Thi Thiên: Chương 36

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB19C036)
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Sự vi phạm của kẻ ác nói trong lòng tôi rằng: Chẳng có sự kính sợ Đức Chúa Trời ở trước mắt nó.
2. Vì nó tự khoe mình Rằng tội ác mình sẽ chẳng lộ ra, và sẽ không bị ghét.
3. Các lời miệng nó là gian ác và dối gạt; Nó đã thôi ở khôn ngoan, và bỏ làm lành.
4. Nó toan ác tại trên giường nó; Nó đứng trên con đường chẳng thiện, Nó cũng không gớm ghiếc sự dữ.
5. Hỡi Đức Giê-hô-va, sự nhân từ Ngài ở trên các từng trời; Sự thành tín Ngài đến tận các mây.
6. Sự công bình Chúa giống như núi Đức Chúa Trời; Sự đoán xét Chúa khác nào vực rất sâu. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài bảo tồn loài người và thú vật.
7. Hỡi Đức Chúa Trời, sự nhân từ Chúa quí biết bao! Con cái loài người nương náu mình dưới bóng cánh của Chúa.
8. Họ nhờ sự dư dật của nhà Chúa mà được thỏa nguyện; Chúa sẽ cho họ uống nước sông phước lạc của Chúa.
9. Vì nguồn sự sống ở nơi Chúa; Trong ánh sáng Chúa chúng tôi thấy sự sáng.
10. Cầu Chúa cứ làm ơn cho những người biết Chúa, Và ban sự công bình Chúa cho mọi người có lòng ngay thẳng.
11. Xin chớ để chân kẻ kiêu ngạo theo kịp tôi, Cũng đừng cho tay kẻ ác xô đuổi tôi xa.
12. Tại nơi ấy kẻ làm ác sa ngã; Chúng nó bị xô nhào, không thể chỗi dậy được.

Bản Dịch 2011

Sự Gian Ác của Loài Người và Lòng Tốt của CHÚA
Thơ của Ða-vít tôi tớ CHÚA
Cho Trưởng Ban Nhạc
1. Lòng tôi nói cho tôi biết về khuynh hướng ưa phạm tội của kẻ ác rằng,
Theo quan điểm của nó, người ta chẳng cần phải kính sợ Ðức Chúa Trời gì cả;
2. Vì theo nhận định của nó, nó nghĩ rằng tội ác của nó sẽ không bao giờ bị lộ ra,
Và như vậy, nó sẽ không bị ai ghét.
3. Những lời từ miệng nó nói ra thật là độc địa và giả dối;
Nó đã ngưng cư xử khôn ngoan và thôi làm điều lương thiện.
4. Khi nằm trên giường, nó toan tính toàn chuyện ác đức hại người;
Nó sắp đặt cho nó một con đường bất hảo;
Nó chẳng gớm ghê điều ác độc gian tà.
5. CHÚA ôi, tình thương của Ngài vươn cao đến tận trời;
Ðức thành tín của Ngài vượt quá các tầng mây.
6. Ðức công chính của Ngài như núi non hùng vĩ;
Công lý của Ngài thăm thẳm tựa vực sâu.
CHÚA ôi, Ngài đã bảo tồn loài người lẫn loài thú.
7. Ðức Chúa Trời ôi, tình thương của Ngài thật quý báu thay!
Con cái loài người nương náu mình dưới bóng của cánh Ngài.
8. Nhờ sự đầy dẫy của nhà Ngài họ được no nê;
Ngài sẽ cho họ uống nước từ dòng sông phước lạc của Ngài.
9. Vì nguồn sự sống từ nơi Ngài mà ra;
Nhờ chân quang của Ngài chúng con được khai minh.
10. Ôi, xin tiếp tục ban tình thương của Ngài cho những người biết Ngài,
Và lẽ công chính của Ngài cho những người có lòng ngay thật.
11. Nguyện chân của kẻ kiêu ngạo sẽ chẳng đến gần con;
Nguyện tay của kẻ gian ác sẽ chẳng điều khiển con.
12. Kìa những kẻ làm ác đã ngã dài tại nơi chúng đứng;
Chúng đã bị lật đổ và chẳng đứng dậy được nữa.

Tài Liệu