Thi Thiên: Chương 32

Từ Thu Vien Tin Lanh
(đổi hướng từ KTB19C032)
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Phước thay cho người nào được tha sự vi phạm mình! Được khỏa lấp tội lỗi mình!
2. Phước thay cho người nào Đức Giê-hô-va không kể gian ác cho, Và trong lòng không có sự giả dối!
3. Khi tôi nín lặng, các xương cốt tôi tiêu-tàn, Và tôi rên siếc trọn ngày;
4. Vì ngày và đêm tay Chúa đè nặng trên tôi; Nước bổ thân tôi tiêu hao như bởi khô hạn mùa hè.
5. Tôi đã thú tội cùng Chúa, không giấu gian ác tôi; Tôi nói: Tôi sẽ xưng các sự vi phạm tôi cùng Đức Giê-hô-va; Còn Chúa tha tội ác của tôi.
6. Bởi cớ ấy phàm người nhân đức đều cầu nguyện cùng Chúa trong khi có thể gặp Ngài; Quả thật, trong lúc có nước lụt lan ra, thì sẽ chẳng lan đến người.
7. Chúa là nơi ẩn núp tôi; Chúa bảo hộ tôi khỏi sự gian truân; Chúa lấy bài hát giải cứu mà vây phủ tôi.
8. Ta sẽ dạy dỗ ngươi, chỉ cho ngươi con đường phải đi; Mắt ta sẽ chăm chú ngươi mà khuyên dạy ngươi.
9. Chớ như con ngựa và con la, là vật vô tri; Phải dùng hàm khớp và dây cương mới cầm chúng nó được, Bằng chẳng, chúng nó không đến gần ngươi.
10. Kẻ ác có nhiều nỗi đau đớn; Nhưng người nào tin cậy nơi Đức Giê-hô-va, sự nhân từ vây phủ người ấy.
11. Hỡi người công bình, hãy vui vẻ và hớn hở nơi Đức Giê-hô-va! Ớ các người có lòng ngay thẳng, hãy reo mừng!

Bản Dịch 2011

Phước của Người Ðược Tha Thứ và Tin Cậy CHÚA
Giáo huấn ca của Ða-vít
1. Phước cho người được tha sự vi phạm mình,
Ðược khỏa lấp tội lỗi mình!
2. Phước cho người được CHÚA không kể tội của mình,
Và trong lòng không có điều chi gian dối!
3. Khi con cố nín lặng, các xương cốt con vẫn bị tiêu hao,
Bởi con phải rên rỉ suốt ngày;
4. Vì cả ngày lẫn đêm, tay Ngài đè nặng trên con;
Sức sống con cạn dần như gặp hơi nóng mùa hè. (Sê-la)
5. Con nhìn nhận những tội lỗi con đã phạm đối với Ngài,
Con chẳng dám giấu giếm các tội lỗi của con;
Con nói, “Con xưng nhận các vi phạm của con đối với CHÚA,”
Và Ngài đã tha thứ các lỗi lầm vi phạm của con. (Sê-la)
6. Vì vậy mong những người có lòng tin kính hãy cầu nguyện với Ngài khi họ còn có thể tìm được Ngài,
Hầu khi những dòng nước lụt đoán phạt lớn lao ập đến, chúng sẽ không đến gần họ.
7. Ngài là nơi ẩn náu của con;
Ngài gìn giữ con khỏi bị hoạn nạn;
Ngài bao quanh con bằng những bài ca giải cứu. (Sê-la)
8. Ta sẽ dạy bảo ngươi và chỉ cho ngươi con đường phải đi;
Mắt Ta hằng ở với ngươi để Ta hướng dẫn ngươi.
9. Ðừng như con ngựa hoặc con la là loài không thông sáng,
Ngươi phải dùng hàm khớp và dây cương để điều khiển chúng,
Bằng không, chúng chẳng vâng lời ngươi.
10. Kẻ ác sẽ gặp nhiều đau khổ;
Nhưng ai tin cậy CHÚA, lòng thương xót của Ngài sẽ bao bọc người ấy.
11. Hỡi người ngay lành, hãy vui vẻ và hân hoan trong CHÚA;
Hỡi ai có lòng ngay thẳng, hãy cất tiếng reo mừng.

Tài Liệu