Thi Thiên: Chương 34

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB19C034)
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Tôi sẽ chúc tụng Đức Giê-hô-va luôn luôn, Sự khen ngợi Ngài hằng ở nơi miệng tôi.
2. Linh hồn tôi sẽ khoe mình về Đức Giê-hô-va, Những người hiền từ sẽ nghe, và vui mừng.
3. Hãy cùng tôi tôn trọng Đức Giê-hô-va, Chúng ta hãy cùng nhau tôn cao danh của Ngài.
4. Tôi đã tìm cầu Đức Giê-hô-va, Ngài đáp lại tôi, Giải cứu tôi khỏi các đều sợ hãi.
5. Chúng ngửa trông Chúa thì được chói-sáng, Mặt họ chẳng hề bị hổ thẹn.
6. Kẻ khốn cùng nầy có kêu cầu, Đức Giê-hô-va bèn nhậm lời người, Giải cứu người khỏi các điều gian truân.
7. Thiên sứ Đức Giê-hô-va đóng lại chung quanh những kẻ kính sợ Ngài, Và giải cứu họ.
8. Khá nếm thử xem Đức Giê-hô-va tốt lành dường bao! Phước cho người nào nương náu mình nơi Ngài!
9. Hỡi các thánh của Đức Giê-hô-va, hãy kính sợ Ngài; Vì kẻ nào kính sợ Ngài chẳng thiếu thốn gì hết.
10. Sư tử tơ bị thiếu kém, và đói; Nhưng người nào tìm cầu Đức Giê-hô-va sẽ chẳng thiếu của tốt gì.
11. Hỡi các con, hãy đến nghe ta; Ta sẽ dạy các con sự kính sợ Đức Giê-hô-va.
12. Ai là người ưa thích sự sống, và mến ngày lâu dài để hưởng phước lành?
13. Khá giữ lưỡi mình khỏi lời ác, Và môi mình khỏi nói sự dối gạt.
14. Hãy tránh sự ác, và làm điều lành, Hãy tìm kiếm sự hòa bình, và đeo đuổi sự ấy.
15. Mắt Đức Giê-hô-va đoái xem người công bình, Lỗ tai Ngài nghe tiếng kêu cầu của họ.
16. Mặt Đức Giê-hô-va làm nghịch cùng kẻ làm ác, Đặng diệt kỷ niệm chúng nó khỏi đất.
17. Người công bình kêu cầu, Đức Giê-hô-va bèn nghe, Và giải cứu người khỏi các sự gian truân.
18. Đức Giê-hô-va ở gần những người có lòng đau thương, Và cứu kẻ nào có tâm hồn thống-hối.
19. Người công bình bị nhiều tai họa, Nhưng Đức Giê-hô-va cứu người khỏi hết.
20. Ngài giữ hết thảy xương cốt người, Chẳng một cái nào bị gãy.
21. Sự dữ sẽ giết kẻ ác; Những kẻ ghét người công bình sẽ bị định tội.
22. Đức Giê-hô-va chuộc linh hồn của kẻ tôi tớ Ngài; Phàm ai nương náu mình nơi Ngài ắt không bị định tội.

Bản Dịch 2011

CHÚA Là Ðấng Giải Cứu
Thơ của Ða-vít
Cảm tác khi ông giả điên trước mặt A-bi-mê-léc. Vua ấy đuổi ông đi, và ông đã thoát chết.
1. Tôi sẽ chúc tụng CHÚA luôn luôn;
Lời ca tụng Ngài hằng ở nơi miệng tôi.
2. Linh hồn tôi hân hoan trong CHÚA;
Những người khốn khổ sẽ nghe và có cớ để vui mừng.
3. Ôi, hãy cùng tôi tôn ngợi CHÚA,
Chúng ta hãy cùng nhau tôn cao danh Ngài.
4. Tôi đã tìm cầu CHÚA, và Ngài đã đáp lời tôi;
Ngài đã giải thoát tôi khỏi mọi điều tôi sợ hãi.
5. Những ai trông đợi Ngài sẽ được rạng rỡ mặt mày;
Họ sẽ không bao giờ bị hổ ngươi bẽ mặt.
6. Kẻ khốn cùng nầy đã kêu cầu, và CHÚA đã nhậm lời nó;
Ngài đã giải cứu nó, nên nó thoát mọi rắc rối ưu phiền.
7. Thiên sứ của CHÚA đóng trại chung quanh những người kính sợ Ngài,
Và giải cứu họ.
8. Ôi, hãy nếm thử và xem, CHÚA tốt là dường bao!
Phước thay cho người tin cậy Ngài!
9. Hãy kính sợ CHÚA, hỡi các thánh đồ của Ngài,
Vì người kính sợ Ngài sẽ chẳng thiếu thốn gì.
10. Những sư tử tơ có thể thiếu ăn và đói khát,
Nhưng ai tìm kiếm CHÚA sẽ không thiếu của tốt gì.
11. Hỡi các con, hãy đến đây và nghe ta;
Ta sẽ dạy cho các con biết kính sợ CHÚA.
12. Ai là người muốn sống?
Ai thích sống lâu để hưởng phước?
13. Hãy giữ lưỡi mình khỏi điều ác,
Và giữ môi mình khỏi lời dối trá.
14. Hãy lìa bỏ điều ác và làm điều thiện;
Hãy tìm kiếm hòa bình và đeo đuổi nó.
15. Mắt CHÚA đoái xem những người ngay lành;
Tai Ngài lắng nghe tiếng kêu cầu của họ.
16. Mặt CHÚA nghịch lại kẻ làm ác,
Ðể dứt bỏ khỏi mặt đất những gì nhắc người ta nhớ đến nó.
17. CHÚA nghe lời kêu cầu của những người ngay lành,
Và giải cứu họ khỏi mọi điều rắc rối.
18. CHÚA ở gần những người có tấm lòng tan vỡ;
Ngài cứu giúp những ai bị tan nát tâm linh.
19. Tuy người ngay lành gặp lắm điều rắc rối,
Nhưng CHÚA giải cứu người ấy ra khỏi tất cả.
20. Ngài gìn giữ các xương của người ấy,
Và không để cho cái nào bị gãy.
21. Ðiều ác sẽ giết kẻ ác.
Những kẻ ghét người ngay lành sẽ bị định tội.
22. CHÚA cứu chuộc mạng sống các tôi tớ Ngài;
Không người nào tin cậy Ngài sẽ bị buộc tội.

Tài Liệu