Thi Thiên: Chương 30

Từ Thư Viện Tin Lành
(đổi hướng từ KTB19C030)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Thơ của Ða-vít - Bài ca trong lễ cung hiến ngôi nhà

1. Đức Giê-hô-va ôi! Con tôn ngợi Ngài vì Ngài nâng con lên, không để cho những kẻ thù của con vui mừng vì cớ con. 2. Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con! Con cầu xin với Ngài và Ngài đã chữa lành cho con. 3. Đức Giê-hô-va ôi! Ngài đã đem linh hồn con ra khỏi âm phủ, và giữ gìn mạng sống của con để con khỏi xuống chốn huyệt sâu. 4. Hãy tôn ngợi Đức Giê-hô-va! Hỡi những người thánh của Ngài, hãy cảm tạ và tưởng nhớ danh thánh của Ngài. 5. Vì cơn giận của Ngài chỉ trong chốc lát, nhưng ân huệ của Ngài có trọn cả đời. Sự khóc lóc đến trọ ban đêm, nhưng buổi sáng liền có sự vui mừng. Sự than khóc tạm trú qua đêm, nhưng niềm vui sẽ đến vào lúc bình minh.

6. Về phần con, trong khi được thịnh vượng, con nói rằng: “Ta sẽ không bao giờ bị rúng động.” 7. Đức Giê-hô-va ôi! Nhờ ân huệ của Ngài, con đã được đứng vững như một ngọn núi; nhưng khi Ngài ẩn mặt thì con kinh hoàng.

8. Đức Giê-hô-va ôi! Con đã kêu cầu cùng Ngài. Đức Giê-hô-va ôi! Con đã nài xin với Ngài: 9. “Làm đổ huyết con thì có lợi ích gì? Khiến con xuống huyệt sâu để bụi tro sẽ ca ngợi Ngài sao? Nó sẽ công bố sự thành tín của Ngài hay sao? 10. Đức Giê-hô-va ôi! Xin hãy lắng nghe và thương xót con. Đức Giê-hô-va ôi! Xin làm Đấng cứu giúp của con.”

11. Ngài đã đổi sự sầu thảm của con thành điệu nhảy múa; Ngài cỡi bỏ áo tang cho con rồi thắt chặt con với sự vui mừng. 12. Để linh hồn con không nín lặng nhưng ca ngợi Ngài. Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con! Con sẽ cảm tạ Ngài mãi mãi.

Bản Dịch 1925

1. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi tôn trọng Ngài, vì Ngài nâng tôi lên, Không cho phép kẻ thù nghịch vui mừng vì cớ tôi.
2. Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi ôi! Tôi kêu cầu cùng Chúa, và Chúa chữa lành tôi.
3. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã đem linh hồn tôi khỏi âm phủ, Gìn giữ mạng sống tôi, hầu tôi không xuống cái huyệt.
4. Hỡi các thánh của Đức Giê-hô-va, hãy hát ngợi khen Ngài, Cảm tạ sự kỷ niệm thánh của Ngài.
5. Vì sự giận Ngài chỉ trong một lúc, Còn ơn của Ngài có trọn một đời: Sự khóc lóc đến trọ ban đêm, Nhưng buổi sáng bèn có sự vui mừng.
6. Còn tôi, trong lúc may mắn tôi có nói rằng: Tôi chẳng hề bị rúng động.
7. Hỡi Đức Giê-hô-va, nhờ ơn Ngài núi tôi được lập vững bền; Ngài ẩn mặt đi, tôi bèn bối rối.
8. Đức Giê-hô-va ôi! tôi đã kêu cầu cùng Ngài, Và nài xin cùng Đức Giê-hô-va mà rằng:
9. Làm đổ huyết tôi ra, Khiến tôi xuống mồ mả có ích chi chăng? Bụi tro há sẽ ngợi khen Chúa ư? Há sẽ truyền bá sự chân thật của Ngài sao?
10. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy nghe và thương xót tôi; Đức Giê-hô-va ôi! khá giúp đỡ tôi.
11. Ngài đã đổi sự buồn rầu tôi ra sự khoái lạc, Mở áo tang tôi, và thắt lưng tôi bằng vui mừng;
12. Hầu cho linh hồn tôi hát ngợi khen Chúa không nín lặng. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi, tôi sẽ cảm tạ Chúa đến đời đời.

Bản Dịch 2011

Cảm Tạ CHÚA vì Ðược Giải Cứu và Thoát Chết

Thơ của Ða-vít

Bài ca trong Lễ Cung Hiến Nhà CHÚA

1 CHÚA ôi, con tôn ngợi Ngài, vì Ngài đã nhấc con lên,

Và không để cho những kẻ chống nghịch con được dịp vui mừng vì cớ con.

2 Lạy CHÚA, Ðức Chúa Trời của con,

Con cầu xin Ngài giúp đỡ, và Ngài đã chữa lành con.

3 CHÚA ôi, Ngài đã đem linh hồn con ra khỏi cõi người chết;

Ngài đã giữ con được sống, để con không bị xuống vực sâu.

4 Hỡi các thánh đồ của Ngài, hãy ca hát tôn ngợi CHÚA,

Hãy dâng những lời cảm tạ lên danh thánh của Ngài;

5 Vì cơn giận của Ngài chỉ có vài giây phút,

Nhưng ân huệ của Ngài dài trọn cả đời.

Sự than khóc chỉ tạm trú qua đêm,

Nhưng sự vui mừng sẽ đến vào buổi sáng.

6 Về phần con, trong khi được thịnh vượng, con nói rằng,

“Tôi sẽ không bao giờ bị rúng động.”

7 CHÚA ôi, nhờ ân huệ của Ngài, Ngài lập con vững vàng như một ngọn núi;

Nhưng khi nào Ngài ẩn mặt, con liền bị khủng hoảng ngay.

8 CHÚA ôi, con kêu cầu Ngài,

Con hướng về CHÚA và cầu khẩn:

9 “Ðể con bị đổ máu, để con phải đi xuống vực sâu, nào có lợi gì chăng?

Chẳng lẽ tro bụi sẽ ca ngợi Ngài sao?

Chúng há sẽ rao truyền đức thành tín của Ngài ư?

10 CHÚA ôi, xin dủ nghe con và thương xót con;

CHÚA ôi, cầu xin Ngài luôn làm Ðấng giúp đỡ con.”

11 Ngài đã biến nỗi sầu thảm của con thành điệu nhảy múa;

Ngài đã cởi áo tang của con và mặc cho con bằng niềm vui,

12 Ðể linh hồn con ca ngợi Ngài, vì không thể nín lặng được.

Lạy CHÚA, Ðức Chúa Trời của con, con sẽ cảm tạ Ngài mãi mãi.

Tài Liệu