Thi Thiên: Chương 29

Từ Thư Viện Tin Lành
(đổi hướng từ KTB19C029)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Thơ của Ða-vít

1. Hỡi các con của Đức Chúa Trời! Hãy quy phục Đức Giê-hô-va. Hãy quy vinh hiển và quyền năng cho Đức Giê-hô-va. 2. Hãy quy vinh hiển cho Đức Giê-hô-va xứng đáng với danh của Ngài. Hãy thờ phượng Đức Giê-hô-va bằng trang phục thánh khiết.

3. Tiếng của Đức Giê-hô-va vang dội trên những dòng nước, Đức Chúa Trời vinh quang nổi sấm sét, Đức Giê-hô-va ở trên các đại dương. 4. Tiếng của Đức Giê-hô-va thật hùng mạnh, tiếng của Đức Giê-hô-va thật oai nghiêm. 5. Tiếng của Đức Giê-hô-va làm gãy những cây bá hương. Thật vậy, Đức Giê-hô-va làm tan tác những cây bá hương của Li-ban thành từng mảnh. 6. Ngài khiến Li-ban nhảy nhổm như bò con, và Si-ri-ôn nhảy dựng như bò tơ rừng. 7. Tiếng của Đức Giê-hô-va phát ra những lằn lửa. 8. Tiếng của Đức Giê-hô-va rúng động đồng hoang, Đức Giê-hô-va làm rúng động đồng hoang của Ca-đe. 9. Tiếng của Đức Giê-hô-va làm nai cái sẩy con, làm rừng cây trụi lá, khiến mọi người reo lên rằng “Thật vinh hiển!” tại trong đền của Ngài.

10. Đức Giê-hô-va đã ngự trên nạn hồng thủy. Thật vậy, Đức Giê-hô-va đang ngự trị làm vua đến đời đời. 11. Đức Giê-hô-va sẽ ban sức mạnh cho dân của Ngài. Đức Giê-hô-va sẽ ban phước hạnh bình an cho dân của Ngài.

Bản Dịch Đại Chúng

Thơ của Ða-vít

Hỡi các con của Đức Chúa Trời! Hãy quy phục Đức Giê-hô-va.
Hãy quy vinh hiển và quyền năng cho Đức Giê-hô-va.
Hãy quy vinh hiển cho Đức Giê-hô-va xứng đáng với danh của Ngài.
Hãy thờ phượng Đức Giê-hô-va bằng trang phục thánh khiết.

Tiếng của Đức Giê-hô-va vang dội trên những dòng nước, Đức Chúa Trời vinh quang nổi sấm sét, Đức Giê-hô-va ở trên các đại dương.
Tiếng của Đức Giê-hô-va thật hùng mạnh, tiếng của Đức Giê-hô-va thật oai nghiêm, tiếng của Đức Giê-hô-va làm gãy những cây bá hương.
Thật vậy, Đức Giê-hô-va làm tan tác những cây bá hương của Li-ban thành từng mảnh, Ngài khiến Li-ban nhảy nhổm như bò con, và Si-ri-ôn nhảy dựng như bò tơ rừng.
Tiếng của Đức Giê-hô-va phát ra những lằn lửa. Tiếng của Đức Giê-hô-va rúng động đồng hoang, Đức Giê-hô-va làm rúng động đồng hoang của Ca-đe.
Tiếng của Đức Giê-hô-va làm nai cái sẩy con, làm rừng cây trụi lá, khiến mọi người reo lên rằng “Thật vinh hiển!” tại trong đền của Ngài.

Đức Giê-hô-va đã ngự trên nạn hồng thủy. Thật vậy, Đức Giê-hô-va đang ngự trị làm vua đến đời đời.
Đức Giê-hô-va sẽ ban sức mạnh cho dân của Ngài. Đức Giê-hô-va sẽ ban phước hạnh bình an cho dân của Ngài.

Bản Dịch Ngữ Căn

Thơ của Ða-vít

1. Hỡi các con của Đức Chúa Trời! Hãy quy phục Đức Giê-hô-va. Hãy quy vinh hiển và quyền năng cho Đức Giê-hô-va. 2. Hãy quy vinh hiển cho Đức Giê-hô-va xứng đáng với danh của Ngài. Hãy thờ phượng Đức Giê-hô-va bằng trang phục thánh khiết.

3. Tiếng của Đức Giê-hô-va vang dội trên những dòng nước, Đức Chúa Trời vinh quang nổi sấm sét, Đức Giê-hô-va ở trên các đại dương. 4. Tiếng của Đức Giê-hô-va thật hùng mạnh, tiếng của Đức Giê-hô-va thật oai nghiêm. 5. Tiếng của Đức Giê-hô-va làm gãy những cây bá hương. Thật vậy, Đức Giê-hô-va làm tan tác những cây bá hương của Li-ban thành từng mảnh. 6. Ngài khiến Li-ban nhảy nhổm như bò con, và Si-ri-ôn nhảy dựng như bò tơ rừng. 7. Tiếng của Đức Giê-hô-va phát ra những lằn lửa. 8. Tiếng của Đức Giê-hô-va rúng động đồng hoang, Đức Giê-hô-va làm rúng động đồng hoang của Ca-đe. 9. Tiếng của Đức Giê-hô-va làm nai cái sẩy con, làm rừng cây trụi lá, khiến mọi người reo lên rằng “Thật vinh hiển!” tại trong đền của Ngài.

10. Đức Giê-hô-va đã ngự trên nạn hồng thủy. Thật vậy, Đức Giê-hô-va đang ngự trị làm vua đến đời đời. 11. Đức Giê-hô-va sẽ ban sức mạnh cho dân của Ngài. Đức Giê-hô-va sẽ ban phước hạnh bình an cho dân của Ngài.

Bản Dịch 1925

1. Hỡi các con của Đức Chúa Trời, Hãy tôn Đức Giê-hô-va vinh hiển và quyền năng.
2. Hãy tôn Đức Giê-hô-va vinh hiển xứng đáng cho danh Ngài; Hãy mặc trang sức thánh mà thờ lạy Đức Giê-hô-va.
3. Tiếng Đức Giê-hô-va dội trên các nước; Giê-hô-va Đức Chúa Trời vinh hiển sấm sét Trên các nước sâu.
4. Tiếng Đức Giê-hô-va rất mạnh; Tiếng Đức Giê-hô-va có sự oai nghiêm.
5. Tiếng Đức Giê-hô-va bẻ gãy cây hương nam: Phải Đức Giê-hô-va bẻ gãy cây hương nam Li-ban,
6. Ngài khiến nó nhảy như bò con, Li-ban và Si-ri-ôn nhảy như bò tót tơ.
7. Tiếng Đức Giê-hô-va khiến những lằn lửa văng ra.
8. Tiếng Đức Giê-hô-va làm cho đồng vắng rúng động; Đức Giê-hô-va khiến đồng vắng Ca-đe rúng động.
9. Tiếng Đức Giê-hô-va khiến con nai cái sanh đẻ, Và làm cho trụi các rừng; Trong đền Ngài thay thảy đều hô rằng: Vinh hiển thay!
10. Đức Giê-hô-va ngự trên nước lụt; Phải, Đức Giê-hô-va ngự ngôi vua đến đời đời.
11. Đức Giê-hô-va sẽ ban sức mạnh cho dân sự Ngài; Đức Giê-hô-va sẽ chúc phước bình an cho dân sự Ngài.

Bản Dịch 2011

Tiếng của CHÚA Thật Uy Linh

Thơ của Ða-vít

1 Hãy quy về cho CHÚA, hỡi các con cái của Ðức Chúa Trời;

Hãy quy về cho CHÚA vinh hiển và quyền uy;

2 Hãy quy về cho CHÚA vinh hiển xứng đáng với danh Ngài;

Hãy thờ phượng CHÚA trong nơi thánh tôn nghiêm của Ngài.

3 Tiếng của CHÚA vang dội trên mặt các đại dương;

Ðức Chúa Trời vinh hiển cho sấm sét nổ vang;

CHÚA cho sấm sét nổ vang trên các luồng nước biển.

4 Tiếng của CHÚA đầy quyền uy;

Tiếng của CHÚA thật oai nghiêm.

5 Tiếng của CHÚA làm gãy các cây bá hương;

CHÚA làm gãy nát các cây bá hương ở Li-băng.

6 Ngài khiến Li-băng nhảy lên như bò con,

Và Si-ri-ôn nhảy lên như bò tơ rừng.

7 Tiếng của CHÚA phát ra những lằn lửa;

8 Tiếng của CHÚA làm rúng động đồng hoang;

CHÚA làm rúng động đồng hoang ở Ca-đe.

9 Tiếng của CHÚA khiến những cây sồi cong cành,

Làm cho rừng trụi lá,

Và trong đền thờ Ngài, tất cả đều tung hô rằng, “Vinh hiển thay!”

10 CHÚA ngự trị trên cơn hồng thủy;

Thật vậy CHÚA ngự trên ngai làm Vua đời đời.

11 Cầu xin CHÚA ban sức mạnh cho con dân Ngài;

Cầu xin CHÚA ban phước bình an thịnh vượng cho con dân Ngài.

Tài Liệu