Thi Thiên: Chương 45

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB19C045)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Lòng tôi đầy tràn những lời tốt; Tôi nói điều tôi vịnh cho vua; Lưỡi tôi như ngòi viết của văn sĩ có tài.
2. Ngài xinh đẹp hơn hết thảy con trai loài người; Ân điển tràn ra nơi môi Ngài: Vì vậy, Đức Chúa Trời đã ban phước cho Ngài đến đời đời.
3. Hỡi Đấng mạnh dạn, hãy đai gươm nơi hông, Là sự vinh hiển và sự oai nghi của Ngài.
4. Vì cớ sự chân thật, sự hiền từ, và sự công bình, Hãy lấy sự oai nghi Ngài cỡi xe lướt tới cách thắng trận; Tay hữu Ngài sẽ dạy cho Ngài những việc đáng kính.
5. Các mũi tên Ngài bén nhọn, Bắn thấu tim kẻ thù nghịch vua; Các dân đều ngã dưới Ngài.
6. Hỡi Đức Chúa Trời, ngôi Chúa còn mãi đời nọ qua đời kia; Binh quyền nước Chúa là một binh quyền ngay thẳng.
7. Chúa ưa sự công bình, và ghét điều gian ác; Cho nên Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời của Chúa, đã xức dầu cho Chúa Bằng dầu vui vẻ trổi hơn đồng loại Chúa.
8. Các áo xống Ngài bay mùi thơm một dược, trầm hương, và nhục quế; Từ trong đền ngà có tiếng nhạc khí bằng dây làm vui vẻ Ngài.
9. Trong bọn người nữ tôn quí của Ngài có các công chúa; Hoàng hậu đứng bên hữu Ngài, trang sức vàng ô-phia.
10. Hỡi con gái, hãy nghe, hãy suy nghĩ, hãy lắng tai; Khá quên dân sự và nhà cửa cha của con;
11. Thì vua sẽ mộ nhan sắc con; Vì Ngài là chúa con; hãy tôn kính Ngài.
12. Con gái Ty-rơ sẽ đem lễ vật đến, Và những người giàu sang hơn hết trong dân sẽ đến cầu ơn con.
13. Công chúa trong đền được rất vinh hiển; Áo xống nàng đều thêu dệt bằng vàng.
14. Nàng sẽ mặc áo gấm ra mắt vua; Các nữ đồng trinh là bạn đi theo nàng sẽ được đưa đến Ngài.
15. Họ sẽ được dẫn đến có sự vui vẻ và khoái lạc, Mà vào đền vua.
16. Các con trai Ngài sẽ thay cho tổ phụ Ngài; Ngài sẽ lập họ làm quan trưởng trong khắp thế gian.
17. Tôi sẽ làm cho danh Ngài được nhắc lại trong các đời; Vì cớ ấy các dân tộc sẽ cảm tạ Ngài đời đời không thôi.

Bản Dịch 2011

Bài Ca Mừng Hôn Lễ của Vua

Giáo huấn ca của con cháu Cô-ra

Một bản tình ca

Cho Trưởng Ban Nhạc

Theo điệu Sô-san-nim

1 Lòng tôi tràn đầy những ý tưởng cao đẹp;

Tôi xin ngâm cho vua nghe những lời thơ tao nhã;

Lưỡi tôi như ngòi viết của một văn sĩ tài hoa.

2 Ðức vua tuấn tú hơn hẳn các con trai của loài người;

Ân điển thoát ra từ môi người;

Cho nên Ðức Chúa Trời ban phước cho người mãi mãi.

3 Hỡi người dũng mãnh, xin nịt gươm người bên hông;

Xin mặc lấy sự huy hoàng và uy nghi!

4 Vì cớ chân lý, khiêm nhu, và công chính,

Người oai hùng cỡi ngựa ra đi cách hiên ngang;

Nguyện tay phải người thực hiện những việc đáng sợ.

5 Nguyện những mũi tên của người thật bén nhọn,

Ghim thấu vào tim những kẻ thù của người;

Nguyện các dân ngã rạp dưới chân người.

6 Ðức Chúa Trời ôi, nguyện ngôi người còn đời đời vô cùng;

Nguyện vương trượng của người là vương trượng của công lý.

7 Người yêu công chính và ghét gian tà,

Nên Ðức Chúa Trời, Thần của người, đã xức dầu cho người bằng dầu vui mừng để lập người trên các đồng bạn của người.

8 Vương bào của người tỏa ra mùi thơm của mộc dược, trầm hương, và nhục quế;

Trong cung điện bằng ngà, những nhạc khí bằng dây làm cho người vui vẻ.

9 Các công chúa của các vua là những thiếu nữ giữa vòng những người nữ quý phái của người;

Hoàng hậu đứng bên phải người thật diễm lệ trong y phục bằng vàng Ô-phia.

10 Hỡi ái nữ, hãy lắng nghe, hãy chú tâm và nghe cho kỹ:

Hãy quên dân tộc con và nhà cha con,

11 Ðể đức vua sẽ ái mộ nhan sắc của con,

Vì người là chúa của con, con hãy phủ phục trước mặt người.

12 Bấy giờ Ái Nữ của Ty-rơ sẽ đem lễ vật đến cho con;

Những người giàu sang trong dân sẽ đến cầu ơn con.

13 Ái nữ của đức vua thật lộng lẫy trong cung điện của nàng;

Áo nàng được dệt bằng vàng.

14 Khi nàng được đưa đến chầu đức vua, nàng mặc áo thêu nhiều màu tuyệt đẹp;

Các trinh nữ theo hầu nàng cũng được diện kiến đức vua.

15 Họ được đưa đi với lòng vui mừng hớn hở,

Khi họ được vào chầu trong cung điện của đức vua.

16 Các con trai của đức vua sẽ kế vị tổ tiên họ;

Ðức vua lập họ làm những lãnh tụ trên khắp nước.

17 Tôi sẽ làm cho danh người được ghi nhớ trải qua các đời,

Ðể các dân cảm tạ người đời đời mãi mãi.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu