò đực nơi nhà ngươi, Cũng chẳng lấy dê đực trong bầy ngươi;
10. Vì hết thảy thú rừng đều thuộc về ta, Các bầy súc vật tại trên ngàn núi cũng vậy.
11. Ta biết hết các chim của núi, Mọi vật hay động trong đồng ruộng thuộc về ta.
12. Nếu ta đói, ta chẳng nói cho ngươi hay; Vì thế gian và muôn vật ở trong, đều thuộc về ta.
13. Ta há ăn thịt bò đực, Hay là uống huyết dê đực sao!
14. Hãy dâng sự cảm tạ làm của lễ cho Đức Chúa Trời, Và trả sự hứa nguyện ngươi cho Đấng Chí cao;
15. Trong ngày gian truân hãy kêu cầu cùng ta: Ta sẽ giải cứu ngươi, và ngươi sẽ ngợi khen ta.
16. Nhưng Đức Chúa Trời phán cùng kẻ ác rằng: Nhân sao ngươi thuật lại các luật lệ ta? Vì cớ gì miệng ngươi nói về sự giao ước ta?
17. Thật ngươi ghét sự sửa dạy, Bỏ sau lưng ngươi các lời phán ta.
18. Khi ngươi thấy kẻ ăn trộm, bèn ưng lòng hiệp với họ, Ngươi đã chia phần cùng kẻ ngoại tình.
19. Ngươi thả miệng mình nói xấu, Buông lưỡi mình thêu dệt sự dối gạt.
20. Ngươi ngồi nói chuyện hành anh em ngươi, Gièm chê con trai của mẹ ngươi.
21. Đó là điều ngươi đã làm, còn ta nín lặng; Ngươi tưởng rằng ta thật y như ngươi; Nhưng ta sẽ trách phạt ngươi, trương các điều đó ra trước mặt ngươi.
22. Vậy, hỡi các người quên Đức Chúa Trời, khá suy xét điều đó, Kẻo ta xé nát ngươi, không ai giải cứu chăng.
23. Kẻ nào dâng sự cảm tạ làm của lễ, tôn vinh ta; Còn người nào đi theo đường ngay thẳng, Ta sẽ cho thấy sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời.

Bản Dịch 2011

Ðức Chúa Trời Ðoán Xét Tuyển Dân của Ngài

Thơ của A-sáp

1 Ðấng Toàn Năng, Ðức Chúa Trời, CHÚA, phán dạy;

Ngài triệu tập mọi người trên đất, từ đông chí tây về.

2 Từ Si-ôn, nơi toàn bích,

Ðức Chúa Trời tỏa rạng hào quang.

3 Nguyện Ðức Chúa Trời chúng ta ngự đến;

Nguyện Ngài sẽ không yên lặng mãi;

Lửa cháy hừng hực trước mặt Ngài,

Cuồng phong bão tố quay cuồng chung quanh Ngài.

4 Ngài sẽ gọi trời cao và đất thấp đến,

Ðể Ngài đoán xét con dân Ngài:

5 “Hãy nhóm hiệp các thánh đồ của Ta lại cho Ta,

Ấy là những kẻ đã lập giao ước với Ta bằng con vật hiến tế.”

6 Rồi các tầng trời rao truyền công lý của Ngài,

Vì chính Ðức Chúa Trời là Vị Thẩm Phán. (Sê-la)

7 “Hỡi dân Ta, hãy lắng nghe, vì Ta sẽ phán;

Hỡi I-sơ-ra-ên, Ta sẽ đưa ra chứng cớ nghịch lại ngươi;

Ta là Ðức Chúa Trời, Thần của ngươi.

8 Ta không trách ngươi vì các con vật hiến tế ngươi dâng;

Các của lễ thiêu của ngươi hằng ở trước mặt Ta.

9 Thật ra Ta không cần bò đực tơ trong nhà ngươi;

Ta cũng không muốn các dê đực trong chuồng ngươi;

10 Vì mọi thú vật trên rừng đều thuộc về Ta,

Mọi đàn súc vật trên muôn ngàn đồi núi cũng là của Ta.

11 Ta biết tất cả các loài chim trên rừng trên núi;

Mọi loài vật biết di động ngoài đồng đều cũng thuộc về Ta.

12 Ví thử Ta đói, Ta cũng không cần phải nói cho ngươi biết,

Vì thế gian và mọi vật trong đó là của Ta.

13 Ta có ăn thịt các bò đực chăng?

Hay Ta có uống huyết các dê đực chăng?

14 Hãy dâng lên Ðức Chúa Trời của lễ do lòng biết ơn,

Và trả xong cho Ðấng Tối Cao những gì ngươi đã thệ nguyện.

15 Trong ngày nguy nan hãy kêu cầu Ta;

Ta sẽ giải cứu ngươi, và ngươi sẽ tôn vinh Ta.”

16 Nhưng đối với những kẻ gian ác, Ðức Chúa Trời phán,

“Ngươi có tư cách gì mà nói đến luật lệ Ta,

Và dùng miệng mình để nhắc đến giao ước Ta?

17 Vì ngươi luôn ghét sự giáo huấn;

Ngươi đã vứt bỏ những lời Ta ra đằng sau ngươi.

18 Khi ngươi thấy kẻ trộm cắp, ngươi đồng lòng với nó;

Ngươi hiệp chung cùng những kẻ gian dâm.

19 Ngươi dùng miệng ngươi nói ra những lời ác hại,

Dùng lưỡi ngươi phát ra những lời dối trá gạt người.

20 Ngươi ngồi nói hành anh chị em ngươi;

Ngươi nói xấu con của mẹ ngươi.

21 Ngươi đã làm những điều ấy, nhưng Ta vẫn yên lặng;

Ngươi tưởng rằng Ta cũng như ngươi sao?

Này, bây giờ Ta khiển trách ngươi,

Và trưng những điều đó ra trước mắt ngươi từng việc một.

22 Này, hỡi những kẻ quên Ðức Chúa Trời, khá suy nghĩ điều ấy,

Kẻo Ta xé ngươi ra từng mảnh và không ai cứu được ngươi.

23 Kẻ nào dâng của lễ do lòng biết ơn là người biết tôn kính Ta;

Ai cứ đi trong đường ngay lành, Ta sẽ chỉ cho ơn cứu rỗi của Ðức Chúa Trời.”

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu