Thi Thiên: Chương 43

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB19C043)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Đức Chúa Trời ôi! xin hãy đoán xét tôi, và binh vực duyên cớ tôi đối cùng một dân vô đạo; Hãy giải cứu tôi khỏi người dối gạt chẳng công bình.
2. Vì, Đức Chúa Trời ôi! Chúa là sức lực tôi; cớ sao Chúa đã từ bỏ tôi? Nhân sao tôi phải ở buồn thảm Vì cớ kẻ thù nghịch hà hiếp tôi?
3. Cầu Chúa phát ánh sáng và sự chân thật của Chúa ra: Nó sẽ dẫn tôi, đưa tôi đến núi thánh và nơi ở của Chúa.
4. Bấy giờ tôi sẽ đi đến bàn thờ Đức Chúa Trời, Tức đến cùng Đức Chúa Trời, là sự rất vui mừng của tôi: Hỡi Chúa, là Đức Chúa Trời tôi, tôi sẽ lấy đàn cầm mà ngợi khen Chúa.
5. Hỡi linh hồn ta, cớ sao ngươi sờn ngã và bồn chồn trong mình ta? Hãy trông cậy nơi Đức Chúa Trời; ta sẽ còn ngợi khen Ngài nữa: Ngài là sự cứu rỗi của mặt ta, và là Đức Chúa Trời ta.

Bản Dịch 2011

Cầu Xin CHÚA Giải Cứu

1 Ðức Chúa Trời ôi, xin minh oan cho con và binh vực duyên cớ con trước một dân vô đạo;

Xin giải cứu con khỏi kẻ gian dối và bất công,

2 Vì Ðức Chúa Trời ôi, Ngài là sức mạnh của con.

Sao Ngài nỡ lìa bỏ con?

Sao con cứ phải than khóc vì bị kẻ thù áp bức mãi thế này?

3 Ôi, xin ban ánh sáng và chân lý của Ngài để dẫn dắt con;

Nguyện chúng dẫn đưa con đến núi thánh của Ngài,

Và đến đền thờ Ngài,

4 Ðể con sẽ đến bàn thờ của Ðức Chúa Trời,

Ðến với Ðức Chúa Trời, niềm vui khôn tả của con,

Ðể con hòa theo tiếng đàn mà ca ngợi Ngài,

Lạy Ðức Chúa Trời, Thần của con.

5 Hỡi linh hồn ta, cớ sao ngươi buồn bã?

Vì sao ngươi than thở trong ta?

Hãy tin cậy Ðức Chúa Trời, vì ta còn phải ca ngợi Ngài,

Ðấng Giải Cứu của ta và Ðức Chúa Trời của ta.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu