Thi Thiên: Chương 47

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB19C047)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Hỡi các dân, hãy vỗ tay; Hãy lấy tiếng thắng trận mà reo mừng cho Đức Chúa Trời.
2. Vì Đức Giê-hô-va Chí cao thật đáng kinh; Ngài là Vua lớn trên cả trái đất.
3. Ngài khiến các dân suy phục chúng tôi, Và là các nước phục dưới chân chúng tôi.
4. Ngài chọn cơ nghiệp cho chúng tôi, Là sự vinh hiển của Gia-cốp mà Ngài yêu mến.
5. Đức Chúa Trời ngự lên có tiếng reo mừng, Đức Giê-hô-va thăng lên có tiếng kèn thổi.
6. Hãy hát ngợi khen Đức Chúa Trời, khá hát đi; Hãy hát ngợi khen Vua chúng tôi, khá hát đi;
7. Vì Đức Chúa Trời là Vua của cả trái đất; Hãy hát ngợi khen cách thông hiểu.
8. Đức Chúa Trời cai trị các nước, Đức Chúa Trời ngự ngôi thánh Ngài.
9. Vua các dân đều nhóm nhau lại Đặng làm dân Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham; Vì các khiên của đất đều thuộc về Đức Chúa Trời; Ngài được tôn chí cao.

Bản Dịch 2011

Ðức Chúa Trời Là Vua của Thế Giới

Thơ của con cháu Cô-ra

Cho Trưởng Ban Nhạc

1 Hãy vỗ tay, hỡi mọi người!

Hãy lớn tiếng reo mừng ca ngợi Ðức Chúa Trời!

2 Vì CHÚA, Ðấng Tối Cao, thật đáng kính sợ.

Ngài là Vua cao cả trên toàn thế giới.

3 Ngài làm cho các dân bị khuất phục dưới chúng tôi,

Và các nước ở dưới chân chúng tôi.

4 Ngài chọn cơ nghiệp cho chúng tôi,

Vinh hiển của Gia-cốp, người Ngài yêu mến. (Sê-la)

5 Ðức Chúa Trời ngự lên giữa tiếng reo mừng;

CHÚA ngự lên giữa tiếng kèn trỗi lên vang lừng.

6 Hãy ca ngợi Ðức Chúa Trời; khá hát lên những bài chúc tụng;

Hãy ca ngợi Vua chúng ta; khá hát lên những bài chúc tụng,

7 Vì Ðức Chúa Trời là Vua của toàn thế giới;

Hãy ca ngợi Ngài bằng những bài thánh thi chúc tụng.

8 Ðức Chúa Trời trị vì trên các dân các nước;

Ðức Chúa Trời ngự trên ngôi thánh của Ngài.

9 Các lãnh tụ thế giới họp nhau lại làm dân của Ðức Chúa Trời của Áp-ra-ham,

Bởi vì các thủ lãnh trên thế gian đều thuộc về Ðức Chúa Trời.

Ngài được tôn chí cao!

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu