Thi Thiên: Chương 27

Từ Thư Viện Tin Lành
(đổi hướng từ KTB19C027)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Thơ của Ða-vít

1. Đức Giê-hô-va là ánh sáng và là sự cứu rỗi của tôi! Tôi sẽ sợ ai? Đức Giê-hô-va là thành trì của mạng sống tôi! Tôi sẽ kinh hãi ai? 2. Lúc những kẻ ác xông đến chống tôi, những kẻ thù và những kẻ địch đến ăn nuốt thịt tôi, chúng đã vấp ngã và té nhào. 3. Dù một đạo quân bao vây tôi, lòng tôi sẽ không sợ. Dù có một cuộc chiến tranh nổi dậy chống tôi, lòng tôi vẫn vững tin nơi Ngài.

4. Tôi đã xin Đức Giê-hô-va một điều và sẽ tìm kiếm điều ấy. Đó là tôi muốn trọn đời tôi được ở trong nhà của Đức Giê-hô-va, để nhìn xem sự tốt đẹp của Đức Giê-hô-va, và được cầu hỏi trong đền của Ngài. 5. Vì trong ngày hoạn nạn, Ngài sẽ giấu tôi trong lều của Ngài, Ngài sẽ che giấu tôi trong nơi kín đáo của trại Ngài. Ngài đặt tôi lên trên một vầng đá. 6. Bây giờ, đầu tôi sẽ ngước cao hơn những kẻ thù vây quanh tôi. Tôi sẽ dâng tế lễ trong trại của Ngài, là tế lễ bằng lời reo vui. Tôi sẽ hát và ca ngợi Đức Giê-hô-va.

7. Đức Giê-hô-va ôi! Xin nghe tiếng của con; khi con kêu cầu, xin thương xót con và đáp lời con. 8. Khi Ngài phán: “Hãy tìm kiếm mặt Ta”, thì lòng con thưa cùng Ngài rằng: “Đức Giê-hô-va ôi! Con sẽ tìm kiếm mặt Ngài.” 9. Xin đừng lánh mặt Ngài khỏi con, xin đừng xua đuổi con khi Ngài nổi giận, Ngài là sự cứu giúp của con. Ðức Chúa Trời - Ðấng Giải Cứu của con! Xin đừng lìa con hay bỏ con. 10. Khi cha mẹ của con bỏ con, thì Đức Giê-hô-va tiếp nhận con.

11. Vì những kẻ thù của con, Đức Giê-hô-va ôi, xin dạy con đường lối của Ngài, xin dẫn con vào các lối bằng phẳng. 12. Xin đừng để con rơi vào ý đồ của những kẻ thù ghét con, bởi vì chúng dấy lên những lời chứng dối để hại con, chúng thở ra toàn hơi hướng hung bạo.

13. Tôi tin chắc sẽ thấy sự tốt lành của Đức Giê-hô-va trong đất người sống. 14. Hãy trông đợi Đức Giê-hô-va! Hãy mạnh mẽ và can đảm! Phải, hãy trông đợi Đức Giê-hô-va!

Bản Dịch 1925

1. Đức Giê-hô-va là ánh sáng và là sự cứu rỗi tôi: Tôi sẽ sợ ai? Đức Giê-hô-va là đồn lũy của mạng sống tôi: Tôi sẽ hãi hùng ai?
2. Khi kẻ làm ác, kẻ cừu địch và thù nghịch tôi, xông vào tôi, Đặng ăn nuốt thịt tôi, Thì chúng nó đều vấp ngã.
3. Dầu một đạo binh đóng đối cùng tôi, Lòng tôi sẽ chẳng sợ; Dầu giặc giã dấy nghịch cùng tôi, Khi ấy tôi cũng có lòng tin cậy vững bền.
4. Tôi đã xin Đức Giê-hô-va một điều, và sẽ tìm kiếm điều ấy! Ấy là tôi muốn trọn đời được ở trong nhà Đức Giê-hô-va, Để nhìn xem sự tốt đẹp của Đức Giê-hô-va, Và cầu hỏi trong đền của Ngài.
5. Vì trong ngày tai họa, Ngài sẽ che khuất tôi trong lều Ngài, Giấu tôi nơi kín mật của trại Ngài; Cũng sẽ đỡ tôi lên trên một hòn đá.
6. Bây giờ đầu tôi sẽ được ngước cao hơn các kẻ thù nghịch vây quanh tôi; Trong trại Ngài tôi sẽ dâng của lễ bằng sự vui vẻ; Tôi sẽ hát mừng, và ca tụng Đức Giê-hô-va.
7. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy nghe; tiếng tôi kêu cầu cùng Ngài: hãy thương xót tôi, và nhậm lời tôi.
8. Khi Chúa phán rằng: Các ngươi hãy tìm mặt ta; Thì lòng tôi thưa cùng Chúa rằng: Đức Giê-hô-va ôi! tôi sẽ tìm mặt Ngài.
9. Hỡi Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi, Xin chớ ẩn mặt Chúa với tôi, Chớ xô đuổi kẻ tôi tớ Chúa trong khi Chúa nổi giận. Khi trước Chúa là sự tiếp trợ tôi, xin chớ lìa tôi, chớ bỏ tôi.
10. Khi cha mẹ bỏ tôi đi, Thì Đức Giê-hô-va sẽ tiếp nhận tôi.
11. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin chỉ dạy tôi con đường Ngài; Nhân vì các kẻ thù nghịch tôi, Xin hãy dẫn tôi vào lối bằng thẳng.
12. Chớ phó tôi cho ý muốn kẻ cừu địch tôi; Vì những chứng dối, Và kẻ buông ra sự hung bạo, đã dấy nghịch cùng tôi.
13. Ôi! Nếu tôi không tin chắc rằng sẽ thấy ơn của Đức Giê-hô-va tại đất kẻ sống, Thì tôi hẳn đã ngã lòng rồi!
14. Hãy trông đợi Đức Giê-hô-va; Hãy vững lòng bền chí! Phải, hãy trông đợi Đức Giê-hô-va.

Bản Dịch 2011

Lòng Tin Vững Vàng Nơi CHÚA

Thơ của Ða-vít

1 CHÚA là ánh sáng của tôi và Ðấng Giải Cứu của tôi;

Tôi sẽ sợ ai?

CHÚA là đồn lũy bảo vệ mạng sống tôi;

Tôi sẽ hãi hùng ai?

2 Khi những kẻ gian ác tấn công tôi, định ăn tươi nuốt sống tôi,

Những kẻ thù và kẻ nghịch của tôi đều té nhào và ngã quỵ.

3 Dầu cả một đạo quân vây quanh tôi,

Lòng tôi sẽ chẳng sợ;

Dầu cả một cuộc chiến tranh nổi lên chống lại tôi,

Tôi vẫn cứ vững lòng.

4 Tôi chỉ xin CHÚA một điều, và tôi sẽ tìm kiếm điều ấy;

Ðó là tôi được ở trong nhà CHÚA trọn đời mình,

Ðể có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của CHÚA,

Và để cầu vấn trong đền thánh của Ngài,

5 Vì trong ngày hoạn nạn, Ngài sẽ giấu tôi trong nơi Ngài ngự;

Ngài sẽ giấu tôi trong nơi bí mật của đền tạm Ngài;

Ngài sẽ đặt tôi trên một vầng đá vững chắc.

6 Bấy giờ đầu tôi sẽ được ngước lên giữa đám quân thù vây quanh;

Trong đền tạm Ngài, tôi sẽ dâng các của lễ cùng với tiếng reo mừng cảm tạ;

Tôi sẽ ca hát, thật vậy, tôi sẽ ca hát tôn ngợi CHÚA.

7 Xin nghe con, CHÚA ôi, khi con cất tiếng kêu cầu,

Xin tỏ lòng khoan dung đối với con và nhậm lời con.

8 Khi Ngài phán, “Hãy tìm kiếm mặt Ta,”

Lòng con đáp lại, “CHÚA ôi, con sẽ tìm kiếm mặt Ngài.”

9 Xin đừng lánh mặt Ngài khỏi con;

Xin đừng xua đuổi con khi Ngài nổi giận,

Vì chỉ Ngài là nguồn giúp đỡ của con;

Xin đừng hất hủi con hoặc từ bỏ con,

Lạy Ðức Chúa Trời, Ðấng Giải Cứu của con.

10 Dù cha mẹ con từ bỏ con,

Nguyện xin CHÚA tiếp nhận con.

11 CHÚA ôi, xin dạy con đường lối Ngài,

Xin dẫn con đi trong đường ngay nẻo chánh, vì cớ những kẻ thù của con.

12 Xin đừng để con rơi vào ý đồ của những kẻ thù ghét con;

Vì chúng đã tạo ra những lời chứng dối để hại con,

Và chúng thở ra toàn những làn hơi hung bạo.

13 Ôi, nếu tôi không tin rằng tôi sẽ thấy lòng tốt của CHÚA trong cõi người sống,

Hẳn tôi đã ngã lòng rồi.

14 Hãy trông cậy CHÚA.

Hãy mạnh mẽ lên.

Hãy vững lòng bền chí.

Phải, hãy trông cậy CHÚA.

Tài Liệu