Thi Thiên: Chương 41

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB19C041)
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Phước cho người nào đoái đến kẻ khốn cùng! Trong ngày tai họa Đức Giê-hô-va sẽ giải cứu người.
2. Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ người, bảo tồn mạng sống người: Người sẽ được phước trên đất, Và Ngài chắc không phó người cho ý muốn của kẻ thù nghịch người.
3. Đức Giê-hô-va sẽ nâng đỡ người tại trên giường rũ liệt; Trong khi người đau bịnh, Chúa sẽ cải dọn cả giường người.
4. Tôi đã nói: Đức Giê-hô-va ôi! xin thương xót tôi, Chữa lành linh hồn tôi, vì tôi đã phạm tội cùng Ngài.
5. Những kẻ thù nghịch tôi chúc tôi điều ác, mà rằng: Nó sẽ chết chừng nào? Danh nó sẽ diệt khi nào?
6. Nếu có người đến thăm tôi, bèn nói những lời dối trá; lòng nó chứa cho nó gian ác; Rồi nó đi ra ngoài nói lại.
7. Hết thảy những kẻ ghét tôi đều xầm xì nghịch tôi; Chúng nó toan mưu hại tôi:
8. Một thứ bịnh ác dính đeo trên mình nó; Kìa, bây giờ nó nằm rồi, ắt sẽ chẳng hề chỗi dậy nữa.
9. Đến đỗi người bạn thân tôi, Mà lòng tôi tin cậy, và đã ăn bánh tôi, Cũng giơ gót lên nghịch cùng tôi.
10. Đức Giê-hô-va ôi! xin hãy thương xót tôi, và nâng đỡ tôi, Thì tôi sẽ báo trả chúng nó.
11. Nếu kẻ thù nghịch không thắng hơn tôi, Nhờ đó tôi sẽ nhìn biết Chúa đẹp lòng tôi.
12. Song, nhân vì sự thanh liêm tôi, Chúa nâng đỡ tôi, Lập tôi đứng vững ở trước mặt Chúa đời đời.
13. Đáng ngợi khen Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, Từ trước vô cùng cho đến đời đời! A-men, A-men!

Bản Dịch 2011

Lời Cầu Nguyện của Người Bịnh Có Bạn Giả Dối
Thơ của Ða-vít
Cho Trưởng Ban Nhạc
1. Phước cho người nào quan tâm đến kẻ yếu đau khốn khổ.
CHÚA sẽ giải cứu người ấy trong ngày hoạn nạn.
2. CHÚA sẽ bảo vệ người ấy và gìn giữ mạng sống của người ấy;
Người ấy sẽ được ban phước trên đất;
Ngài sẽ không để người ấy bị rơi vào hoàn cảnh kẻ thù của người ấy mong muốn.
3. Khi người ấy nằm trên giường bịnh, CHÚA sẽ bảo vệ người ấy;
Trong cơn đau yếu, Ngài sẽ phục hồi sức khỏe của người ấy.
4. Còn phần tôi, tôi nói rằng, “CHÚA ôi, xin thương xót con;
Xin chữa lành linh hồn con, vì con đã phạm tội đối với Ngài.”
5. Những kẻ thù của con đã trù ẻo con rằng,
“Khi nào nó mới chết, và danh nó sẽ bị tiêu diệt?”
6. Khi vào thăm con, chúng nói những lời chúc giả dối,
Trong khi lòng chúng chất chứa những điều hiểm độc;
Khi bước ra ngoài, chúng nói toạc những điều ấy ra.
7. Tất cả kẻ ghét con thì thầm với nhau chống lại con;
Ðể nghịch lại con, chúng đã thầm thì với nhau rằng,
8. “Một điều dữ đã giáng xuống trên nó rồi;
Bây giờ, nó đã nằm xuống rồi, nó sẽ không dậy được nữa đâu.”
9. Ngay cả bạn thân của con, người con hằng tin cậy,
Người đã ăn bánh của con, cũng đã trở gót chống lại con.
10. Nhưng CHÚA ôi, xin Ngài thương xót con và đỡ con dậy,
Ðể con có dịp báo trả chúng.
11. Nhờ đó, con sẽ biết rằng Ngài vẫn còn hài lòng về con,
Vì kẻ thù của con vẫn chưa thắng hơn con.
12. Về phần con, xin Ngài giữ con trong sự thành toàn của con;
Xin để con ở trước thánh nhan Ngài mãi mãi.
13. Chúc tụng CHÚA, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên,
Từ vô cực quá khứ đến vô cực tương lai.
A-men và A-men.

Tài Liệu