Thi Thiên: Chương 48

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB19C048)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Đức Giê-hô-va là lớn, rất đáng được ngợi khen Trong thành của Đức Chúa Trời chúng ta, và tại trên núi thánh Ngài.
2. Núi Si-ôn đẹp đẽ nổi lên về phía bắc, là kinh đô của Vua cao cả, Và là sự vui vẻ của cả thế gian.
3. Trong những đền các thành ấy, Đức Chúa Trời đã tỏ mình ra Như một nơi nương náu.
4. Vì kìa, các vua đã hẹn hò, Cùng nhau đi qua.
5. Họ thấy đến, bèn sửng sờ, Bối rối, rồi mau mau chạy trốn.
6. Tại nơi đó sự run rẩy áp hãm họ. Họ bị đau đớn khác nào đàn bà sanh đẻ.
7. Chúa dùng ngọn gió đông Đánh bể các tầu Ta-rê-si.
8. Điều chúng tôi có nghe nói, thì đã thấy Trong thành của Đức Giê-hô-va vạn quân, Tức là trong thành của Đức Chúa Trời chúng tôi: Đức Chúa Trời lập thành ấy vững chắc đời đời.
9. Hỡi Đức Chúa Trời, tại giữa đền thờ Chúa, Chúng tôi có tưởng đến sự nhân từ của Chúa.
10. Hỡi Đức Chúa Trời, danh Chúa thể nào, Thì sự ngợi khen Chúa thể ấy cho đến các đầu cùng trái đất; Tay hữu Chúa đầy dẫy sự công bình.
11. Vì cớ sự đoán xét của Chúa, Nguyện núi Si-ôn vui vẻ, Các con gái Giu-đa mừng rỡ.
12. Hãy đi xung quanh Si-ôn, hãy dạo vòng thành, Đếm các ngọn tháp nó;
13. Hãy chăm xem các đồn lũy, Xem xét các đền nó, Hầu cho các ngươi thuật lại cho dòng dõi sẽ đến.
14. Vì Đức Chúa Trời nầy là Đức Chúa Trời chúng tôi đến đời đời vô cùng; Ngài sẽ dẫn chúng tôi cho đến kỳ chết.

Bản Dịch 2011

Vẻ Ðẹp và Vinh Hiển của Si-ôn

Một thánh thi do con cháu Cô-ra cảm tác

1 CHÚA thật vĩ đại thay!

Ngài đáng được ca ngợi hết lòng trong thành của Ðức Chúa Trời chúng ta, trên núi thánh của Ngài.

2 Núi Si-ôn nổi bật ở phương bắc thật đẹp đẽ thay;

Ðó là niềm vui của cả thế giới, là kinh đô của Vua cao cả.

3 Ðức Chúa Trời hiện diện trong các chiến lũy của thành;

Ngài được thiên hạ biết rằng chính Ngài là đồn lũy của thành.

4 Vì kìa, các vua nhóm nhau lại,

Ðể cùng nhau tấn công thành;

5 Nhưng vừa khi thấy nó, họ đều kinh ngạc;

Họ hoảng kinh và cùng nhau chạy trốn.

6 Nỗi kinh hoàng phủ lấy họ;

Họ đau đớn như sản phụ sắp lâm bồn.

7 Ngài đập tan họ,

Như nhọn gió đông đập vỡ những tàu lớn đến từ Tạt-si.

8 Chúng ta đã nghe nói thể nào thì chúng ta đã thấy thể ấy trong thành của CHÚA các đạo quân, tức trong thành của Ðức Chúa Trời chúng ta:

Ðức Chúa Trời sẽ lập cho thành vững bền đời đời. (Sê-la)

9 Ðức Chúa Trời ôi, chúng con suy gẫm về tình yêu của Ngài trong đền thờ Ngài.

10 Ðức Chúa Trời ôi, thật như danh Ngài thể nào,

Sự ca ngợi Ngài khắp tận cùng trái đất cũng thể ấy;

Trong tay phải Ngài quả có đầy công lý.

11 Nguyện Núi Si-ôn vui mừng;

Nguyện các thành của Giu-đa vui vẻ,

Vì sự phán xét của Ngài.

12 Hãy đi vòng quanh Si-ôn.

Hãy đi chung quanh thành ấy.

Hãy đếm các tháp canh của nó.

13 Hãy để ý đến các chiến lũy của nó;

Hãy ngắm xem các cung điện của nó;

Ðể bạn có thể nói lại cho thế hệ mai sau.

14 Vì Ðức Chúa Trời là Ðấng đã làm như vậy đó.

Ngài là Thần của chúng ta đến đời đời vô cùng.

Ngài sẽ dẫn dắt chúng ta cho đến khi chúng ta qua đời.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu